İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

MENFİ TESPİT DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Menfi Tespit Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilin Üyesi bulunduğu kooperatif tarafından yıllık …………Türk Lirası kömür bedeli toplanmaktadır. Yönetim kurulunca alınan karar gereğince yönetimde görev yapan kişiler yakıt giderinin yarısını ödeyeceklerdir. Bu çerçevede müvekkil de ……………..Türk lirası yakıt bedeli ödemiştir.
  2. Yeni yönetim, müvekkilimin yakıt bedelini noksan ödediğini gerekçe göstererek ……… (….). İcra müdürlüğünün ………/… esas sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine …………… Türk lirası tahsili için ilamsız icra takibi başlatmıştır. Müvekkilimin, kooperatifin yetkili kurullarında alınan karar gereğince bu şekilde hareket ettiği, gerek belgelerin incelenmesinden ve gerekse tanıkların dinlenmelerinden anlaşılacaktır. Söz konusu durumun tespiti almacı ile bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK md. 72 ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, menfi tespit davamın kabulüne ve yargılama giderlerinin, ücreti vekaletin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat