İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MENFİ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   : Menfi Tespit ve İstirdat Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :

  1. Davalı, ……….. yılının sonlarına doğru peçete imalatı yaparken ……..TL’lik peçete alması karşılığında,, müvekkil sadece miktar yazılı boş bir adi senedi imzalayarak ……’ya vermiştir. Müvekkil bu borcunu peyder pey malı sattıkça ………’ya ödemiş ve yaptığı ödemeler karşılığı ……..’dan imzalı makbuzlar almıştır.
  2. En son ki makbuz tarihi …/…/…. olup müvekkilin bu tarihten sonraki ……..TL ‘lik borcunu da kendisinin peçete imalatına başlaması nedeni ile davalıya peçete vererek borcunu kapatmış ve müvekkilim iyi niyetle ve de işbu ticaret sonucu arkadaş oldukları için, yaptığı ödemeler karşılığı da belge aldığı içinde o anda senedi isteme gereği duymamış daha sonra da müvekkilimin senedi istemesine rağmen getireceğini vaat ettiği halde senedi iadeden imtina etmiştir.
  3. Davalı, daha sonra bu senede tanzim tarihi ve alacaklı adı gibi önemli unsurları ilave ederek senet yapmış, …/…./……… vade ve …./…./………tanzim tarihleri yazarak …….. İcra Müdürlüğünün ……/…… no.lu icra dosyası ile icraya vermiş, bu takibe konu senedin kambiyo vasfına haiz olmaması nedeni ile takip iptal edildiği için ………. İcra Müdürlüğünün ……./…….. no.lu icra dosyası ile müvekkilimi yeniden ilamsız icra yolu ile icraya vermiştir. Böylece davalı, müvekkilimin iyi niyetinden yararlanarak ve alacağını tahsil ettiği halde bunu inkâr ederek ısrarlı bir şekilde ikinci kez alacağı tahsil etmektedir. Avukatı aracılığı ile icra mahkemesine verdiği dilekçede de “borcun ödendiğine ve sadece……….TL kaldığına dair belge …../…./….. tarihi itibariyle verilmiş ve başka bir senede aittir” diyerek ödeme makbuzlarını tahsil etmiştir. Oysa bu ödeme belgesi …./…./…..tarihinde ve makbuzdaki bütün yazı ve rakamlar aynı kalemle ve aynı anda şüpheli tarafından yazılmış ve ödeme tarihi …… olmasına rağmen …….. diye yazıp kendisi aynı anda düzeltmesine rağmen müvekkilimi ….. yapmakla suçlamıştır.
  4. Müvekkilimin icraya konu bu senet dışında şüpheli ile herhangi bir alışverişi olmamıştır. Müvekkile verdiği iki adet ödeme makbuzunun kâğıt ve kalemini müvekkilimin yukarıdaki ikametinin altındaki bakkal ……..’dan almış, müvekkilden parasını alıp karşılığında makbuzunu vermiştir. ………. adlı kişi, müvekkil ile şüpheli arasındaki para ve makbuz alışverişine şahittir. Verilen makbuzlardaki bütün yazı ve rakamların aynı kalemle, aynı anda (ait oldukları tarihte) davalı tarafından doldurulduğu yapılacak bilirkişi incelemesi ile de anlaşılacaktır. Zaten makbuzun aslından da aynı kalemle bu değişikliğin yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu belgenin aslını Cumhuriyet Başsavcılığına ibraz etmiş bulunmaktayız.
  5. Kaldı ki …../…./…… tarihinde davalı ile müvekkilim arasında herhangi bir ticari ilişki – senet alışverişi bulunmamakta ve ………İcra Müdürlüğünün ……./…… no.lu icra dosyasındaki icraya konu senette …./…./…… tanzim tarihli olup, bu tarihten önce müvekkil …….’ın, davalıya para ödemişliği söz konusu olamaz. Davalı böylece müvekkilimi kandırmış, makbuz verdiği halde bunu inkâr ederek müvekkilimden ikinci kere para tahsili yoluna gitmiştir. İcraya konu senede İmza dışındaki bütün yazı ve rakamları yazarak icraya verilecek bir hale getirmiş ve özel evrakta sahtecilik suçunu da işlediği için davalıdan tüm bu nedenlerden dolayı şikâyetçi olarak müracaatımızı ……/……. Hz. no. su ile Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış bulunmaktayız.

DELİLLER                           :  Davalı tarafından düzenlenip müvekkilime verilen iki adet imzalı makbuz, icra dosyaları, şahit, ……… Cumhuriyet Başsavcılığının ……/……. Hz. no.lu dosyası, yürütülen tahkikat dosyası, İcra Tetkik Mercii Hâkimliği dosyası, bilirkişi incelemesi vs tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK. md. 72 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle İşbu davanın kabulü ile müvekkilimin davalıya borçlu olmadığının tespitine ve ……..İcra Müdürlüğünün …../…… no.lu icra dosyasına konu senedin ve iş bu icra takibinin iptaline, müvekkilimden icra tehdidi altında tahsil edilen ………Türk Lirasının ticari faizi ile davalıdan istirdadına, davalı haksız yere müvekkilimi icraya vererek müvekkilimi zarara soktuğu için faizli toplam alacak olan ……….Türk lirası üzerinden davalı alacaklının %… tazminata mahkûm edilmesine, icra dosyasının yürütülmesinin ve icra dosyasına gelecek paranın davalıya ödenmemesi için dava sonuçlanıncaya kadar ihtiyati tedbir kararı ile durdurulmasına, ………. İcra Müdürlüğünün ……/……. ve ……/…… no.lu icra dosyalarının İcra Müdürlüğünden, ……./……… Hz. no.lu dosyanın ………. Cumhuriyet Başsavcılığından ve senet aslının davalıdan celbine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                                              Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat