KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ – HİZMET KUSURU NEDENİ İLE

……. MAHKEMESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

                                                                                                                                  ../../….

DAVACI                       :

 

VEKİLİ                        :

                                     

 

DAVALI                       :

KONU                          : Yanlış teşhis ve tedavi sonucu sakat kalmaktan doğan maddi ve manevi tazminat talebimizdir.

AÇIKLAMALAR            :

  • Müvekkilim rahatsızlığı sebebiyle ../../…. tarihinde davalı idareye ait …………… Hastanesi’ne müracaat etmiş ve yapılan muayene ve tetkikler sonucu …………. teşhisiyle tedavi altına alınmıştır.
  • Fakat yapılan ameliyatta tedbirsizlik ve meslekte acemilik sebebiyle müvekkilime ait ……….. organının işlevini yitirmesine sebep olunmuştur. Tedavi öncesinde sözkonusu uzvuyla ilgili hiçbir sorunu ve şikayeti bulunmayan müvekkil, yanlış tedavi kurbanı olmuştur. Müvekkilim sözkonusu sakatlık nedeniyle …. gün iş ve güçten mahrum kalmıştır. Sözkonusu sakatlığın giderilmesi için uzun süren fizik tedaviye maruz kalmış ve bu tedavileri halen devam etmektedir. Bu sebeple müvekkilin uğradığı zarar ………………TL’dir.
  • Müvekkilim meydana gelen sakatlık nedeniyle acı ve elem yaşamıştır. Ayrıca kalıcı olarak sakat kalacağını düşünerek, uzun süren bir psikolojik çöküntü yaşamıştır. Bu sebeple Müvekkilin uğradığı ………………TL manevi zararın tazminini de talep zarureti hasıl olmuştur.
  • Davalı idareye uğranılan zararların tazmini için yapılan başvuru da cevap süresi içinde herhangi bir yanıt verilmeyerek zımnen reddedilmiş olup, mahkemenize başvurmak zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER    : TBK.m.54, 56 vd. ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                   : Bilirkişi raporu, hastane dosyası, doktor raporu ve sair deliller.

 

CEVAP SÜRESİ           : 30 gündür.

TALEP SONUCU         : Açıklanan nedenlerle……………TL maddi, ……………TL manevi olmak üzere toplam ……………TL tazminatın davalı İdareden tahsiline, Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat