İKNA SURETİYLE İRTİKAP SUÇU - AZMETTİRME - SUÇA İŞTİRAK

MENFİ TESPİT DAVASI – SU BORCU ASLINA VE FAİZE İLİŞKİN BORCUN OLMADIĞININ TESPİTİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Su borcu aslına ve faizine ilişkin borcun olmadığının tespiti
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil …., ……….Cad. No:…. ………. adresindeki ………Otelinin İşleticisidir. İş bu otele ………. no.lu su abonelisi yapıldığı halde mülk sahibi……….ile müvekkilim ile imzalanmış her hangi bir su aboneliği sözleşmesi bulunmamaktadır. …….. yılından beri oteli çalıştıran müvekkile ………. no.lu su aboneliğinden borcu olduğu gerekçesi ile …….. (….). İcra Müdürlüğünün ……./……. no.lu icra dosyası ile ……………TL asıl alacak, …………….. TL, …../…./…..tarihinden itibaren işlemiş faiz ve tüm bu borca %…. ticari temerrüt faizi talep edilmiştir. Müvekkilimin ……… yılında suyunun davalı belediyece kesilmesi üzerine borcunun ne olduğunu öğrenmek için belediyeye gittiğinde borç durumunun icradaki meblağ gibi olmadığını görmüştür.
  2. Oysa müvekkil ile davalı arasında usulüne uygun bir su aboneliği sözleşmesi bulunmamakta, müvekkilin …../…../…….tarihinde yani takip tarihinde ………….. Türk Lirası su borcu bulunmamakta, bunun ……….. Türk Lirası fazla hesaplanmış ve oranı belirtilmeden işlenmiş faiz talep edilmiş, yine %….. oranında da ticari temerrüt faizi işleyecek faiz oranı olarak talep edilmiştir. Belediyenin su alacağı özel hukuka tabi bir alacak olup, müvekkil ile kararlaştırılmış bir faiz oranı da abonelik sözleşmesi gibi bulunmadığı halde müvekkilden ticari faiz talep edilmesi hatta tebligat kanunu hükümlerine göre usulüne uygun fatura tebliği yapılmadığından yasal faiz- gecikme zammı adı altında para talep etmesi de usul ve yasaya aykırıdır. Tüm bu nedenlerle yapılan icra takibine kısmen itiraz mahiyetinde menfi tespit ve haksız ve kötü niyetli olarak müvekkilim icraya verildiği için de dava konusu ettiğimiz kısmın % …’ı oranında kötü niyet tazminatına da karar verilmesini talep etmek zarureti hâsıl olmuştur. Her ne kadar icra dosyası muameleden kalkmış olsa da müvekkilim halen icra tehdidi altında bulunduğundan iş bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  ………no.lu su aboneliğine ilişkin kayıtlar, …………. (…). İcra Müdürlüğünün …/….. E no.lu icra dosyası, tanık, bilirkişi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          : İİK md. 72 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile ………(…). İcra Müdürlüğünün ……/…..E no.lu icra dosyasındaki asıl alacağın ………Türk Lirası dışındaki kısmına ve birikmiş ………Türk Lirası faiz ile işleyecek %… temerrüt faiz oranına itirazlarımızın kabulü ile müvekkilimin ……….Türk lirası borcunun olmadığına, haksız ve kötü niyetli icra takibi nedeni ile ………. Türk Lirası üzerinden % … kötü niyet tazminatının davalıdan tahsiline, …… no.lu su aboneliğine ilişkin kayıtların ……… Belediyesinden celbine, icra dosyasının celbine, avukatlık ücreti dâhil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten  talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat