İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MALİ HAKLARIN DEVRİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bir taraftan ….. adresinde mukim ….. ile diğer taraftan ….. adresinde mukim arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme imzalanmıştır.

2- Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu ….. tarafından el yazması ile yazılmış olan Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK‘ün eşsiz eseri NUTUK üzerindeki tüm mali hakların ….. tarafından ….. Üniversitesi’ne devredilmesinden ibarettir.

3- Tarafların Hakları ve Sorumlulukları

İşbu sözleşmenin konusu ….. tarafından yerine getirilecektir. ….. tarafından yazılmış olan tüm metinler, redaksiyonu yapılmış bir şekilde hatasız olarak filmleri alınmak üzere ….. Üniversitesi’ne teslim edilecektir.

….. tarafından el yazması ile yazılmış olan Nutuk’un orijinal nüshaları dahi ….. Üniversitesi’ne ait olacaktır.

Orijinali iki (2) cilt olan NUTUK, özüne dokunulmaksızın yine aynı şekilde iki (2) cilt olarak el yazmasıyla yazılmış olup, birinci ve ikinci cilt .. / .. / …. tarihinde ….. Üniversitesi’ne (yukarıda belirtilmiş olan adrese) teslim edilecektir.

….. sözleşmede belirtilen teslim mükellefiyetini, kararlaştırılan zamanda ve şekilde tamamlamak için kendi insiyatifinde olan her türlü önlemi almak ve varsa ….. Üniversitesi tarafından alınması gerekli olan önlemleri zamanında bildirmek zorundadır. Kararlaştırılan tarihlerde eserin teslim edilememesi durumunda, teslim tarihinde doğacak olan muhtelif zararlara ilişkin dava ve talep hakları da saklı kalmak koşuluyla ….. TL cezai şart ….. tarafından ….. Üniversitesi’ne ödenecektir.

….., ….. Üniversitesi nam ve hesabına, el yazmasıyla yazdığı ve teslim etmeyi taahhüt ettiği NUTUK’u başkaca hiçbir kurum, kuruluş ya da şahıs adına yazamaz. El yazmasıyla yazılmış olan eser NUTUK’u başkaca hiçbir kurum, kuruluş ya da şahısa satamaz ve devredemez.

….. Üniversitesi, eserin kararlaştırılan tarihte tesliminden itibaren yetmiş (70) yıl süresince de eser üzerinde her türlü hak ve yetkiye tek başına sahiptir.

Eser’in basım ve dağıtım aşamasında ….. Üniversitesi, eseri kendi nam ve hesabına basıp dağıtabileceği gibi, başkaca bir kurum, kuruluş ya da şahıs adına da basabilir ve dağıtabilir. Bunun için …..’dan ayrıca izin almaya gerek olmayacaktır.

Eser’in kitap olarak bastırılıp satışı gündeme geldiği takdirde de ….. Üniversitesi eser üzerindeki hakları kullanmaya tek başına yetkilidir. Ancak eserin satışı gündeme geldiğinde …..’ın kanunlar nezdindeki telif hakları saklı tutulacaktır. Bununla birlikte her türlü çoğaltma ve yeniden basım sırasında eserin ….. tarafından el yazmasıyla yazıldığı yayın geleneklerine uygun olarak belirtilecektir.

İşbu sözleşme ile ….., eserin kamuya sunulma hakkını da ….. Üniversitesi’ne devretmiş sayılmaktadırlar. Eser ….. Üniversitesi tarafından karar verildiği şekilde ve ancak, …..’ın şeref ve itibarını zedelemeyecek ve düşürmeyecek şekilde kamuya sunulabilecektir. Eserin kamuya sunulma tarzı yine ….. Üniversitesi tarafından belirlenecek olup bu hususta …..’dan izin ya da icazet almaya gerek olmayacaktır.

4- Ücret

İşbu sözleşme gereğince ….. tarafından el yazmasıyla yazılmış olan Nutuk bedeli olarak kendisine ….. TL (….. Türk Lirası) net ücret ödenecektir. ….. bu ücretler dışında her ne nam altında olursa olsun başkaca bir telif ücreti talep edemeyecektir.

5- Cezai Şart

Taraflar işbu sözleşmeden doğan her türlü yükümlülüklerine uymakla yükümlüdürler. Taraflar sözleşme konusu yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı hareket ettikleri takdirde, diğer tarafa herhangi bir ihbar, ihtar ve hüküm istihsaline lüzum bulunmaksızın ….. TL cezai şartı ödemeyi, cezai şartın fahiş bulunmadığını ve cezai şartta tenkis talebinin muteber olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşmede yazdı hükümlerden herhangi birinin taraflardan biri tarafından ihlali durumunda diğer taraf hiçbir ihbara gerek olmaksızın sözleşmeyi derhal fesh etmeye yetkilidir. Sözleşmeyi ihlal eden taraf fesih halinde diğer tarafın doğmuş ya da doğacak olan her türlü zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

7- Diğer Hükümler

….. bu sözleşmeden doğan hak ve alacaklarını, borç, edim ve taahhütlerini ….. Üniversitesi’nin yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devir, temlik veya nakledemez.

İşbu sözleşme tüm hüküm ve sonuçlarını …..’ın mirasçıları için de doğuracaktır.

İşbu sözleşme nedeni ile taraflar arasında doğacak her türlü anlaşmazlığın çözümü hususunda ….. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

İşbu sözleşme taraflarca .. / .. / …. tarihinde …..’da iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca kabul ve imza edilmiştir.

…..  .. Üniversitesi adına

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat