KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MENFİ TESPİT VE ÇEK İPTALİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
  
DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Menfi Tespit ve Çekin İptali Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

  1. Müvekkilim, …………. isimli işletmenin sahibidir. Bu işletmesinde sattığı peyniri, peynir üreticilerinden almakta ve karşılığında çek vermektedir. Müvekkilim, davalıdan bu amaçla ……… peynir satın almış ve karşılığında da davaya konu olan …/…/… keşide tarihli çeki keşide ederek davalıya vermiştir. Ancak mallar alındıktan kısa bir süre sonra peynirlerin bozuk olduğu numune üzerinden yapılan tetkikler neticesinde …………. Tarım ve Köy İşleri Laboratuarlarınca tespit edilmiştir.
  2. Ancak davalı tarafından yukarıda miktarı belirtilen ve numunesi bozuk çıkan peynirlere karşılık alınan çek müvekkilin geri verilmesi istemine rağmen geri iade edilmemiştir. Müvekkil tacir olup kendisi ile davalı arasında belirtilen bu alım satım ilişkisi haricinde borç doğurabilecek hiçbir hukuki veya ticari ilişki yoktur. Ancak bu vakıalara rağmen müvekkilin mal karşılığı vermiş olduğu çek peynirler bozuk çıkmasına rağmen halen iade edilmemiştir.
  3. Çekin günü geldiğinde veya gününden önce İlgili davalı veya ciro ettiği cirantaların çeki tahsil için bankaya ibraz etmesi ihtimali çok yüksektir ki, bu da müvekkilin olmayan bir borcu ödemesi ve mağduriyeti anlamına gelecektir. Tüm bu nedenlerle yukarıda belirtilen çekin iptalini, borcun olmadığının tespitini ve dava sonuna kadar çekin ödenmemesi için çek üzerine İcra ve İflas kanununun 72/2. maddesi gereğince ihtiyati tedbir konulmasını talep etmek zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  …../…./…./keşide tarihli çek, tanık, laboratuar tahlil sonuçları, yemin vs her tür yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK. md. 72 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz etmiş bulunduğumuz nedenlerle davamızın kabulü ile müvekkilimin davalıya vermiş olduğu ……..Bankası şubesine ait,………. keşide yerli, …/…/… keşide tarihli, hamiline yazılı …………..Türk Lirası bedelli çekin iptali ile müvekkilin davalıya borcunun olmadığının tespitine, dava sonuna kadar çekin ödenmemesi için ilgili çek üzerine İcra ve İflas Kanununun 72/2. maddesi gereğince teminatlı veya teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat