KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI DİLEKÇESİ – İŞLENEN CÜRÜM NEDENİ İLE

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :İşlenen Cürüm Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Talebimizden İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ile davalılar arasında ……. mevkiinde hatalı araba kullanma ve yol vermeme iddiası ile çıkan kavgada, davalılar müvekkilimi bıçakla yaralamışlardır. Bıçakla yaralama suçundan dolayı ………(..). Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama neticesinde ……….(…). Asliye Ceza Mahkemesinin …/…/… tarih ve E. ……./…, K. ………./… sayılı kararı ile davalılar suçlu bulunarak cezalandırılmışlardır.
  2. Müvekkilim, davalılar tarafından bıçaklanması nedeni ile hastanede ameliyat olmuş, bir süre hastanede yatmış, hastaneden çıktıktan sonra da bir süre iş ve güçten kalmış ve çalışamamış, maddi kayıplara uğramış, eski sağlığına kavuşabilmesi için tedavi görmek zorunda kalmıştır. Müvekkilim bilinçli bir insan olarak bu olay nedeni ile yaptığı giderlerin faturalarını toplamış ve giderlerin listesini yapmıştır. Bunları ekte sunuyoruz.
  3. Kendisi boyacı olup, 15 gün çalışamadığı için ……………..Türk Lirası; hastaneye gidiş geliş için taksi ücreti ………. Türk Lirası; doktorlara ödenen özel muayene ve ilaç bedeli ……….Türk Lirası; bıçak darbeleri ile yırtılan ve kullanılamaz hale gelen giysilerinin bedeli olarak ………. Türk Lirası; kırılan gözlüğü için ………. Türk Lirası gözlük bedeli olmak üzere toplam………. Türk Lirası maddi tazminat/duyduğu üzüntü ve çektiği acı nedeni ile ……….. Türk Lirası manevi olmak üzere toplam …………..Türk Lirası tazminatın davalılardan alınarak müvekkilime ödenmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK. md. 49 vd. ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle açılan davanın kabulüne, maddi nafaka yönünden fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile………Türk Lirası maddi, ………Türk Lirası manevi olmak üzere toplam ………….Türk Lirası tazminatın müşterek ve müteselsilen davalılardan alınarak müvekkilime ödenmesine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat