KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MAKİNA SATIM SÖZLEŞMESİ

Aşağıda şartları belirtilmiş olan sözleşme hükümleri ile ilişikte teknik şartları ve özellikleri yazılı “…..” sipariş, alım ve satımına dair işbu sözleşme yapılmıştır. Sözleşmede “….. TİC. A.Ş.” satıcı firmadır. Kısaca “SATICI” olarak zikredilecek olup, diğer taraftan “….. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.” taahhüt eden firma olup, kısaca “ALICI” olarak zikredilecektir.

1- Taraflar

 1. Satıcının Adı Soyadı: …..

Adresi                          :  …..

V.Dairesi ve No.su       :  …..

Telefon – Faks             :  …..

 1. Alıcının Adı Soyadı :  …..

Adresi                          :  …..

V.Dairesi ve No.su       :  …..

Telefon – Faks             :  …..

 1. Kefilin Adı Soyadı :  …..

Adresi                          :  …..

V.Dairesi ve No.su       :  …..

Telefon – Faks             :  …..

 1. Kefilin Adı Soyadı :  …..

Adresi                          :  …..

V.Dairesi ve No.su       :  …..

Telefon – Faks             :  …..

2- Sözleşmenin Konusu ve Şartları

1-  Ek-1’de parça detayları belirtilmiş olan ….. ton/gün kapasiteli ….. kontinü sistem zeytin sıkma makinesi satışa konu olan makinedir. Ayrıca, alıcıda mevcut olan sıcak su kazanı ….. ve prina yer helezonu geri alınacaktır.

2-  Fiyatın içinde makinaların montajı dahildir. Her türlü elektrik ve su tesisatı alıcı firmaya aittir.

3-  Her ne kadar, makinaların montajı SATICI firmamıza aitse de, imalat yerimizden montaj yeri olan ALICI adresine gönderilişi ve iade alınacak ünitelerin satıcı adresine gönderilmesi sırasında nakliye, vinç ücreti, makinaların sigorta ücreti ALICI’ya aittir.

4-  Makinaların, yerine montaj sırasında satıcı firma tarafından gönderilecek montaj ekibinin konaklama ve yemek masrafları alıcı firmaya aittir.

5-  ALICI, fabrika binasında yapılması gereken altyapı işlemlerini ve SATICI’nın talimatları doğrultusunda makinanın kullanıma hazır hale getirilmesi için gerekli işlemleri, imalatçı firmanın kendisine bildireceği tarihlerde tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde, montaj işlemleri ve nakliyat sürecindeki gecikmelerden imalatçı firmanın her hangi bir hukuki ve mali sorumluluğu doğmayacaktır.

6-  ALICI’nın 2.3 ve 2.5 maddelerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, makinaların montaj standart süresi olan 72 (yetmişiki) saat üzerindeki her bir saat/kişi bazında ….. (…..) gecikme bedelini SATICI’ya ödeyecektir.

7-  Makine sevk tarihinde, ALICI; nakliye araçları ve makinaların sevk adresine indirilmesi anında kullanılacak yeterli kapasitede vinci, SATICI firmanın talep ettiği zamanda hazır bulundurmak zorundadır.

3- Mülkiyet Hakkı ve Mülkiyetin Devri

1-  Sözleşmeye konu makinaların hertürlü mülkiyet hakkı, bedelleri tamamen ödenene kadar SATICI’ya aittir. Makinaların mülkiyet hakkı bedellerin tamamen ödenmesinden sonra ALICI’ya geçer, ancak SATICI, ALICI’nın makinaların bedellerini vadelerinde ödememesi halinde bedelin nakden ödenmesi için her türlü girişimde bulunabileceği gibi, bahse konu makinaların aynen iadesini ve zararın tazminini de talep edebilir. ALICI, mülkiyet kendisine geçmediği sürece, makineları üçüncü kişilere satamaz, satsa da, ALICI’nın SATICI’ya olan borcu üçüncü kişiye aktarılmış olamaz.

2-  Sözleşmeye konu makinaların bedellerinin SATICI’ya ödenmemesi durumunda ALICI, SATICI’nın personelinin makineları geri almak için makinaların kurulu olan yerde yapacağı çalışmalara izin verecektir. ALICI, makinaların SATICI’nın belirttiği adrese göndermekle veya SATICI personelinin makinaların geri alınması ile ilgili yapacağı çalışmaların masraflarının bedellerini ödemekle mükelleftir.

4- Teslim ve Maldaki Ayıplar

1-  makinelar yerlerine kurulmasını takip eden zeytin sezonu başında, deneme üretimi ve testleri yapılarak ALICI’ya teslim edilecektir. Bu tarihten itibaren makinelarda görülecek ayıp ve kusurların SATICI firmaya ihbarı açık ayıplarda 2 gün, gizli ayıplarda 8 gün içinde yapılmalıdır. Bu süre içinde bildirilmeyen kusurlarla ilgili ALICI firmanın bildirimlerinin SATICI firmaya her hangi bir mükellefiyet getirmeyeceğini ALICI kabul ve taahhüt etmiştir. SATICI firmaya haber vermeden, ALICI firma tarafından yapılacak tek taraflı olarak yaptırılacak bilirkişi inceletmesi veya mahkeme kanalıyla yaptırılacak bilirkişi tahkikatları neticesindeki raporlar, SATICI firmayı bağlamaz. Mutlaka SATICI firmanın haberdar edilmesi ve tetkik sırasında hazır bulunmasının sağlanması zorunludur ve ALICI firma buna uymak hususunda taahhüt etmiştir.

2-  Kurulumdan sonra, SATICI firmanın denetim ve gözetiminde yapılacak test ve devreye alım sürecinde, SATICI’nın bildireceği miktar ve özellikte ham maddenin tedarik edilmesinden ALICI sorumludur. Bu hususun yerine getirilmemesi nedeniyle her hangi bir aksaklık ve gecikme yaşanması halinde SATICI firmanın her hangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

5- Ödeme ve Kefalet

İşbu sözleşmeden kaynaklanan satışa konu olan malların teslim tarihinde mutabık kalınacak tutar üzerinden ALICI firmanın SATICI firmaya verecek olduğu ödeme taahhütlerinden herhangi birisinin yerine getirilmemesi halinde tüm bakiye ve taahhüt alacakları muacceliyet kesbedecektir. ALICI’ya kaynaklanan sebeplerle ödemelerde aksaklıklar yaşanması halinde, gecikilen hergün için, bankaların borçlu cari hesaplara uyguladığı faiz oranı üzeriden vade farkı alınacaktır. SATICI alacağına karşılık almış olduğu tüm senet ve çeklerin veya SATICI’nın defter kayıtlarına göre açık hesap olarak izlenen ALICI firmanın borç bakiyesinin tamamını icra takibine koymaya, ALICI borçlu firma ve kefilleri hakkında ihtiyati haciz kararı almaya hak sahibi olacaktır. ALICI borçlu firma veya kefili, bu hususta her hangi bir itirazda bulunamayacaktır. Ayrıca, temerrüt faizi olarak bankaların borçlu cari hesaplara uyguladığı faiz oranı uygulanır.

6- Teminat

1-  ALICI, SATICI’nın talep etmesi halinde, sözleşmenin mahiyetine uygun düşecek ölçüde teminat göstermek zorundadır. Mevcut teminat, riski karşılamaz hale geldiğinde ALICI ek teminat vermeyi, SATICI’nın talep etmesi halinde mevcut teminatların değiştirilmesine muvafakat etmeyi kabul ve taahhüt eder.

2-  ALICI, satım bedelini ödemede temerrüde düşmesinden veya sözleşme gereğince yüklenmiş olduğu taahhütlerini yerine getirmemesinden dolayı, SATICI’nın hukuki takibe geçerek ihtiyati tedbir veya ihtiyati haciz talebi ile mahkemeye başvurması halinde teminat yatırmak zorunda olmadığını ve onu bundan muaf tuttuğunu kabul ve beyan eder.

7- Garanti Süresi ve Kapsamı

1-  Makinelarımız, ALICI işyerine montesinden itibaren 2 (iki) sene imalat hatalarına karşı garantilidir ve 10 yıl süreyle depolarımızda ücreti karşılığı yedek parça bulundurma garantisi SATICI’ya firmaya aittir. Bu sürede makinanın olağan bakımı, kontrolleri ve arızalarında her hangi bir ücret talep edilmeyecektir. Garanti talebinin geçerli olabilmesi için; garantiye konu parçanın faturasının SATICI’ya ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak, kullanım hatasından doğan bozulma, kırılma gibi zuhur edecek hallerde ise, yenileme veya parça değiştirme gerektiği takdirde, bunların bedeli ALICI’ya aittir. İki yılın dolmasından sonra, yapılacak kontrol, arıza giderimi, parça değiştirilmesi veya yenilenmesi halinde, o günün rayiçlerine göre parça ve işçilik ücretleri ALICI’ya aittir.

2-  Garanti süresi olan 2 yıl içinde meydana gelecek arızaların derhal ya da en geç 2 gün içinde SATICI’ya bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, SATICI’ya her hangi bir sorumluluk yüklenemez. İmalatçı firmada, kendisine bildirimden itibaren iki gün içinde, makinaların bulunduğu yere, elemanlarını göndermek zorundadır. Göndermediği veya arızayı gidermediği takdirde, tüm sorumluluk SATICI’ya aittir.

3-  Aşağıdaki durumların sebebiyet verdiği arıza, hasar ve bakımlar garanti kapsamı dışındadır.

 1. a) Makinaların ALICI’ya bildirilen kapasitelerinin üzerindeki kullanımlar ile kullanma klavuzu ve teknik talimatlara aykırı kullanımlar.
 2. b) Makinalar’a ait teknik datalarda belirtilen ve kullanım için gerekli olan güçte elektrik enerjisi, yeterli ve uygun kalitede su sağlanmaması nedeniyle oluşacak aşınma, yıpranma ve hasarlar.
 3. c) Kullanma klavuzlarında belirtilen kaynaklanan arıza ve hasarlar.
 4. d) Makine üzerinde SATICI’nın bilgisi, denetimi ve gözetimi olmaksızın değişik, modifikayon ve yer değiştirme uygulamaları.
 5. e) Doğası gereği zamanla aşınan ve yıpranan malzemeler (rulman, yağ pompa lastiği, elek, vs.) ile elektrik ve sarf malzemeleri (yağ, vs.)’de oluşan eksilme, aşınma ve yıpranmalar.

8- Sözleşmenin Devri

1-  Taraflar, sözleşme konusu işleri ve sorumluluklarını karşı tarafın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen devredemez.

2-  Bu sözleşme ancak tarafların yetkililerinin yazılı anlaşmaları ile değiştirilebilir.

9- Tebligat Adresi

Sözleşmeye taraf olan ALICI ve KEFİLLER, sözleşmede beyan ettikleri adreslerin tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt ederler. ALICI ve KEFİLLER kanuni ikametgah adreslerinde meydana gelecek değişiklikleri sözleşme hükümlerine uygun bir biçimde en geç 15 gün içerisinde SATICI’ya bildirmedikleri takdirde sözleşmede belirtilen adreslerine yapılan tebligatların kendilerine yapılmış tebligat sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.

10- Yetkili Mahkeme ve Delil Sözleşmesi

1-  Düzenlenecek olan senet ve çekler tanzim yerine ve ALICI firma veya şahıs adresine bakılmaksızın ….. Mahkemelerinde ve İcra Dairelerinde dava, ihtiyati haciz ve icra takibi yapılabilecektir. Borçlu veya kefili ALICI bu konuda itiraz edemeyecektir.

2-  ALICI ve kefiller, sözleşme tarafları arasında çıkacak tüm ihtilaflarda; yargı icra ve iflas yollarında SATICI’nın muhasebe ve defter kayıtları ile işbu sözleşme ve eklerinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287.maddesi gereğince münhasıran kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler.

11- Bağımsızlık

İşbu sözleşme eklerinde, ilgili senet ve belgelerde yer alan bazı hüküm ve kayıtlardaki geçersizlik, iptal edilebilirlik, her hangi bir şekilde kanuna aykırılık veya icra ve tenfiz edilememezlik, sözleşme eklerinin diğer hükümlerinin ve belgelerinin geçerliliğini etkilemez.

12- Mücbir Sebepler

Aşağıda belirtilen haller sözleşmeye konu malların ALICI’ya teslim ve zilyetliğin devrinden önce veya sonra meydana gelir ve bu haller ile mallar kısmen veya tamamen kullanılmaz hale gelirse veya işbu sözleşme ile öngörülen amaca uygun olarak kullanılması mümkün olmaz veya söz konusu amaç ortadan kalkarsa işbu sözleşmenin geçerliliği ve hükümleri hiçbir suretle etkilenmeyeceği gibi ALICI’nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülükleri devam eder.

 1. a) Her tür nitelikteki mücbir sebepler, tabiat olayları, sel, su baskını, deprem, kar tipi, çığ düşmesi, ….. vs. gibi her türlü tabiat olayları ve iklim koşulları,
 2. b) Toplumsal olaylar, halk hareketleri, çalışma hayatındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle meydana gelen olaylar, yasal ve yasal olmayan her türlü işçi veya işveren hareketleri (grev, lokavt, sendikal hareketleri ve iş yavaşlatma eylemleri ….. vs.),
 3. c) Her türlü icrai ve/veya kazai hüküm ve tasarruflar, Türk ve yabancı mevzuat hükümleri nedeniyle doğan engeller,
 4. d) Savaş ve seferberlik hali, iç savaş, silahlı çatışma, ihtilal, sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilanı, gruplar arası çatışma ve ayaklanmalar,
 5. e) Elektrik akımının yetersiz ve istenen değerleri karşılamaması ile su miktarı, kalitesi ve yetersizliği gibi makinanın dışında oluşan koşullar.

13- Cezai Şart

ALICI, SATICI’nın kusuru olmaksızın makine teslim tarihine kadar, sözleşmeden tek taraflı vazgeçtiği takdirde SATICI’ya …..-TL tazminat ödeyecektir.

14- Fiyat ve Faturalandırma

Fiyat          :           Teslim tarihindeki mutabık kalınacak tutardır.

KDV         :           Faturalandırma işlemi sonucunda doğacak KDV faturalandırmayı takip eden ayın en geç 24’ünde nakit olarak ALICI firma tarafından SATICI firmaya ödenecektir.

15- Teslim Tarihi

….. sistem zeytin sıkma makineları, karşı firmanın mevcut olan fabrikasının altyapı ve tadilat çalışmalarını giderdikten sonra .. / .. / …. tarihinde teslim edilecektir.

İşbu sözleşme 2 nüsha olarak … sayfa, 16 madde ve ekli teknik şartname (Ek-1) olarak düzenlenmiş olup, SATICI FİRMA “…….” adına ….. ile ALICI; “….. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.” adına ….. ve kefiller ….. ve ….. tarafından okunarak imza atılmıştır.

Satıcı                                                              Alıcı

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat