KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MENKUL KIYMET (HİSSE SENEDİ) REHİN SÖZLEŞMESİ

REHİN ALAN: …………………………………………………………..

REHİN VEREN: ………………………………………………………….

1- ….. ile

  1. a) …/…/…. tarihinde akdedilen Menkul Kıymet Alım Satım Sözleşmesi
  2. b) …/…/…. tarihinde akdedilen Kredili Menkul Kıymet şlemi Çerçeve

Sözleşmesi hükümleri uyarınca tarafıma Şirketinizce açılan nakit krediler ile Şirketiniz kredisini kullanmak suretiyle almış olduğum ve alacağım tüm menkul kıymet/hisse senetleri üzerinde Şirketiniz adına birinci derecede rehin hakkı olduğunu, iş bu rehin sözleşmesinin Şirketinizle akdedilen Kredili Menkul Kıymet şlemi Çerçeve Sözleşmesinin ayrılmaz bir eki olduğunu,

2- Şirketiniz adına birinci derecede rehin hakkı bulunan iş bu menkul kıymetlerin/hisse senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Sermaye Piyasası Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuatının gerektirdiği şekilde saklanmasını ve bu nedenle rehinli hisse senetleri/menkul kıymetleri Şirketinize fiziken teslim etmiş olduğumu,

3- Yukarıda belirtilen Menkul Kıymet Alım Satım ve Kredili Menkul Kıymet şlemi Çerçeve Sözleşmeleri gereğince Şirketinize doğmuş ve doğacak olan her türlü borcum ödeninceye kadar Şirketiniz adına birinci derecede rehinli olan iş bu menkul kıymet/hisse senetlerinin hapis haklarının da Şirketiniz adına bulunduğunu,

4- Şirketinizden kredi kullanmak suretiyle MKB’dan menkul kıymet/hisse senedi satın aldığım tarihten itibaren 48 saat içerisinde iş bu kredi borcunun tarafımdan ödenmemesi halinde cari hesabımda oluşan borcun şirketiniz tarafından tasfiyesi amacıyla rehinli hisse senetlerinin derhal satılabileceğini ve buna ilişkin her türlü tasarruf yetkisinin bulunduğunu,

5- Borcun süresi içinde ödenmemiş olmasından dolayı Şirketinizin uğradığı tüm zarar ve ziyandan sorumlu olduğumu,

6- Tebligat adresimin yukarıda belirtilen adres olduğunu, bu adrese yapılacak her türlü tebligatın şahsıma yapılmış sayılacağını, bu adreste vuku bulacak değişiklikleri Noter aracılığı ile Şirketinize bildirmeği,

7- Bu sözleşmeden doğan her türlü uyuşmazlık halinde …………. veya… Adliye ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu şimdiden kabul ve taahhüt ederim. …/…/…

Rehin Alan                                                           Rehin Veren

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat