İcra takibinin kesinleşmesinden sonra Tetkik mercii kararıyla ertelenmesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra Tetkik mercii kararıyla ertelenmesi

İlgili Yasa

Merciin kararıyla takibin talik veya iptali:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 71- Borçlu takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiği yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman tetkik merciinden istiyebilir.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33.a maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra Tetkik mercii kararıyla ertelenmesi Açıklama

İcra ve İflâs Yasasının 71’nci maddesi gereğince, Borçlu; İcra Tetkik Merciinden icra takibi borcun (itfa) ödendiğini, yahut alacaklının talep hakkının kaybolduğunu, veya kendisine bir süre tanındığını iddia ederek takibinin iptal veya talikini (geriye bırakılmasını) her zaman isteyebilir. Bu takdirde, Noterden onaylanmış, veya imzası kabul edilmiş (ikrarı edilmiş) bir belge sunması gerekecektir. Yani bu durumu noterlikçe onanma veya imzası kabul edilmiş bir belge ile ispatlaması gerekir. İspatlandığı takdirde, takip bozulacak (iptal) veya geriye bırakılacaktır.

Yasa koyucu borçluyu korumak istemiştir.

Borcun zamanaşımına uğradığı iddiası da Tetkik Merciince Yasanın 33.a Maddesi gereğince incelenecektir.

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra Tetkik mercii kararıyla ertelenmesi Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii’tir.

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra Tetkik mercii kararıyla ertelenmesi Yetkili Mahkeme

icra takibinin yapıldığı 3’er icra dairesinin bağlı olduğu tekkik mercii.

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra Tetkik mercii kararıyla ertelenmesi Davacı

Borçlu (hakkında icra takibi yapılan).

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra Tetkik mercii kararıyla ertelenmesi Davalı

Alacaklı (icra takibi yapan).

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra Tetkik mercii kararıyla ertelenmesi Dava Açma Koşulları

Borçlu hakkında icra takibi kesinleşmiş olmalı,

Borç ve (ferileri) ilişkileri ortadan kalkmış (sukut) etmiş (itfa) edilmiş olmalı,

Alacaklı borçluya borcu ödemek için bir süre tanımış bulunmalı,

Borç zamanaşımına uğramalı.

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra Tetkik mercii kararıyla ertelenmesi Gözönünde Tutulacak Hususlar

  1. Borçlu, icra takibinin kesinleşmesinden sonraki dönemde icra tetkik merciine başvurmalıdır.
  2. Tetkik Merciince basit yargılama usulü uygulanır. Taraflara açıklamalı usulün 509-510’ncu maddeleri uyarınca çağrı kâğıdı çıkarılır, duruşmaya çağrılır, taraflardan birisi gelmese bile onun yokluğunda duruşma yapılacaktır.
  3. Borçlu, borç ve ilişkilerinin (ferilerinin) (itfa edildiğini) sukut ettiğini, veya alacaklının kendisine bir süre tanıdığını ispatlaması gerekecektir.
  4. Borcun (itfa) amorti edildiği veya alacaklının borçluya süre tanıdığı hususu, noterlikçe onanmış veya imzası kabul edilmiş bir belge ile ispatlanacaktır.
  5. Böyle bir belge yoksa borçlunun isteği kabul edilmiyecektir.
  6. Borcun zamanaşımına uğradığı iddiası da tetkik merciince araştırılacaktır.
  7. Borçlu iddiasını İİK’nun 71.maddesine göre ispatlarsa takip (iptal) bozulacak veya geriye bırakılacaktır.
  8. Borçlu takip konusu senedin bozulması (iptali) hakkında kesinleşmiş malıkeme kararı getirdiğinde takip ortadan kaldırılacaktır.
  9. Takibin bozulması (iptali) borçlu lehine hüküm doğurur. Alacaklı artık aynı konuda takip yapamıyacaktır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat