Maden Arama Ruhsatının İptaline Dair İdari İşlemin İptali

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Maden Arama Ruhsatının İptaline Dair İdari İşlemin İptali

Danıştay 8. Daire Başkanlığı
Esas No : 2013/6479
Karar No : 2015/12912

İstemin Özeti : Isparta İdare Mahkemesinin 15/02/2013 gün ve E:2012/748, K:2013/117 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, davacı şirkete ait 200802876 sicil numaralı maden arama ruhsatının iptaline dair 11/05/2012 gün ve 3901 sayılı Maden İşleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; davacı şirket tarafından işletme ruhsat harcı ve işletme ruhsat teminsüreatına ilişkin mali eksikliklerin üç aylık süre sonuna kadar tamamlanmadığından bahisle davacı şirkete ait maden arama ruhsatının iptaline yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmeyerek davanın reddine karar verilmiştir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun ‘Sürelerle İlgili Genel Esaslar’ başlıklı 8. maddesinin ilk iki fıkrasında;” Süreler, tebliğ, yayın veya ilan tarihini izleyen günden itibaren işlemeye başlar.

Tatil günleri sürelere dahildir. Şu kadarki, sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar.” düzenlemesi yer almaktadır.

3213 sayılı Maden Kanunu’nun 24. maddesinde; (işlem tarihindeki şekliyle) ” Arama ruhsat süresi sonuna kadar, tespit edilen madenin rezerv bilgilerini de içeren 17 nci maddeye göre hazırlanmış arama faaliyet raporu ile en az bir maden mühendisi tarafından hazırlanan faaliyet sonrası işletme alanının çevre ile uyumlu hale getirilmesini de içeren, işletme projesi ve talep harcının ödendiğine dair belge ile müracaatta bulunulması halinde işletme ruhsatı hakkı doğar. Ancak I (b) ve II (a) bendi Grubu madenler için işletme ruhsatı talebinde işletme ruhsat teminatı ile harcının da yatırılması zorunludur.

Projelerdeki eksiklikler, yapılan bildirimden itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanların teminatları iki katına çıkarılır ve süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların talepleri kabul edilmez ve teminatları irad kaydedilir. Uygun bulunan işletme ruhsat talepleri için, ruhsat harçları ve teminatının üç ay içerisinde tamamlanması hususu talep sahibine tebliğ edilir. Bu sürelerde eksikliklerini tamamlamayanların talepleri reddedilerek mevcut teminatı irad kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Madencilik Faliyetleri Uygulama Yönetmeliği’nin 28. maddesinin 2. fıkrasında da; “Uygun bulunan işletme ruhsat talepleri için, ruhsat harçları ve ruhsat teminatının üç ay içerisinde tamamlanması hususu talep sahibine tebliğ edilir. Bu sürelerde eksikliklerini tamamlamayanların mevcut teminatı irat kaydedilerek, işletme ruhsat talepleri reddedilir. Ruhsat süresi bitmeden yeni bir işletme projesi verilmesi halinde işletme ruhsat talebi yeniden değerlendirilir. Ancak, ruhsatın süresi bitmiş ise ruhsat iptal edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; Isparta İli, Keçiborlu İlçesi hudutları dahilinde ve davacı şirket uhdesinde bulunan S:200802876 sayılı II. Grup maden arama ruhsat sahası ile ilgili olarak ruhsat sahibince Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne 08/04/2011 tarih ve 87757 sayılı dilekçe ekinde tevdi edilen mermer işletme projesi ile II. Grup maden işletme ruhsatı talebinde bulunulduğu, İdarece saha mahallinde yapılan tetkik neticesinde işletme projesi ve eklerinin arza uygun olduğunun tespit edildiği, ancak işletme ruhsat harcı ve teminatının eksik olduğu anlaşıldığından anılan noksanlığın tamamlanması adına 24/11/2011 tarih ve 19754 sayılı yazı ile, belirtilen mali eksikliklerin yazının tebliğinden itibaren 3 ay içerisinde tamamlanması, aksi halde işletme ruhsatı talebinin kabul edilmeyerek mevcut teminatın irat kaydedileceğinin davacıya bildirildiği (06/12/2011 tarihinde davacının daimi çalışanına yapılan tebligat ile), yazıda belirtilen mali eksikliklerden işletme ruhsat teminatının 06/03/2012; işletme ruhsat harcının ise 07/03/2012 tarihinde tamamlandığı, davalı İdarece ruhsat harcına ilişkin tutarın Kanunda tanınan üç aylık süre dolduktan sonra yatırıldığından bahisle 11/05/2012 gün ve 3901 sayılı işlemle davacının işletme ruhsat talebinin reddedilerek teminatının irat kaydedildiği ve arama ruhsat süresinin tamamlanmış olması nedeniyle de maden arama ruhsatının iptal edildiği, anılan bu işlemin iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacıdan tamamlanması istenilen mali eksikliklerden ruhsat harcınının üç aylık sürenin sona ermesinden bir gün sonra giderildiği gerekçesiyle dava konusu işlemin tesis edildiği görülmekte olup; yukarıda yer verilen usul hükmündeki aylık olarak hesaplanan sürelerde, sürenin tebliğ tarihini izleyen günden itibaren başlayacağına dair düzenleme uyarınca, eksikliklerin tamamlanmasına dair verilen üç aylık sürenin, davacıya bu muhteviyatlı yazının tebliğ edildiği 06/12/2011 gününü izleyen gün olan 07/12/2012 tarihinden itibaren başlatılması ve bu sonuçla da davacıya tanınan sürenin 07/03/2012 gününde sona erdiğinin kabulu gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, ruhsat harcı ve teminatına dair mali eksiklikleri süresi içerisinde tamamladığı anlaşılan davacının işletme ruhsat talebinin reddi ile arama ruhsat süresi sona erdiğinden bahisle bu ruhsatın iptal edilmesine yönelik dava konusu işlemde hukuka uyarlık; bahse konu işlemin iptali istemiyle açılan davada verilen davanın reddine dair kararda da hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; Isparta İdare Mahkemesinin temyize konu kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 28/12/2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

(X)- İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.
İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ve anılan kararın onanması gerektiği oyu ile çoğunluk kararına katılmıyorum.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat