Ticari Müesseseyi İlgilendiren Fiil Ve İşlerin Ticari İş Sayıldığı

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Ticari Müesseseyi İlgilendiren Fiil Ve İşlerin Ticari İş Sayıldığı

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9427

Karar: 2000 / 263

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Davalı tacir olup ticari müesseseyi ilgilendiren fiil ve işler ticari iş sayılır. Bu durumda reeskont faiz oranında temerrüt faizine hükmedilmesi gerekir.

(6762 S. K. m. 3) (3095 S. K. m. 2)

Tazminat Davası

Dava: Taraflar arasındaki davanın Kartal 5. Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 21.09.1999 tarih ve 1998/714 – 1999/617 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Verda Çiçekli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, davalı şirketin yaptığı kazı çalışmaları sonucu müvekkiline ait kabloların kopartılarak hasar verildiğini ve hasarın tespit edildiğini ileri sürerek, 251.581.307. lira’nın reeskont oranında faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalının Tacir Olduğu

Davalı vekili, duruşmaya katılmış ancak davaya yanıt vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, davalı şirketin yaptığı kazı çalışmaları sırasında davacıya zarar verdiği ve hasar bedelinin 251.581.307. lira olarak belirlendiği gerekçesiyle, davanın kabulü ile, 251.581.307.- lira’nın olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Davalı tacir olup, TTK.nun 3’ncü maddesi uyarınca, ticari müesseseyi ilgilendiren fiil ve işlerin ticari iş sayılmasına ve ayrıca 3095 sayılı Yasa’nın 2/3’ncü maddesinde arada sözleşme olmazsa bile, ticari işlerde temerrüt faizinin T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont oranında faiz istenebileceğinin belirtilmiş olmasına göre, istem gibi ve T.C. Merkez Bankası’ndan reeskont faiz oranları saptandıktan sonra, bu oranlarda temerrüt faizine hükmetmek gerekirken yazılı şekilde yasal faize hükmedilmesi doğru olmamış ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiş ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, HUMK.nun 438/7’nci maddesi uyarınca, kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir.

Reeskont Faiz Oranında Temerrüt Faizine Hükmedilmesi Gereği

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hüküm fıkrasındaki <yasal> ibaresinin çıkartılarak, yerine <% 80 ve değişen reeskont oranlarında> ibaresinin eklenmesine, hükmün düzeltilmiş bu hali ile ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 24.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat