Mahkeme kararının bozulması dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Mahkeme kararının bozulması dilekçesi


…….  MAHKEMESİNE
 
 
 
DAVACI                                          :
 
VEKİLİ                                            :
 
DAVALI                                           :
 
KONU                                               : … Mahkemesinin İlamının Bozulması  İstemi.
 
AÇIKLAMALAR                           :
 
1-)  Mahkeme, müvekkillerim ile halaları olan davalı arasında paylaşılan kök muris …’in tarlasının eşit olarak değil fiili durum gibi paylaşıldığını kabul ederek tazminat davamızın reddine karar vermiş olup karar bozulmalıdır.
2-) Müvekkilim ile davalının ortak murisi …, …/…/… tarihinde  ölmüş ve bu tarihte dava konusu tarla paylaşıldığında müvekkillerim henüz küçük yaşlarda olup kimsesiz ve zayıf durumda bulunmaktaydı. Bu nedenle paylaşım tamamen davalı ve kardeşleri tarafından yapılmıştır
3-)  Davaya konu tarla bölüşülmüş olmakla birlikte müvekkilimin yaşı … olup taşınmazı kullanmaları mümkün olmadığından tarlanın tamamı uzun seneler davalı tarafından kullanılmıştır. Bu husus davalı tanığı …‘nun beyanı ile sabittir. Bu tanık keşifte alınan ifadesinde tarlanın tamamını davalı ve kocası adına sürdüğünü beyan etmiştir. Tarlanın tamamı davalı tarafından kullanıldığından ve davalı halaları olduğu için davalı tarlayı satana kadar tarlanın yarısının kendilerine ait olduğunu bildiklerinden aralarında uyuşmazlık çıkmamıştır. Mahkeme bu hususu da göz ardı etmiştir.
4-) Dosyada alınan bilirkişi raporunda her iki parsel arasında davalının parseli yararına fazlalık olduğu tespit edilmiş, …TL.’nin müvekkillerime ödenmesi halinde kıymetlerin eşitleneceği beyan edilmiştir. Bu husus da davamızın haklılığını ispat açısında yeterli olup mahkeme kararı bozulmalıdır.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 1086 S. K. m. 435 ve ilgili mevzuat.
 
HUKUKİ DELİLLER                    : Tapu kaydı, tanık beyanları ve diğer deliller.
 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Mahkemesi ilamının bozulmasına, duruşma isteğimizin kabulüne,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…
 
Davacı Vekili
Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat