Alacaklının İcra Müdüründen Haciz Konulmasını İstemesi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Alacaklının İcra Müdüründen Haciz Konulmasını İstemesi

İlgili Yasa

Haciz

Haciz Talep Müddeti

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 78- Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.

(değişik: 06.06.1985 – 3222/9. md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrini tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dâva halinde bunların vukuundan hükmün kâtileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlâline kadar geçen zaman hesaba katılmaz.

Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tâbi değildir.

Haciz talebi kanunî müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vukubulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlâma müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.

Hacze başlama müddeti:

MADDE 79- İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar

(Değişik: 06.06.1985 – 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikâyetler, istinabe olunan icra dairesinin tâbi bulunduğu tetkik merciince çözümlenir.

Haciz yapan memurun yetkisi:

MADDE 80- İcra müdürü haczi kendi yapabileceği gibi yardımcı veya kâtiplerden birine de yaptırabilir.

Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında yapılır.

Talep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmağa vesair eşyayı göstermeğe mecburdur. Bu yerler icabında zorla açtırılır.

haczi yapan memur, borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın veya gümüş veya diğer kıymetli şeyleri sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa, borçlunun şahsına karşı kuvvet istimal edilebilir.

Zabıta memurları ile muhtarların vazifeleri

MADDE 81- Zor kullanmak hususunda bütün zabıta memurları icra müdürünün yazılı müracaatı üzerine kendisine muavenet ve emirlerini ifa etmekle mükelleftirler.

Köylerde haczi yapan memurun emirlerini muhtarlar da ifaya mecburdurlar.

Alacaklının İcra Müdüründen Haciz Konulmasını İstemesi Açıklama

İcra takibinde ödeme emrindeki belirtilen süre geçtikten yahut borçlu takibe itiraz etmişse itirazı İcra Tetkik Merciince kaldırıldıktan sonra alacaklı borçlunun mallarına haciz konmasını isteyebilir, bu durumda mal beyanı (bildirimi) beklenmesine gerek yoktur.

Alacaklının haciz istemek hakkı, ödeme emrinin borçluya tebliği gününden itibaren bir yıl geçmekle düşer. Bu süreye, takibe itiraz yahut dâva açılmışsa bunların doğumundan verilecek hükmün kesinleşmesine kadar, veya alacaklı ile borçlunun İcra Dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin bozulmamasma (ihlâline) kadar geçen süre hesaba katılmayacaktır.

Haciz istemi yasal süresi yani yukarıda açıklandığı üzere 1 yıl içinde yapılmadığı takdirde dosya işlemden kaldırılacaktır. Bunun gibi haciz, istemi geri almdıktan sonra bu süre içinde yenilenmezse yine dosyanın işlemden kaldırılması yoluna gidilecektir.

Yeniden haciz istemek, alacaklının yenileme talebinin borçluya tebliği ile ilgilidir. Yani yenileme isteminin borçluya tebliğ edildiği günden itibaren yapılacaktır.

Dâmsız icra takiplerinde yenileme istemi üzerine yeniden harç alınacaktır. İlamlı kxa takiplerinde yenilemede yeniden harç alınmasına gerek yoktur.

Yenileme talebine ait masraf ve harçlar alacaklıya ait olacaktır. Borçlu bu harç ¥e masraflardan sorumlu tutulmayacaktır.

İcra Dairesine haciz isteminde bulunulduğu günden itibaren 3 gün içinde İcra Dairesi haczi yapacaktır. Haczolunacak mallar başka yerde ise, icra daires, malların bulunduğu icra dairesine talimat yazacaktır. Bu durumda da, hacizle ilgili şikâyetler, talimat mahalli yani istinabe olunan (haczedilecek malların bulunduğu) İcra Dairesinin bağlı olduğu icra tetkik merciince çözümlenecektir.

İcra müdürü, istenilen haczi bizzat kendisi yapabileceği gibi yardımcısı, veya yazmanlanndan (kâtiplerinden) birine de yaptırabilir.

Haciz yapılırken borçlu, malın başında bulunmadığı yahut bulundurulması mümkün olmadığı takdirde, haciz gıyaben de yapılacaktır.

isteğe göre borçlu, haciz sırasında kilitli yerleri ve dolapları açmak, tüm eşyaları göstermek zorundadır. Açmazsa, bu yerler zorla açtırılır.

Haciz sırasında, haczi yapan memur; borçlunun üzerinde para, değerli belge, altın veya gümüş yahut kıymetli eşyaları sakladığmı tespit ederse ve borçluda bunları vennekten kaçınırsa, borçlunun zorla üzeri aranabilecek yani zor kullanabilecektir.

Zor kullanma, durumunda, Haczi yapan icra müdürüne, tüm zabıta memurları, yardım ve emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu takdirde icra müdürünün yazılı başvurusu gerekecektir.

Köylerde, köy muhtarları, haczi yapan müdürün emirlerini ve isteklerini yerine getireceklerdir. Bu husus köy muhtarları için bir yükümlülüktür.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat