İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

LOJİSTİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

1.. TARAFLAR

. …..

. …..

 1. TANIMLAR

… Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

… Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti

Taraflar: … ve … bundan sonra taraflar olarak anılacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
 2. tarafından E.’a tahsis edilen araçlarla, E.’ın depolama yaptığı tüm lokasyonlardan veya E.’in onayı ile müşterilerine ait lokasyonlardan, E.’in satış ve sevkiyatını yaptığı tüm ürün ve malzemelerin, belirtilen şekil ve koşullarda teslim alınması, zamanında, hasarsız ve eksiksiz olarak İstanbul il sınırları içerisindeki müşterilerine veya göstereceği tüm gerçek ya da tüzel kişilere dağıtımları ve belirtilecek olan lokasyonlara taşınarak teslim edilmesi ve bu işlemlerin E.’ın ticari menfaatlerini ve itibarını koruyacak anlayış ve önlemlerle yapılması bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

İşbu Sözleşme ve Ekleri, sözleşme konusuna ilişkin olarak taraflar arasında imzalanmış tek sözleşmedir ve varsa daha önce yürürlükte bulunan tüm sözleşmeleri ortadan kaldırmıştır.

 1. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

…. tarafından talep edilen ve/veya hizmetin gerektirdiği tüm araç ve gereçleri temin edecektir.

…. Nakliye hizmetinin gerektirdiği, resmi makamlardan alınacak tüm izin ve belgeler …. tarafından alınacaktır. Bu izin ve belgelerin alınamaması veya geç alınması durumunda doğabilecek tüm sorunlara Z. katlanacaktır.

…… işbu sözleşmede bahsedilen nakliye hizmetlerine yönelik olarak üstlendiği taahhüt, hak, yükümlülük ve alacaklarını kısmen de olsa başka 3. şahıslara devredemez. İş bu sözleşmeden doğan asli veya feri yükümlülüklerini yerine getirirken taşeron firma kullanamaz.

…. Nakliye hizmeti için Z. tarafından …..’a tahsis edilen araçlar sağlık ürünü yüklemeye uygun olacak ve nakliye süresince malı koruyacak gerekli donanıma sahip olacaktır.

……’e teslim ettiği mallara ait sevk irsaliyelerini bir asıl beş suret ve fiili sevk tarihi yazılmış şekilde teslim etmekten sorumludur. Sevk irsaliyesinde bulunması gerekli tüm unsurlar eksiksiz olarak irsaliye üzerinde görülecektir.

……, taşınacak malı teslim alırken gerekli belgelerin tam olup olmadığını kontrol edecek, eksik bir belge varsa ….’ı uyaracak ve kesinlikle çift nüsha sevk irsaliyesinin taşıma aracında bulunmasına dikkat edecektir. Vergi memurlarının yaptıkları kontroller sırasında hiçbir şekilde eksik sevk irsaliyesi ve/veya eksik belge nedeniyle …. aleyhine tutanak düzenlenmesine dikkat edecek, bunun için gerekli bütün tedbirleri alacaktır.

……, yukarıda yer alan sorumlulukları yerine getirmemesi halinde, …’ın herhangi bir zarara (eksik sevk irsaliyesi veya hiçbir sevk irsaliyesi bulunmaması halinde …’ın tahakkuk ettirilecek para cezası nedeniyle uğranılan bütün zararları, Vergi dairesi tarafından yine eksik sevk irsaliyesi veya hiç sevk irsaliyesi bulunmaması yüzünden tarh edilen özel usulsüzlük cezalarının iptal edilmesi için Vergi Mahkemelerinde dava açılması, yargılama masrafları ile avukatlık ücretleri ve bu nedenlerle ….’ın uğrayabileceği diğer bütün zararlar) uğraması halinde anılan bütün bu zararlarını tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Ayrıca kendi düzenleyeceği nakliye belgelerinden dolayı tahakkuk edecek cezai zararlar da kendi sorumluluğunda olacaktır.

…. personelinin ve araç ….. tesislerine, alıcılarına ve 3. şahıslara verebileceği her türlü olumsuz fiil ve eylemlerden … sorumlu olacaktır.

….,….’a ait tesislerde sürekli çalıştırdığı personelin, İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinden doğan ücret ve diğer yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. Gelir vergisi, Sosyal Sigorta prim kesintisi ile sair mevzuattan doğan kesintileri tam ve süresi içerisinde ilgili kurum ve kuruluşlara yatırır.

…,…… tesislerinde çalıştırdığı personelinin bir iş kazasına uğraması nedeniyle doğabilecek tüm tazminatlardan ve personelinin doğabilecek tüm haklarından bizzat sorumludur. …. belirtilen kazalardan veya personelin haklarından dolayı herhangi bir tazminat ve başkaca bir meblağ yahut resmi mercilere karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle herhangi bir ceza ödemek zorunda kaldığı taktirde, …. bu tazminatı veya meblağı yahut cezayı ödeme tarihinden itibaren yürütülecek faizi ile birlikte ödemeyi kabul eder.

……, üstlendiği işin yönetiminde uygulayacağı haftalık ve günlük çalışma sürelerinin belirlenmesinde …. tarafından uygulanan çalışma sürelerini göz önünde tutarak hizmetin aksamasını engellemeyecek bir şekilde paralellik kurar.

…..,…..’ın tesislerinde çalışacak tüm personeli için (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği) mevzuata uygun olarak yapılması gerekli işlem, araç, gereçlerin temin edilmesi ve alınması gereken tedbirlerden sorumludur …..’ın tesislerinde, yasal mevzuat ve prosedürlerin gerektirdiği Kalite, Çevre, Hijyen, İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularına uygun olarak ….’in işçileri çalışacaktır. ….’in işçileri ….’ın tüm kalite, prosedürleri ve gerekliliklerine 100%uymakla yükümlüdür….., ….’la ortak kullanım alanlarını dikkate alarak, buralarda ….. tarafından işçi sağlığı ve iş güvenliği ile iş disiplinine ilişkin olarak koyulan ve ….’in işçileri içinde bağlayıcı nitelik taşıyan genel kurallara kendi işçilerinin uymalarını sağlamak için gerekli önlemler almayı kabul ve taahhüt eder. ….’in bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ….’ın herhangi bir sorumluluğu doğduğu taktirde, ….. sorumluluğun tamamı için …..’e rücu hakkına sahiptir.

Dağıtımda kullanılacak araçların, Motorlu Araçlar Yasası, Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası, Kararyolları Trafik Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki mevzuat, sözleşme, şartname ve genelgelere uygun, başta emisyon muamelesi yapılmış olmak üzere gerekli fenni ve sağlıkla ilgili tedbirleri alınmış, taşıması öngörülen kapasiteye uygun olmalıdır. Herhangi bir arıza veya alıkoyma halinde bu aracın yerine ikame edilebilecek başkaca bir aracı bulundurma yükümlülüğü ….’in üzerindedir.

Mevcut; Karayolları Taşıma Kanunu ve ilgili Trafik mevzuatı çerçevesindeki tüm sorumluluklar …’e aittir

Bu Sözleşmenin kapsamı dışında kalan taşıma işleri söz konusu olduğu taktirde, …. talep edilen taşıma işlerini, üzerinde yazılı olarak uzlaşılmış günün rayicine uygun yeni bir fiyat tarifesi ve taşıma koşullarıyla yerine getirecektir.

 1. UYGULAMA ESASLARI

….,…..’ın sözleşme konusu ürünlerinin müşterilerine sevkini, …..’a tahsis etmiş olduğu araçlarla gerçekleştirecek, bu hizmeti eksiksiz yerine getirebilmek üzere gerekli sayı ve nitelikteki dağıtım aracını sürekli olarak rampada hazır bulunduracak ve araçlarda yeterli sayıda dağıtım personeli istihdam edecektir.

……, dağıtım, teslimatlar ve yapılan telefon görüşmeleri sırasında müşteri ilişkilerine azami özeni gösterecek, alıcılarla her zaman olumlu ve uyumlu bir ilişki kurarak ….. imajına uygun davranışlar içerisinde bulunacaktır.

…, sevkiyatı talep edilen ürün ve müşteri bilgilerini, sevkiyat planlaması yapılmak üzere hazır hale getirir ve ….’e elektronik ortamda iletir.

,…. sevkiyatı talep edilen ürünlerin tamamının ertesi gün, müşterilerin alım saatlerini ve talimatlarını göz önüne alınarak teslim edilebilmesine yönelik sevkiyat organizasyonunu yapar. Araç programı ve ürün hazırlama listeleri oluşturularak, ürünlerin hazırlanması amacıyla Sevkiyat Depo bölümüne iletir. Gün içinde acele sevki gereken siparişler de …’e teslim edilmesi ile birlikte aynı gün alıcılarına ulaştırılır.

…. ürünleri müşterinin istediği lokasyona taşıyarak, uygun şekilde istif etmekten sorumludur.

Alıcıların önceden haber verilmesine rağmen malı kabul etmemesinden dolayı aracın beklemesi nedeniyle araç içinde bulunan diğer müşterilerin ürünlerinin geç intikal etmesi durumunda …..’in sorumluluğu aranmayacaktır. Ancak …. bu koşulda derhal ….’ı bilgilendirecektir.

Aracın arıza, kaza ve hava şartları gibi nedenlerle nakliye esnasında yolda kalması halinde …. en kısa sürede ….’ı haberdar edecek ve ürünü başka bir nakliye aracına aktararak yerine ulaştıracaktır.

…..’ın müşterilerine veya göstereceği yerlere ürünlerin taşınması, teslim edilmesi, istiflenmesi….. tarafından sağlanacaktır.

….., müşteri tarafından onaylanmış irsaliyeyi sevkiyatın yapıldığı gün ……’a teslim etmekle yükümlüdür.

……’in …. tarafından sevke hazır hale getirilerek kendisine teslim edilmiş ürünleri yeterli sayı ve nitelikte araç ya da personel temin edememesi gibi sebeplerle sevk edememesi veya gecikmeli olarak sevk etmesi durumunda, …. tarafından müşterilere uygulanan standart vade farkı oranı kullanılarak, ilgili fatura tutarı baz alınmış şekilde ve gecikilmiş her bir gün sayısı için ….’e durumun tespit edilmesine müteakip zaman içinde fatura kesilecektir. Uygulanan vade farkı oranı değiştiğinde ….,….’e yazılı olarak yeni oranı bildirecek ve o andan itibaren vade farkı faturaları yeni oran kullanılarak düzenlenecektir. Ayrıca ….., gecikme nedeniyle ……’ın uğrayacağı tüm zararları tazmin edecektir.

 1. FİYATLANDIRMA VE ÖDEME

Sözleşme konusu hizmetlerin yerine getirilmesinde doğabilecek aksamaların ve tazmin edilmesi gerekebilecek zararların teminatı olmak üzere …,…..’a …………………TL tutarında sözleşme süresince geçerli olacak teminat mektubu verecektir.

….’e fatura edilen tutarlar, fatura tarihini takip eden ilk ödemeden mahsup edilecektir. Tazmin edilmesi gereken miktarın …..’in cari hesabındaki alacak tutarını aşması durumunda aşan kısım bir defada …..’ten tahsil edilecektir.

…. Bu sözleşme koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek olan dağıtıma ait fiyat koli başına olmak üzere ve aşağıdaki kriterlere uygun bir şekilde saptanmış bulunmaktadır. İhtiva ettiği ürün sayısı ve koli hacminden bağımsız olarak her ebat ve ağırlıktaki tüm koliler için aynı ve tek fiyat uygulanacaktır.

 • İstanbul il sınırları içerisindeki teslimlerde, uzaklık semt, trafik yönü ve yoğunluğu gibi, alıcıların yerleşimleri ile ilgili kriterler dikkate alınmaksızın tüm koliler için aynı ve tek fiyat uygulanacaktır.
 • Acil gönderilecek ürünlerde de koli adedi, ağırlık ve uzaklık ne olursa olsun aynı fiyat uygulanacaktır.
 • Saptanan koli dağıtım fiyatına tüm otoban giderleri ve köprü geçiş ücretleri de dâhildir.

Bu sözleşme konusu kapsamında yer almayan herhangi bir hizmet, ancak hizmetin verilmesi öncesi …. tarafından yazılı teklif ve …..’ın yazılı onayına tabi olacak şekilde faturalandırılabilecektir.

Sözleşme süresi içerisinde fiyatların %35’i akaryakıt, %65’i enflasyon payı olarak kabul edilmiştir.

 1. SÜRE

Bu sözleşme …/…/… tarihinden, …/…/… tarihine kadar geçerli olacaktır.

Sözleşme süresinin bitiminden en geç 30 gün önce taraflar yazılı ihbarda bulunmadıkları taktirde, sözleşme aynı şartlar ile otomatikman Her yıl kendiliğinden 1 yıl yenilenecektir.

 1. FESİH

….. aşağıdaki nedenlerle bu sözleşmeyi herhangi bir ihbar süresine gerek olmaksızın her zaman feshedebilir.

 • …..’in bu sözleşme hükümlerinden herhangi birine uymaması.
 • Verilen hizmetin yeterli görülmemesi nedeni ile …..’in iki kez yazılı olarak uyarılmasına rağmen gerekli önlemleri almamış olması.

…. sözleşmeyi feshetmek istediğinde en az 5 ay önceden……’a yazılı olarak haber vermek zorundadır.

….. ayrıca herhangi bir sebep göstermeksizin 3 ay öncesinden noter kanalı ile yazılı olarak haber vermek koşulu ile sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı feshedebilir.

Tüm bu hususlar dışında …..’ın ……’in sorumluluğundan kaynaklanan bir zarara uğraması, ödemede bulunmak zorunda kalması, rücuen tazminat veya başka bir davaya muhatap olması veya ödemeye mahkum edilmesi halinde bu ödemeler mahkeme ve icra masrafları, vekâlet ücretleri faizleri ile birlikte…..’in bu sözleşmedeki alacaklarından (istihkaklarından) dava edilmeksizin kesilir. Bu nedenle ….. ayrıca sözleşmeyi fesh etme hakkı saklıdır.

 1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş bu sözleşmeye konu olan hizmetlerin sözleşmede açıklanan koşullarla yerine getirilmesinde taraflar tam bir mutabakata varmışlar ve dostane bir şekilde çözümlenmeyen anlaşmazlıkların çözümünde …… Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ederek bu sözleşmeyi imza etmişlerdir.

Taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlıkta, sözleşmenin her iki tarafı, ticari defter ve kayıtlarının, fax ve e-mail veya online bilgisayar gönderilerinin kesin delil olacağını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Her türlü uyuşmazlıkta sözleşmenin imza tarihindeki Türk Hukuku uygulanacak olup daha sonra Türk Hukukunda meydana gelecek değişiklikler sözleşmeyi hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

 1. MÜCBİR SEBEP

Savaş, tabi afetler ve (yasal) grev gibi önceden tahmin edilemeyen ve/veya önceden önlenmesi mümkün olamayan sebeplerin ortaya çıkması halinde taraflar işbu Sözleşmenin yerine getirilmemesinden dolayı sorumlu tutulmayacaklardır.

 1. SONUÇ

Sözleşme Türkçe 2 nüsha ve 15 madde olarak hazırlanmıştır. İşbu sözleşme toplam 3 sayfa olarak İstanbul’da …../……/…… tarihinde satıcı tarafından imzalanmış ve alıcıya gönderilmiştir.

Yüklenici                                                Taşıtan

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat