GENEL KURUL KARARININ İPTALİNE KARAR VERİLDİĞİ – ELDEKİ UYUŞMAZLIĞIN KAYYIM ATANMA TALEBİNE İLİŞKİN OLDUĞUNUN ANLAŞILDIĞI – YARGI YERİNİN BELİRLENDİĞİ

T.C YARGITAY
20.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 14328
Karar: 2016 / 5901
Karar Tarihi: 30.05.2016

ÖZET: Divanın tarafsız olmadığı hususlarını beyanla, davanın kabulüne, kanunlara ve hukuka aykırı olarak yapılan …tarihli …spor Derneği olağan genel kurulunun ve alınan bütün karaların iptal edilmesine, usulsüz olarak seçilen yönetim kurulunun yetkilerinin tedbiren atanacak 3 kişilik kayyum heyetine devir edilmesine, kayyum heyetinin de uygun gördüğü takdirde geçmiş dönemlerde …spor Kulübü Başkanlığı yapmış kişilerden oluşturulmasına, … … Müdürlüğüne verilen üye listesinde 391 üyenin katılımı ile genel kurulun toplanmasına karar verilmesini talep etmiş olup … . Mahkemesince kayyım atanmasına ilişkin talep yönünden dosya tefrik edilmiş, genel kurul kararının iptali yönünden ise … Karar sayılı dosyada yargılamaya devam edilerek genel kurul kararının iptaline karar verildiği, mercii tayinine ilişkin eldeki uyuşmazlığın kayyım atanma talebine ilişkin olduğu anlaşılmış olup uyuşmazlığın … Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir. yargı yeri olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Dernekler Yönetmeliği m.17)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davada Balıkesir 1. Asliye Hukuk ve Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:
Dava, dernek genel kurul toplantısının iptali ile kayyım heyeti atanarak yeniden genel kurul toplantısı yapılmasına karar verilmesi istemine ilişkindir.
Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesince, kayyım heyeti atanması talebi yönünden sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından ise, davacının kayyım atanma talebi ile birlikte genel kurul kararının iptalini de talep ettiği, asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.
Türk Medenî Kanununun 75. maddesinde “Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.” şeklinde düzenleme mevcuttur.
Somut olayda davacı, … 44. Olağan Genel Kurul Toplantısına 15/05/2014 günü 20:30’da … de ek 1 de belirtilen gündem maddeleri altında yapılacağının internetten ilan edildiğini, bu ilandan sonra …başkan adaylarını açıkladığını, … m. 12/I’de belirtildiği üzere genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin kim olduğunun tespiti ve katılımın sağlanması için 15 gün önceden hem yerel bir gazete hem de e-posta veya yazılı olarak üyelere gönderilmesi şartı olduğunu; ancak, hiçbir üyeye böyle bir çağrı yapılmamış olup yerel bir gazetede genel kurula katılacak üyelerin listesinin ilan edilmediğini, bu hususun Dernek Tüzüğü m. 12/I’i, MK m.77’yi ve Dernekler Yönetmeliği m. 14’ü ihlal ettiğini, Dernek Tüzüğü m.13/I’de belirtildiği üzere genel kurul toplantısına katılmaya hak kazanan gerçek kişi üyelerin toplantı günü üye kimlik kartı ile nüfus cüzdanı ve resmi makamlarca verilmiş kimliklerini görevlilere gösterip Genel Kurul Üye Katılım Listesi’nde adlarının karşısını imzalayarak salona girmesi gerektiğini; ancak, genel kurula ait kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi görevlilerin genel kurula gelenlere delege kartları verilirken kimlik kontrolleri yapmadan, gelen kişinin beyanına güvenerek isminin olduğu yere imza attırılarak genel kurula giriş hakkı sağlandığını, bu hususun anılan tüzük maddesi ve Dernekler Yönetmeliği m. 15’i ihlal ettiğini, Genel Kurul toplantısının Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 15.05.2014 saat 20.30’da başlayacağı şeklinde duyurulmasına rağmen bu saatte genel kurulun başlaması için gerekli olan çoğunluğun bulunmaması sebebiyle toplantının saat 21.14’te başladığını, divan başkanlığı oylamasında, oy kullanmaya hakkı olan delegelerden başka misafirlerin de hesaba katıldığını, hazirun cetvelinde hazır bulunan kişilerin sayısının sürekli farklı olarak telaffuz edildiğini, müvekkillerin hazirun cetvelinin salona getirilmesini istemesine rağmen cetvelin salona getirilmediğini, sponsorluk anlaşmasına ilişkin bir önergenin oylaması esnasında ret oyu olmasına rağmen oybirliği ile kabul edildiğinin beyan edildiğini, Dernek tüzüğü madde 11/3’e göre, genel kurulun önceki yıl 31 Aralık günü çalışma saati bitimine dek yıllık ödentisini ödeyen asil üyelerden oluşacağı, 11.02.2014 tarihinde dernek tarafından … verilen üye listesinde 391 üyenin olduğunu; ancak genel kurulda 31.12.2013 tarihinden itibaren üye olan kişilerin de oy kullandığını, Genel kurul gündeminde tüzük değişikliği olduğu için MK m. 78’e genel kurulun toplantı yeter sayısının, katılım hakkı olan üyelerin üçte iki olması gerektiğini; ancak genel kurulda tüzük değişikliği maddesi oylanırken katılımın çok olmadığı ve oy kullananların da bir kısmının delege olmayıp misafir olarak gelen kişiler olduğunu, yapılan tüzük değişikliği ile ilgili olarak genel üyelerine toplantı öncesinde herhangi bir bilgi verilmediğini, Genel kurulda oy hakkı olmayan üyelerin veya üye olmayan kişilerin derneğin organlarına seçildiğini, bu durumun Dernek Tüzüğü m. 16’yı ihlal ettiğini, Divanın tarafsız olmadığı hususlarını beyanla, davanın kabulüne, kanunlara ve hukuka aykırı olarak yapılan 15.05.2014 tarihli …spor Derneği olağan genel kurulunun ve alınan bütün karaların iptal edilmesine, usulsüz olarak seçilen yönetim kurulunun yetkilerinin tedbiren atanacak 3 kişilik kayyum heyetine devir edilmesine, kayyum heyetinin de uygun gördüğü takdirde geçmiş dönemlerde …spor Kulübü Başkanlığı yapmış kişilerden oluşturulmasına, … Valiliği Dernekler İl Müdürlüğüne verilen üye listesinde 391 üyenin katılımı ile genel kurulun toplanmasına karar verilmesini talep etmiş olup … 1. Asliye Hukuk Mahkemesince kayyım atanmasına ilişkin talep yönünden dosya tefrik edilmiş, genel kurul kararının iptali yönünden ise … Karar sayılı dosyada yargılamaya devam edilerek genel kurul kararının iptaline karar verildiği, mercii tayinine ilişkin eldeki uyuşmazlığın kayyım atanma talebine ilişkin olduğu anlaşılmış olup uyuşmazlığın Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 30.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat