KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 -İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR-
DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALILAR                       :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Maddi ve Manevi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Davalılardan ………., …../…/……….. tarihinde kendi sevk ve idaresindeki ……… plakalı araç …….. İli istikametinden -……….. ilçe tabelasını geçtikten sonra şehir içi sınırlarında dinlenme tesislerinin önünde yaklaşık …… km. hızla seyrederken müvekkillerin murisi …….’a çarpmıştır. Olay sonucu ………., …../…/…….. tarihinde vefat etmiştir. Müteveffa olay öncesi ……… işçi olarak çalışmaktaydı.
  2. Olayın oluşumunda davalı …….. kusurludur. Kusuru nedeniyle davacıların murisinin ölümüne sebebiyet vermiştir. Kaza …….. yönetiminde olmuştur. Araç davalılardan … A.Ş. adına tescilli olup, ……… sigorta şirketi tarafından sigortalıdır. Sigorta bilgileri ise şöyledir; … acente no.lu, …./…/……… tarihli … poliçe no.ludur.
  3. ……..’nin ölümü sonucu geriye mirasçıları eşi …….. ile çocuğu ……… kalmıştır. ……. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……../…… Esas ve ……../……. Karar sayılı ve …../…/…… tarihli veraset ilamı vekalete eklidir.
  4. Müteveffanın ölümüyle davacılar destekten yoksun kalmışlardır. Davacıların başka yerden de geliri yoktur. Bu nedenle davacılardan eş ……. için (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) ………..TL, çocuk …….. için (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) ………TL maddi tazminat talep etme gereği doğmuştur.
  5. Yine müteveffanın ölümüyle mirasçı davacılar tarifi mümkün olmayan acı ve elem duymuşlardır. Bu acı ve elemini dindirmek mümkün olmamakla birlikte davacıların duydukları acıyı azaltmak bakımından davacılar içinde manevi tazminat talep etmek gerekmiştir. Bunun için de davacı eş ……. için ………..TL manevi tazminat, çocuk ………. için de ……..TL olmak üzere ………..TL manevi tazminat talep etmek gerekmiştir. Yine aracın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi amacıyla aracın kaydına ihtiyati tedbir konulmasını talep etmek gerekmiştir.

DELİLLER                           :  Veraset ilamı, ……….. Asliye Ceza Mahkemesinin ………/……… Esas sayılı dosyası, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, aracın trafik tescil dosyası, sigorta evrakı, yemin ve diğer yasal deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 49, 51, 53, 55, 56 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle, ….… plakalı aracın kaydına, üçüncü kişilere devrinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir konulmasına, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla davacı eş … için …………TL, çocuk … için ………..TL olmak üzere toplam …………TL destekten yoksun kalma maddi tazminatının olay tarihinden itibarin işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline (sigorta şirketi için sorumlu olduğu limitle sınırlı kalmak kaydıyla), Eş … için ………….TL, çocuk … için ………….TL olmak üzere toplam …………..TL manevi tazminatın davalılar …….. ile … …….’den müteselsilen ve müştereken olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline, yargılama giderlerinin de davalılara tahmiline, müteselsilen ve müştereken davalılardan tahsiline (sigorta şirketi için sorumlu olduğu limitle sınırlı kalmak kaydıyla) karar verilmesi saygıyla vekaleten arz ve talep olunur.

 

Davacılar Vekili
Av.

EK:

1- Vekaletname

2- Asliye Ceza Mahkemesi Dosyası fotokopisi

3- …. adet tebligat pulu (dava dilekçesinin tebliği için)

4- …. adet taahhütlü pul (tedbir kararının ilgili kuruma bildirilmesi,

Sigorta şirketinden evrak istenmesi ve müteveffanın çalıştığı şirkete

Müzekkere yazılarak kişinin sicil dosyasının istenmesi halinde gerekli masraf)

5- ………. PP masraf için

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat