Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Tazyik Hapsi Nasıl Yapılır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Tazyik Hapsi Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

I.MAL BEYANI

Beyanın Muhteviyatı:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 74- Mal beyanı, borçlunun çerek kendisinde ve gerek üçüncü şahıslar yedinde bulunan mal ve alacak ve haklarında borcuna yetecek miktarın nevi mahiyet ve vasıflarını ve her türlü kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim membalarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya şifahen icra dairesine bildirmesidir.

Beyan mecburiyeti müddeti, başlangıcı:

MADDE 75- İtirazının iptaline veya kat’i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlu, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren üç gün içinde yukarıda maddede gösterildiği üzere beyanda bulunmaya mecburdur.

İptal veya kaldırma kararı borçlunun vicahmda verilmiş ise bu müddet, kararın tefhiminden başlar.

Hapis ile tazyik:

MADDE 76- Mal beyanında bulunmıyan borçlu, alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar icra tetkik mercii hâkimi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tayiz olunur. Ancak bu hapis üç ayı geçemez.

Sonradan kazanılan veya ziyadeleşen malların beyanı:

MADDE 77- İcra dairesine vâki olan beyanda malı olmadığını bildirmiş veya borcuna yetecek mal göstermemiş yahut beyandan imtina etmiş olan borçlu sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde vukua gelen tezayütleri yedi gün içinde mezkûr daireye taahhütlü mektupla veya şifahi olarak bildirmeğe mecburdur.

Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Tazyik Hapsi Açıklama

Borçlu, ödeme emrini kendisine bildiriminden (tebliğinden) itibaren 7 gün içinde İcra Müdürlüğüne mal bildiriminde (beyanında) bulunmağa zorunludur. Yine takibe itiraz etmişse, itirazının Tetkik Merciince kaldırıldığı hakkındaki kararın oturumda ise açıklama, oturumda yoksa bildirim (tebliğ) gününden itibaren 3 gün içinde mal bildiriminde   bulunacaktır.   Bulunmazsa,   alacaklının   isteği   üzerine   bildirimde bulununcaya kadar ve üç ayı geçmemek, bir defaya mahsus olmak üzere İcra tetkik mercii hâkimliğince hapsen (tazyik olunur) baskı altına alınır.

Mal beyanı; borçlunun gerek kendisinde ve gerekse üçüncü şahıslarda bulunan mal (eşya) ve alacak ve haklarında, borcuna yetecek miktarın cins, nitelik ve miktarım ve her tür kazanç ve gelirlerini ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını, borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazı ile veya sözle İcra Müdürlüğüne (İcra Dairesine) bildirmesi’dir. (İİK. 74)

Borçlu, İcra Müdürlüğüne malı olmadığım bildirmiş yahut borcuna yetecek mal (veya para) göstermemiş veya, mal bildiriminde bulunmamışsa, sonradan kazandığı mal ve parayı ve gelirlerindeki artışları da 7 gün içinde İcra Müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Tazyik Hapsi Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii (İcra Ceza Hâkimliği)

Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Tazyik Hapsi Yetkili Mahkeme

Takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer Tetkik Mercii.

Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Tazyik Hapsi İstekte Bulunacak

Alacaklı veya alacaklılar.

Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Tazyik Hapsi Baskı Hapsi İstenilen

Mal bildiriminde bulunmayan borçlu.

Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Tazyik Hapsi İstek Koşulları

 1. Borçlu, mal bildiriminde bulunmamış olmalı,
 2. Alacaklı (tazyik) baskı hapsi isteğinde bulunmalı.

Mal Beyanında Bulunmayan Borçlunun Tazyik Hapsi Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Alacaklı (tazyik) baskı hapsi isteğinde bulunacaktır. Bu istek dilekçe ile olduğu gibi, tetkik mercii kaleminde isteğin tutanağa yazdırılması şeklinde de olabilir.
 2. Borçlunun mal bildiriminde bulunup bulunmadığı hususunda icra takip dosyası getirtilip incelenecektir.
 3. Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı anlaşılırsa; Tetkik mercii hâkimliği tarafından borçlu üç ayı geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere baskı hapsi (tazyik hapsi) ile cezalandırılacaktır.
 4. Tetkik Mercii dosya üzerinde inceleme yapacaktır.
 5. Verilecek karar cezai bir karar değildir.
 6. İstek, icra tetkik merciinin (icra ceza) esas defterine kaydedilmiyecek, değişik işler defterine yazılacaktır.
 7. İcra müdürü basla (tazyik) hapsi kararı veremez. Her ne kadar Yasanın 76 maddesi bu hususu açıklamakta ise de; uygulamada İcra Tetkik Mercii (icra ceza hâkimliğince) borçlu hapsen (tazyik) baskı altına alınmaktadır. Maddeyi bu şekilde anlamak gerekir.
 8. Alacaklı borçlunun hapsen (tazyik) baskı altına alınmasını icra müdürlüğünden de istiyebilir. Bu takdirde icra müdürü, icra takip dosyasını alacaklının isteği hakkında bir karar verilmek üzere Tetkik Merciine gönderecektir. Tetkik Mercii (icra ceza hâkimliği) inceleme yapacak ve dosya üzerinde kararını
 9. Alacaklının isteği hakkında verilen karar takip dosyasiyle icra müdürlüğüne gönderilir, ayrıca C.Savcılığına da bir örneği, yerine getirilmesi için verilir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat