İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

MALİ HAKLARIN KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. (YAPIMCI) ….. adresinde mukim.

….. (Yönetmen) ….. adresinde mukim.

2- Konu

İşbu sözleşme Yapımcının yapımını üstlendiği ve vücuda getirilmekte olan “…..” (veya daha sonra ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş. ile belirlenecek olan) isimli TV DİZİSİ eserinin (Bundan böyle “Eser” olarak anılacaktır.) üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğmuş olan tüm mali hakların kullanım yetkisinin aşağıdaki şartlar dahilinde ….. RADYO TELEViZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.’ne bırakılmasına ilişkindir.

3- Hükümler

  1. Yapımcı halihazırda vücuda getirilmekte olan “…..” (veya daha sonra ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş. ile belirlenecek olan) isimli TV DİZİSİNİN yapımcısıdır. Yönetmen ….. Eserin yapımında yer almış olup 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 8. maddesinin 3. fıkrasına istinaden Yönetmen ….. ile birlikte eser sahibidir.
  2. İşbu sözleşmenin imzasıyla birlikte Yönetmen/Özgün Müzik Bestecisi/Senaryo Yazarı/Diyalog Yazarı/Animatör Eser üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesine binaen İşleme Hakkını, 22. maddesine binaen Çoğaltma Hakkını, 23. maddesine binaen Yayma Hakkını, 24. maddesine binaen Temsil Hakkını, 25. maddesine binaen İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını kullanma yetkisini, 80, maddesinde saptanmış olan icracı sanatçılara ve yapımcıya ait Bağlantı 11 Haklarını yer, kapsam, sayı ve süre kısıtlaması olmaksızın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 10. maddesinin 3. fıkrasına uygun olarak münhasıran ve gayrikabili rücu olarak ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş. devretmiştir, Yönetmen/Özgün Müzik Bestecisi/Senaryo Yazarı/Diyalog Yazarı/Animatör; ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.’nin bu hakları herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanma hak ve yetkisine sahip olduğunu, tamamen veya kısmen uygun göreceği her şekli ve zamanda bir başka gerçek ve/veya tüzel kişiye devredebileceğini, tam ve/veya basit ruhsat verebileceğini kabul, beyan ve taahhüt etler.

Yönetmen/Özgün Müzik Bestecisi/Senaryo Yazan/Diyalog Yazarı/Animatör; eser üzerindeki hak ve yetkilerini, işbu sözleşmede belirtilen diğer hususları herhangi bir süre ile kısıtlaması olmadan (süresiz olarak) ….. RADYO TELEVİZYON VE YAYINCILIK A.Ş’ne devrettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Yönetmen/Özgün Müzik Bestecisi/Senaryo Yazarı/Diyalog Yazarı/Animatör buna karşılık Yapımcı’dan işbu sözleşmenin imzalanması esnasında tanzim edilecek olan Serbest Meslek Makbuzu mukabilinde, KDV, stopaj dahil …..TL. (…..Türk Lirası) almıştır. Söz konusu ücret yukarıda sayılmış olan mali hakların kullanım yetkisinin devrine karşılık yalnızca bir kerelik verilmiş olup Yönetmen/Özgün Müzik Bestecisi/Senaryo Yazarı/Diyalog Yazarı/Animatör bundan başka hiçbir ücret alacağı kalmadığını, hiçbir isim altında ve herhangi bir surette hiçbir ücret talebinde bulunmayacağını, bu husustaki tüm dava ve talep haklarından peşinen feragat ettiğini gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
  2. Yönetmen/Özgün Müzik Bestecisi/Senaryo Yazarı/Diyalog Yazarı/Animatör söz konusu devir neticesinde Eser üzerindeki mali hakların kullanım yetkisinin münhasır yetkisinin ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.’ye ait olduğunu, mali hakların kullanımından sağlanan tüm gelirlerin ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.$.’ye ait olduğunu, söz konusu mali hakları üçüncü kişilere devir yetkisinin bulunmadığını, kendisinin dahi kullanım hakkının olmadığını, tam ve/veya basit ruhsat vermeyeceğini, üzerinde rehin ve/veya intifa hakkı tesis etmeyeceğini, üçüncü kişilere karşı mevzuattan doğan tüm talep haklarının ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.’ye ait olduğunu, üçüncü kişilerle sözleşme akdetmeyeceği/akdetmediğini ve ilişki içinde olmayacağını, gayrikabili rücu beyan, kabul ve taahhüt eder.
  3. Bu bağlamda Yapımcı Eser’i 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 13. maddesinin 3. fıkrasına istinaden ilgili otorite nezdinde tescil ettirecek olup gerekli Eser İşletme Belgesi’ni ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş, ve/veya bu hakları ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş.’den devir veya ruhsat alacak üçüncü kişiler adına alacaktır. Yönetmen/Özgün Müzik Bestecisi/Senaryo Yazarı/Diyalog Yazarı/Animatör, Yapımcı; ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK. A.Ş. ve/veya bu. hakları ….. RADYO TELEVİZYON HABERLEŞME VE YAYINCILIK A.Ş’den devir veya ruhsat alacak üçüncü kişiler adına Kültür Bakanlığı nezdinde tutulan sicile tescil edilmesine muvafakat etmektedir.
  4. Yönetmen/Özgün Müzik Bestecisi/Senaryo Yazarı/Diyalog Yazarı/Animatör, Yapımcı’nın sözleşme konusu eserin oluşturulmasıyla ilgili çok büyük meblağlar harcadığını ve büyük bir yatırım yaptığını bilerek işbu sözleşmeyle ödenen ücret karşılığında sözleşme konusu yetkiler geri dönülmez şekilde Yapımcı’ya devrettiğini, işbu sözleşmeden hiçbir şekilde dönmeyeceğini, aksine hareket ettiği takdirde …..$ (….. Amerikan Doları) cezai şart ödemekle mükellef olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- İhtilafların Çözümü

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak tüm ihtilafların hallinde ….. Mahkemeleri ile ….. ….. yetkili olacağı hususunda taraflar mutabık kalmışlardır.

Yönetmen/Özgün Müzik Bestecisi/Senaryo Yazarı/Diyalog Yazarı/animatör işbu sözleşmeyi incelemiş, her bir maddesini anlamış ve müdebbir tacir olarak meydana gelebilecek tüm sonuçları hesaplayarak ve kabullenerek işbu sözleşmeyi imzalamıştır.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat