HÜKÜMLÜ HAKKINDA HÜKMEDİLEN HAPİS CEZASININ SEÇENEK YAPTIRIMLARDAN BİRİNE ÇEVRİLMESİ ZORUNLULUĞUNUN GÖZETİLMEMESİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
8.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 5771
Karar: 2016 / 7023
Karar Tarihi: 30.05.2016

ÖZET: Hükümlü hakkında, TCK.nun 228/1. maddesi uyarınca hükmedilen 1 ay hapis cezasının, TCK.nun 50/3. maddesi gereğince TCK.nun 50/1. maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi yasaya aykırıdır.

(5237 S. K. m. 50, 52, 228)

Dava ve Karar: Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan sanık …’nin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 228/1 ve 52. maddeleri uyarınca 1 ay hapis ve 100 Türk lirası adli para cezası ile cezalandırılmasına dair … Asliye Ceza Mahkemesinin 25/06/2015 tarihli ve 2015/80-257 sayılı kararını kapsayan dosyası ile ilgili olarak;
Dosya kapsamına göre; evvelce hapis cezasına ilişkin hükümlülüğü bulunmayan sanık hakkında tayin olunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50/3. maddesindeki “Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası ile fiili işlediği tarihte onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş bulunanların mahkûm edildiği bir yıl veya daha az süreli hapis cezası, birinci fıkrada yazılı seçenek yaptırımlardan birine çevrilir” hükmü uyarınca; anılan maddenin 1. fıkrası bentlerindeki seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesinin zorunlu olduğunun gözetilmemesinde isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2016 gün ve 348 sayılı Kanun Yararına Bozma istemine atfen Yargıtay Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18.04.2016 gün ve KYB/… sayılı ihbarnamesi ile dairemize tevdii kılınmakla incelendi.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Ceza Genel Kurulu’nun, 2013/3-752 esas, 2014/200 karar sayılı 22.04.2014 tarihli kararı gözetildiğinde, daha önce hapis cezasına mahkum edilmemiş olan hükümlü hakkında, TCK.nun 228/1. maddesi uyarınca hükmedilen 1 ay hapis cezasının, TCK.nun 50/3. maddesi gereğince TCK.nun 50/1. maddesinde belirtilen seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi zorunluluğunun gözetilmemesi,
Yasaya aykırı ve Adalet Bakanlığı’nın Kanun Yararına Bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbarname içeriği bu itibarla yerinde görüldüğünden … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 25.06.2015 gün, 2015/80 esas, 2015/257 sayılı kararının CMK.nun 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, hükümlü hakkında TCK.nun 228/1 maddesi uyarınca tayin edilen 1 ay hapis cezasının, aynı yasanın 50/3. madde ve fıkrası yollamasıyla 50/1. maddesi uyarınca suçlunun kişiliği, şahsi ve ekonomik durumu gözetilerek, TCK.nun 52/2. maddesi gereğince günlüğü 20 TL’den 600 TL adli para cezasına çevrilmesine, infazın hapis cezasından çevrilen 600 TL ve hapis cezası yanında hükmedilen 5 gün adli para cezası karşılığı olarak belirlenen 100 TL üzerinden yapılmasına, dosyanın Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na tevdiine, 30.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat