MENFİ TESPİT DAVASI

HEBA OLAN TOHUMLARIN BEDELİ VE MAHRUM KALINAN KAR SEBEBİ İLE UĞRANILAN ZARARIN TAHSİLİ İSTEMİ – EŞİT KUSUR HALİNDE YÜKLENİCİNİN MÜSPET ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KAR KAYBI ALACAĞINI İSTEYEMEYECEĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
15.Hukuk Dairesi
Esas: 2014 / 4664
Karar: 2014 / 7624
Karar Tarihi: 29.12.2014

ÖZET: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup menfi tespit, istirdat ve maddi tazminatın tahsili istemiyle açılmıştır. Mahkemece yanlış değerlendirme sonucunda hesaplamaya mahrum kalınan kar bedeli de dahil edilerek bakiye … TL’nin 16.09.2005 tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda ticari faizi ile birlikte tahsiline, 23.09.2005, 02.10.2005, 11.10.2005 tarihli çeklerden borçlu olunmadığının tespitine karar verilmesi doğru olmamıştır.

(2004 S. K. m. 72)
Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat O. A. ile davalı vekili Avukat A. Ö. geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:
Karar: Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup menfi tespit, istirdat ve maddi tazminatın tahsili istemiyle açılmış; mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2- Yanlar arasında 29.03.2005 – 11.04.2005 – 27.01.2005 – 06.01.2005 – 05.04.2005- 08.04.2005 – 16.04.2005 – 09.05.2005 – 12.05.2005 – 17.05.2005 – 20.05.2005 – 25.05.2005 tarihli fide sipariş sözleşmeleri yapılmıştır. Davalı yüklenici, yanlar arasındaki sözleşmeler gereğince, davacıya ait domates tohumlarını alıp yetiştirerek fide haline getirme işini üstlenmiştir.
Davacı iş sahibi, davalı yüklenicinin yetiştirdiği fidelerin toprağa dikildikten sonra kuruduğunu, yaptırılan tespitte görülen olumsuzlukların dikim hatası veya tarla ve doğa koşullarından kaynaklanmadığını, fideler üzerinde yaptırılan tespitte fidelerde “clavibacter michiganenese” hastalığının teşhis edildiğini, davalının tamamen kusurlu olduğunu belirterek heba olan tohumların bedelini ve mahrum kaldığı kar sebebi ile uğradığı zararın tahsilini, davalı adına keşide edilen çekler ile ilgili borçlu olmadıklarının tespitini, Antalya 2. İcra Müdürlüğü’nün 2006/7182 sayılı dosyasında haksız yere ödenen 7.400,00 TL’nin istirdatını talep etmiştir.
Dosyada mevcut raporlarda; dosya içerisinde bulunan ve aynı konu ile ilgili olarak daha önce açılıp açılmamış sayılmasına karar verilen Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2010/59 esas sayılı dosyasında bulunan 14.01.2008 tarihli üç ziraat mühendisi bilirkişi tarafından düzenlenen rapordaki görüşlerin benimsendiği belirtilmiştir. 14.01.2008 tarihli raporda; problemin kaynağını oluşturan hastalıkla bulaşık kusurlu tohumu temin etme sorumluluğunun davacıya, hastalıkla bulaşık tohumun temiz olduğuna güvenerek herhangi bir test yaptırmadan fide üretimine alma ve hastalıkla bulaşık fide elde etme sorumluluğunun davalıya ait olduğu, taraflarca paylaşılan kusurun var olduğu belirtilmiştir. Somut olayda taraflar eşit kusurlu kabul edildiğinden, eşit kusur halinde dahi yüklenicinin müspet zarar niteliğindeki kar kaybı alacağını isteyemeyeceği gözden kaçırılarak yazılı şekilde kar kaybına hükmedilmesi doğru olmamıştır.
Mahkemece yapılacak iş tohum bedeli ve nakliye bedeli karşılığı 37.291,89 TL’nin %50’si tutarında 18.645,94 TL davacı alacağından yetiştirme masrafı olan 17.587,74 TL’nin mahsubu ile 1058,20 TL ile Antalya 2. İcra Müdürlüğü’nün 2007/7182 esas sayılı dosyasında ödenen 7.400,00 TL olmak üzere toplam 8.458,20 TL’nin 16.09.2005 tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda ticari faizi ile birlikte tahsiline, 23.09.2005, 02.10.2005, 11.10.2005 tarihli çeklerden dolayı borçlu olunmadığının tespitine karar vermekten ibarettir.
Mahkemece yanlış değerlendirme sonucunda hesaplamaya mahrum kalınan kar bedeli de dahil edilerek bakiye 16.417,88 TL’nin 16.09.2005 tarihinden itibaren işleyecek değişen oranlarda ticari faizi ile birlikte tahsiline, 23.09.2005, 02.10.2005, 11.10.2005 tarihli çeklerden borçlu olunmadığının tespitine karar verilmesi doğru olmamıştır.
Açıklanan sebeplerle karar bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda 1. bentte belirtilen nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan sebeplerle diğer temyiz itirazlarının kabulüne ve kararın davalı yararına BOZULMASINA, 1.100,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davalıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 29.12.2014 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat