Kira Borcu Nedeniyle İcra Takibi

Limited Şirket Ortağının Şahsi Borcu

T.C.

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

E:2014/13799

K:2014/19878

T: 16.12.2014

Limited Şirket Ortağının Şahsi Borcu

Alacaklının Şirketin Fesih ve Tasfiyesini İstemesi

Özet: Limited şirket ortağının şahsi borcu nedeniyle alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesi istemine ilişkin davada; dava tarihinde mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 522. maddesi yürürlükte bulunmadığından ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda limited şirket ortağının şahsi borçları nedeniyle alacaklının şirketin fesih e tasfiyesini isteme hakkı düzenlenmediğinden, mahkemece davalı şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesi isabetsizdir.

 (6102 s. TTK m. 133)

 (6762 s. TTK m. 522)

 Taraflar arasında görülen davada Bursa 2. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 10.02.2014 gün ve 2012/343-2014/36 sayılı kararı bozan Daire’nin 32.07.2014 gün ve 2014/6595-2014/12659 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin, davalı şirketin hissedarı olan İlhan’ın kefili olduğu borcun alacaklısı olduğunu, alacağın tahsili için başlatılan icra takibinin kesinleştiğini, davalı şirket ortaklarına borcun ödenmemesi halinde şirketteki Hisselerinin haczedileceği ve şirketin feshinin isteneceğine dair ihtarname gönderildiğini, buna rağmen borcun ödenmediğini ileri sürerek 6762 sayılı TTK’nın 522. maddesi uyarınca, davalı şirketin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

 Davalı şirket ve feri müdahil vekilleri ayrı ayrı davanın reddini istemiştir.

 Mahkemece, davanın kabulüne ilişkin verilen karar davalı şirket ve feri müdahil vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.

 Bu kez, davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

 Dava, limited şirket ortağının şahsi borcu nedeniyle alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesi istemine ilişkindir.

 Davacı taraf, davalı şirketin ortağı olan feri müdahil İlhan’ın borcu nedeniyle başlatılan takip sonucu pay haczi yapıldığını ve borcun ödenmediğini ileri sürerek, davalı şirketin fesih ve tasfiyesi isteminde bulunmuş, mahkemece yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiş ise de, ortaklardan birinin payını haczettirmiş olan alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesini isteyebilme imkanını tanıyan mülga 6762 sayılı TTK’nın 522. maddesi dava tarihi itibariyle yürürlükte değildir.

 Ortakların kişisel alacaklıları başlıklı 6102 sayılı TTK’nın 133. maddesi “(1) Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir. (2) Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir.” hükmünü haiz olup, adı geçen yasada limited şirket ortağının şahsi borçları nedeniyle alacaklının şirketin fesih ve tasfiyesini isteme hakkı düzenlenmemiştir.

 Bu durumda, mahkemece, 6102 sayılı TTK’da ortağın payının kendisinin alacağı nedeniyle haczi fesih nedeni olarak düzenlenmediği halde yazılı şekilde davalı şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 02.07.2014 gün ve 2014/6595 E. ve 2014/12659 K. sayılı bozma ilamında yer alan bozma gerekçesinin kaldırılarak, açıklanan bu gerekçe ile bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

 Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 02.07.2014 gün ve 2014/6595 E. ve 2014/12659 K. sayılı bozma kararının, gerekçesinin kaldırılarak, mahkeme kararının yukarıda açıklanan değişik gerekçesinin (BOZULMASINA), ödediği karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 16.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat