Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9361

Karar: 2000 / 252

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Kesinleşen ceza dosyasında geminin donatanı ile kaptanı deniz kazası sonucu ölüme neden olmalarından dolayı mahkum olmuşlardır. Ölen hentbol sporcusu ve milli takım üyesidir ve öldüğü tarihte yirmibir yaşında olup ölümü ile anne babasının maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. Ölümden dolayı tüm davalılar davacılara karşı müteselsil sorumludur. Davalı Hentbol Federasyonu’nun tüzel kişiliği bulunmadığından hakkındaki davanın husumetten reddi diğer kısmın kabulüne karar verilmelidir.(818 S. K. m. 51)

Geminin Donatanı İle Kaptanının Olaydan Dolayı Mahkum Olduğu

Dava: Taraflar arasındaki davanın İstanbul 5.Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 05.05.1999 tarih ve 1993/1275 – 1999/482 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar Gençlik ve Spor Gen.Müd. vekili Adem Çevik, davalı Gençlik ve Spor işlerinden sorumlu Devlet Bak. Adına İst. Muhakemet Müd. vekili, davalılar Ekip Turizm AŞ. ve Hüseyin Kurtoğulları vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Verda Çiçekli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi olan Chahlaf Chahreddine’nin davalı TC.Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müd. Hendbol Federasyonu’nun davetlisi olarak Türkiye’ye geldiğini, diğer davalıların işleteni, donatanı ve kaptanı olduğu <Panaroma> adlı gemi ile seyahat ederken geminin batması sonucu vefat ettiğini, murisin hentbolcu olup, ölümü ile anne, baba ve kardeşlerinin maddi ve manevi desteğinden yoksun kaldıklarını ileri sürerek, şimdilik anne için 125.000.000.- lira, baba için 100.000.000.- lira maddi destekten yoksun kalma tazminatı ve her bir mirasçı için 25.000.000.- TL.’şer manevi tazminatın tahsilini talep ve dava etmiştir.

Anne Babanın Ölenin Maddi Desteğinden Yoksun Kaldıkları

Davalı Plan Turizm AŞ., Ekip Turizm AŞ. ve Hüseyin Kurtoğulları vekili, müvekkilleri ile kaza arasında illiyet bağı bulunmadığını, müvekkillerinin kusur durumlarının saptanması gerektiğini savunmuştur.

Diğer davalı idareler, idareye yasalarla yüklenmiş bir denetleme görevi bulunmadığını, olayla kendileri arasında illiyet bağı bulunmadığını savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, kesinleşen ceza dosyasında geminin donatanı Hüseyin Kurtoğulları ile kaptan Adem Çevik’in deniz kazası sonucu ölüme neden olmalarından dolayı mahkum oldukları, ölenin Cezayir Milli Takımı’nda hentbol sporcusu ve takım üyesi olduğu, öldüğü tarihte 21 yaşında olup ölümü ile anne babasının maddi desteğinden yoksun kaldığı, davacıların isteyebileceği tazminatın uzman kişilerce hesaplandığı, kusur durumlarının ayrı ayrı saptanması istenmiş ise de, BK.nun 51’nci maddesi gereğince, ölümden dolayı tüm davalıların davacılara karşı müteselsil sorumlu bulunduklarından bu savunmaya itibar edilmediği, bilirkişi raporunun hüküm kurmaya yeterli bulunduğu gerekçesiyle, davalı Hentbol Federasyonu’nun tüzel kişiliği bulunmadığından hakkındaki davanın husumetten reddine, davacı baba için 27.900.370.- lira maddi, anne için 37.900.370.- lira maddi ve her bir davacı için 10.000.000.- TL.’şer manevi tazminatın 27.05.1990 tarihinden itibaren işleyecek değişen reeskont oranlarında faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.

Müteselsil Sorumluluk

Kararı, davalılar vekilleri temyiz etmişlerdir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalılar Gençlik ve Spor Gen. Müd. vekili Adem Çevik, davalı Gençlik ve Spor işlerinden sorumlu Devlet Bak. Adına İst. Muhakemet Müd. vekili, davalılar Ekip Turizm AŞ. ve Hüseyin Kurtoğulları vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Davanın Kabulü Gereği

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalılar Gençlik ve Spor Gen. Müd. vekili Adem Çevik, davalı Gençlik ve Spor işlerinden sorumlu Devlet Bak. Adına İst. Muhakemet Müd. vekili, davalılar Ekip Turizm AŞ. ve Hüseyin Kurtoğulları vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 4.297.000.- lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 24.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat