KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MENFİ TESPİT TALEBİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

../../….

DAVACI                               :

 

VEKİLİ                  :

                                                

 

DAVALI                               :

 

KONU                                   : Menfi tespit talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                :

1- Müvekkilimiz …………….. ticareti yapmaktadır. Çevresinde dürüstlüğü ile tanınan saygın bir tüccardır.

2- Davalı …………….. üretmekte olup müvekkilimiz ile ………….. temini için yazılı anlaşma yapmışlardır. Müvekkilimiz toplam ………. için ………….TL ödeyecektir. Satın alınan mallar peşinat alındığında derhal teslim edilecektir. Toplam bedelin dörtte biri olan ……………..TL’yi davalı peşin istemiş, kalan kısmını ise 1 aylık çek olarak almayı kabul etmiştir.

3- Müvekkilimiz davalıya peşinatı vermiştir. Davalı ise malların …. adedini vermiş, kalanını depodan ertesi gün göndereceğini bildirmiş ve müvekkilimiz de kabul etmiştir. Davalı sözünde durmamış ve malları göndermemiştir.

4- Müvekkilimizin ısrarlı aramalarına cevap vermeyen davalının dükkanını kapattığı ve müvekkilimiz gibi birkaç esnafı da kandırdığı ortaya çıkmıştır. Müvekkilimizin davalıya 1 ay vadeli olarak verdiği çek de ticari adetlere aykırı olarak gününden evvel bankadan sorulmuş ve karşılıksız olarak kaşelenmiştir. Davalı müvekkilimiz aleyhine ’nün  Esas sayılı dosyası ile icra takibi yapmış, takip ihtiyati haciz talepli olduğundan, müvekkilimize tebligat da yapılmadan dükkanına gelinerek mal haczedilmiş ve muhafaza yapılmıştır.

5- Davalı ile müvekkilimizin yaptığı sözleşme dilekçemiz ekindedir. Davalı kötüniyetlidir. Müvekkilime söz verdiği malları teslim etmemiştir. Verdiği dörtte bir malın parası zaten müvekkilimiz tarafından davalıya peşin olarak ödenmiştir (Makbuz mahkemeye dilekçe ekinde sunulmaktadır). Müvekkilimizin defterleri düzenlidir. Tüm mal alımları faturalıdır. Teslimatları makbuz karşılığında yapmaktadır. Verdiği çekler de aynı şekilde kambiyo defterine işlenmektedir. Müvekkilimizin anlattıklarını resmi kayıtlarda yapılacak inceleme doğrulayacaktır.

6- Müvekkilimizin davalıya borcu bulunmamaktadır. Müvekkilimizin borçlu olmadığının tespitini ve yapılan icra takibinin durdurulmasını istemekteyiz. Mahkemenin uygun göreceği teminatı ve dosya borcu tutarını mahkeme ve icra veznesine yatıracağız.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK m.72, TBK ve Sair Mevzuat

DELİLLER                           : İcra dosyası, satış sözleşmesi, teslimat ve para alındı makbuzu.

TALEP SONUCU                : Açıklanan nedenlerle müvekkilimizin davalıya borçlu olmadığının tespitine, takibe konan çekin iptaline, dava neticesinde müvekkilimizin mağdur olmaması açısından, icra dosyasına yatıracağımız paranın alacaklı davalı tarafından çekilmemesi, dosyanın üçüncü şahıslara temlik edilmemesi açısından uygun görülecek teminat karşılığında tedbir kararı verilmesine, kötüniyetli davalının % … tazminata mahkum edilmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat