Limited Şirket Anasözleşme Örneği

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Limited Şirket Anasözleşme Örneği


ANASÖZLEŞME TASLAĞI

MADDE-1-

KURULUŞ                           :

       Aşağıda ad, soyadı, tabiiyet ve ikametgah  adresleri  yazılı olan hakiki şahıslar arasında  Türk Ticaret  Kanunu’nun ilgili hükümlerine  göre Limitet Şirket mukavelesi akdedilmiştir. Şöyle ki;

       A-) Kurucu ad ve soyadı:T:C Tebaasından – T.C Kimlik No:

             İkamet adresi

       B-) Kurucu ad ve soyadı:T:C Tebaasından – T.C Kimlik No:

             İkamet adresi

MADDE-2-

ŞİRKETİN ÜNVANI               :

 

       Şirketin ünvanı “ ………………………………………………….………………………. LİMİTED ŞİRKETİ” dir.

 

MADDE-3-

ŞİRKETİN MAKSAT VE MEVZUU   :

 

 …………………………………………………………………………………………………………………………..

MADDE-4-

ŞİRKETİN MERKEZİ              :

 

               Şirketin merkezi İZMİR ili, ………………… ilçesindedir. Adresi: …………………………………………….dir. Adres  değişikliğinde  yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye  Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir . Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat  şirkete  yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş  şirket  için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

MADDE-5-

ŞİRKETİN MÜDDETİ              :

 

       Şirketin süresi tescil ve ilân  edildiği  tarihten  başlamak üzere “Doksan dokuz” 99  yıldır.

MADDE-6-

ŞİRKETİN SERMAYESİ            :

Şirketin sermayesi beheri ………………TL kıymetinde …… adet hisseye ayrılmış …………..….-TL (yazı ile …………Türk Lirasıdır.) Sermaye Ortaklar tarafından;

…….. hisseye tekabül eden …………………………TL 1.Kurucu Ortak

…….. hisseye tekabül eden  ………………………..TL  2.Kurucu Ortak

tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir. Şirket sermayesinin 1.ortak bölümünü oluşturan ……………………….TL’nın tamamı ödenmiş olup, 2.ortak tarafından taahhüt edilen …………………….TL’sı sermaye payının ¼’ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde kalan ¾’ü ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilânlar anasözleşmenin ilân maddesi uyarınca yapılır.

 

 

EĞER;AYIN NEV’İNDEN SERMAYE KONULMUŞ İSE:

    

MADDE-6-

ŞİRKETİN SERMAYESİ            :

  Şirketin sermayesi beheri ……………………TL kıymetinde …… adet hisseye ayrılmış …………….TL (yazı ile………………..TL)’ dır. Sermaye Ortaklar tarafından;

 ORTAĞIN ADI.     PAY ADEDİ :    AYNİPAY TUTARI(TL)     TOPLAM

————     ———-    ——————-     ——–

Bu sermayenin……………………TL nakit………………………TL sı ise ayni olarak karşılanmıştır.

Nakdi sermayenin ¼’ünün ödendiği veya şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalanının da en geç 3 yıl içerisinde olmak üzere şirketçe ödeme zamanı belirtilecektir.

Ayn’i sermaye değeri ………Mahkemenin………….tarihli,……………………kıymetlerden teşkil etmiş ve TTK.508.maddesine göre işbu Limited Şirkete sermaye olarak konulmuştur.

Ayn’ı sermaye karşılığı paylar şirketin kuruluşundan itibaren 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.(TTK.520)

 

 

 

 

EĞER;ŞİRKET BİR ŞAHIS İŞLETMESİNİ DEVRALARAK KURULMUŞ İSE:

                                                                                                                                                                          

MADDE-6-

ŞİRKETİN SERMAYESİ            :

 Şirketin sermayesi beheri ………..-TL.Lirası kıymetinde ….. adet hisseye ayrılmış ……………..TL (Yazı ile…………….TL)’ dır. Sermaye Ortaklar tarafından;

Bu sermaye aşağıda yazılı şekilde muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

ORTAĞIN ADI:PAY ADEDİ:AYNİPAY TUTARI(TL)TOPLAM

————————————————-

Bu sermayenin……………………TL nakit………………………TL sı ise ayni olarak karşılanmıştır.

Nakdi sermayenin ¼’ünün ödendiği veya şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalanının da en geç 3 yıl içerisinde olmak üzere şirketçe ödeme zamanı belirtilecektir.

Ayn’ı sermaye ise TTK.139.ve 508.maddesine göre,tüm aktif ve pasifi ile devralınan……………….ticaret sicilinin……………………….sayısında kayıtlı……………ferdi işletmesinin öz varlığından/ödenmiş sermayesinden teşkil etmiş; ferdi işletmesinin öz varlığı;……………….mahkemesinin……………….tarihli……………..sayılı kararı ve ………………tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş  bulunmaktadır.

Ayni sermaye paylar şirketin kuruluşundan itibaren 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez.(TTK.520)

Ferdi işletmenin borç ve alacakları iş bu Limited Şirket bünyesinde aynen devam edecektir.

EĞER;A.Ş.LİMİTED ŞİRKETE ÇEVRİLDİĞİNDE:

 

MADDE-6-

ŞİRKETİN SERMAYESİ            :

 

……………ticaret sicilinin…….sicil numarasında tescilli……………ünvanlı LTD.ŞTİ. T.T.K.553 maddesine göre nev’i değiştirmesi suretiyle;adları,soyadları,ikametgahları,uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Kurucu ad ve soyad:   İkametgah- Uyruk- T.C. Kimlik No:

       Şirketin sermayesi beheri ……………_.TL kıymetinde …. adet hisseye ayrılmış ………………..TL (yazı ile……………._TL)’ dır. Sermaye ortaklar tarafından; Bu sermaye aşağıdaki şekilde yazılı olarak muvazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve ödenmiştir:

ADI VE SOYAD    PAY ADEDİ    PAY TUTARI

TTK.553.maddesi hükmü gereğince Nev’i değiştiren………………….ticaret sicilinin……………….sicil numarasına kayıtlı……………………………………..A.Ş.’nin özvarlığı/ödenmiş sermayesi olup,bu öz varlık……………….mahkemesinin……………..tarihli………………sayılı kararı ve ……………..tarihli raporu ile tespit edilmiştir.

Söz konusu şirket tüm aktif ve pasifi ile birlikte iş bu muvazaa Şirkete intikal etmiştir. Şirket ortaklarının, Anonim şirket muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları iş bu Limited Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

 

MADDE-7-

İLAN                         :

 

       Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu’nun 37’nci maddesi hükümleri saklı kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan en az bir gazete ile asgari 7 gün evvel yapılır.

 

MADDE-8-

ŞİRKETİN İDARESİ      :

 

       Şirketin idaresi ve  muameleleri  ortaklar  kurulu  tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

       İlk beş yıl için şirket ortaklarından  ……………………………………………………. müdür olarak seçilmiştir/seçilmişlerdir.

***Şirket müdürü ortaklar dışından ise ;***

       “İlk beş yıl için şirket ortakları dışından ……………………………………………. müdür olarak seçilmiştir/seçilmişlerdir.”

şeklinde olmalıdır.

MADDE-9-

TEMSİL                      :

 

      Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek olan imzalar ortaklar kurulu tarafından tespit tescil ve ilân olunur.

 

MADDE-10-

HESAP DÖNEMİ                  :

 

       Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının Otuzbirinci günü sona erer. İlk hesap yılı şirketin kesin suretle kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

MADDE-11-

KAR’IN DAĞITIMI              :

 

       Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit masraflarının çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kârdan her sene evvela % 5 ihtiyat akçesi ayrılır. Kalanı hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kâra iştirak edenlere hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesinin 2. fıkrasının 3 numaralı  bendi  gereğince % 10  ayrılarak  umumi yedek akçeye eklenir. Kârdan bir kısmının hissedarlara dağıtılması ve şirket adına işletilmesi veya  memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi  gibi  kararlar şirket  sermayesinin  en az % 51’ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

 

MADDE-12-

İHTİYAT AKÇESİ                :

 

       İhtiyat  akçesi şirket sermayesinin % 20’sine çıkıncaya kadar  ayrılır. Bu miktarın azalması  halinde  yeniden  ihtiyat  akçesinin ayrılmasına devam olunur. Kanuni ve ihtiyari ihtiyat akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine  göre  ayrılması gereken  miktar  safi  kârdan ayrılmadıkça hissedarlara kâr dağıtılmaz.

MADDE –13-

KANUNİ HÜKÜMLER          :

 

       Bu  ana  sözleşmede  bulunmayan  hususlar  hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDELER

GEÇİCİ MADDE-1-

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM       :

       Esas mukavelenin  8’nci  maddesinde beş yıl süre ile şirket müdürlüğüne seçilen; ……………………………………………..’ nin şirket ünvanını ihtiva eden şirket kaşesi altında MÜNFERİDEN/MÜŞTEREKEN vaz edeceği/edecekleri imzası ile şirket her hususta ve en geniş bir şekilde temsil ve ilzam olunur.

1.Kurucu Ortak                                                                                                  2.Kurucu ortak

   

  AD-SOYADI                                                                                                        AD-SOYADI                                           

     İMZA                                                                                                                         İMZA
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat