KURUM ZARARININ TAHSİLİ İSTEMİ

MAHKEMECE RET SEBEBİ AYNI OLAN DAVALILAR LEHİNE TEK AVUKATLIK ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKİRKEN AYRI AYRI HÜKMEDİLMİŞ OLMASI – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
4.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 11522
Karar: 2017 / 1453
Karar Tarihi: 07.03.2017

ÖZET: Mahkemece ret sebebi aynı olan davalılar lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken ayrı ayrı hükmedilmiş olması doğru değil ise de; yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın düzeltilmesi gerekmiştir.

(1136 S. K. m. 164)

Dava ve Karar: Davacı Sağlık Bakanlığı vekili Avukat ….tarafından, davalılar ….ve diğerleri aleyhine 30/11/2007 gününde verilen dilekçe ile kurum zararının tahsilinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalılardan… ve … yönünden davanın kısmen kabulüne, diğer davalılar yönünden davanın reddine dair verilen 01/06/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı Sağlık Bakanlığı vekili ve davalılardan… ile … vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılardan… ve …’nın tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız eylem sonucu oluşan kurum zararının tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davalılardan… ve … yönünden davanın kısmen kabulüne, diğer davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalılardan… ile … tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından düzenlenen araştırma raporuna göre, davalıların çalışmayan üç adet kartlı geçiş sistemini ihale sürecinde usulsüzlük yapmak suretiyle aldıklarını beyan ederek uğranıldığı iddia edilen kurum zararının tahsilini talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, bilirkişi raporları doğrultusunda davalılardan… ve … yönünden davanın kısmen kabulüne, diğer davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya kapsamından, davalılardan… ve … yararına ayrı ayrı 1.800,00 TL vekalet ücretine hükmedildiği anlaşılmaktadır.

Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 3/2. maddesi; “Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.” şeklinde düzenlenmiş olup, mahkemece ret sebebi aynı olan davalılar lehine tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken ayrı ayrı hükmedilmiş olması doğru değil ise de; yanılgının giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden kararın 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 438/son maddesi gereğince kararın düzeltilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle, hüküm fıkrasının 8. ve 9. bentlerinin silinerek, yerine “Davalılardan… ve … kendilerini vekille temsil ettirdiğinden, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre hesaplanan 1.800,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılar… ile …’ya verilmesine” şeklindeki sözcük dizisinin eklenmesine, temyiz eden davalıların tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddiyle kararın düzeltilmiş bu biçiminin ONANMASINA ve aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden davalılara yükletilmesine, peşin alınan harcın bundan mahsubuna 07.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...