Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Menfi Tespit Davası Nasıl Açılır?

Sen bir borçlu olarak, alacaklı kişinin sana karşı ileri sürdüğü alacağın, aslında mevcut olmadığının tespiti için genel mahkemelerde bir dava açabilirsin.Bu açacağın davaya Menfi Tespit Davası denir.

Bu menfi tespit davasını alacaklının takibinden önce ya da sonra açabilirsin.

İcra Takibi Başlamadan Evvel Açılabilen Menfi Tespit Davası

İcra takibinin başlamasından evvel açacağın bir menfi tespit davasının, alacaklının daha sonra başlatacağı icra takbine bir etkisi olmaz.

Ama, menfi tespit davasına bakan mahkeme, senin talebin üzerine, alacak miktarının yüzde on beşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek teminat karşılığında, icra takibinin durdurulması için ihtiyadi tedbir kararı verebilir. (HUMK 103) Borçlunun, yani senin davayı kazanman halinde, borçlu olmadığın anlaşıldığından artık alacaklının takibe devam etmesi imkansızlaşır, takip sona erer.

İcra Takibi Başladıktan Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi tespit davasını, alacaklı takibe başladıktan sonra da açabilirsin. Ancak takibin başlamasından sonra açacağın menfi tespit davasında, ihtiyati tedbir yolu ile dahi, takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak şu imkanın vardır ; gecikmeden doğacak zararları karşılamak ve alacağın yüzde on beşinden aşağı olmamak kaydıyla gösterilecek teminat karşılığında, mahkemenin ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesinde bulunan paranın, alacaklıya verilmemesini talep edebilirsin. (İİK m.72/3)

Açtığın menfi tespit davasını, alacaklının kazanması durumunda, takip konusu alacağın varlığı artık kesinleşir.Evvelinde verilmiş olan ihtiyati tedbir kararı kalkar ve alacaklı takibe devam eder. Aynı zamanda mahkeme, ihtiyati tedbir kararı sebebiyle alacaklının alacağını geç almış olması sebebiyle seni (borçluyu) re’sen bir tazminata mahkum eder. Bu tazminat da alacağın yüzde Yirmisinden az olamaz. (İİK m.72/4)

Ancak açtığın menfi tespit davası senin lehine sonuçlanırsa, icra takibi hemen durur. Hükmün kesinleşmesinin ardından da takip iptal edilir. Menfi tespit davasından evvel haczedilmiş malların varsa, bur hacizler kendiliğinden kalkar. Malların satılmışsa, satıştan doğan bedeller sana ödenir.

Senin menfi tespit davası açmana sebep olan icra takibinin haksız ve kötü niyetli olduğuna mahkeme kanaat ederse, talebin üzerine, senin dava nedeniyle uğradığın zararın da alacaklıdan tahsiline kadar verilir. Bu zarar bedeli takip konusu alacağın yüzde yirmisinden az olamaz. (İİK m.72/5)

Eğer menfi tespit davası devam ederken ihtiyati tedbir kararı istememiş ve alacaklıya borcu ödemişsen, menfi tespit davasına istirdat davası olarak devam edebilirsin. (İİK m.72/6)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat