İnfazın Temel Amacı Nedir?

KREDİ VE ÖDÜNÇ SÖZLEŞMESİ

1- Kredi Limiti

Firmamızca lehinize verilecek ………. TL (Yalnız ……….) Kredinin bu sözleşmemizde yazılı hükümlere tabi olacağını kabul ve beyan ederiz.

2- Kredi Limitine Uygulanacak Hükümler

Lehimize açılacak kredinin kullandırılmaya başlamasından tasfiye tarihine kadar işbu sözleşme, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat hükümlerinin tatbik edileceğini, herhangi bir hüküm bulunmaması halinde bankacılık teamüllerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederiz.

3- Kredinin Kullandırılmasında Firmanızın Yetkileri

Firmanız ödünç limiti içinde kalması koşulu ile Türk lirası ve döviz olarak hisse senedi, tahvil, kefalet senedi ve benzeri krediler şeklinde verebilir. Firmanız haklarını herhangi bir bildirime gerek görmeksizin tek taraflı olarak kullanmaya yetkilidir. Firmanız uygun gördüğü taktirde şubeniz varsa o şubenizden de kredi kullandırabilir, Kredilerin nakli halinde verilecek bütün teminatların aynı hüküm ve şartlarla şubeniz içinde geçerli olduğunu, kredilerimizin doğmuş ve doğacak borçlarının da teminatını teşkil ettiğini peşin kabul ve ikrar ederiz. Kredinin açılması, devamı ve tasfiyesi sırasında firmanızın isteyeceği her türlü belge taahhütname vesair kağıtları vermekle yükümlü olduğumuzu kabul ve beyan ederiz.

4- Faiz, Komisyon, Vergi ve Masraflar

Firmanız bu sözleşmeye dayanarak verdiği ödünç para ile aldığı teminatlara yetkili merciler tarafından saptanan en yüksek oranları geçmemek üzere belirleyeceği oranda faiz ve her nevi komisyonları faiz farkı iade fonu gibi yasal ve banka düzenlemelerine ve teamüllerine göre talep edebilecek, her türlü ücret masraf ve sair giderleri bizlere ihbarda bulunmaksızın uygulayarak bunları, gider vergilen vesair resim harçları ile birlikte cari hesabımıza borç yazabileceğini, yetkili merciler tarafından faiz ve komisyon oranlarının firmanız ile aramızda serbestçe tayin edilmesi kararlaştırıldığı hallerde firmanız bu sözleşme ile açtığı ve açacağı her türlü kredi ve hesaplara bizlere ihbarda bulunmaksızın bu konulardaki kararnameler hükümleri çerçevesinde serbestçe saptayacağı oranlar da ana para faizi, temerrüt faizi ve her türlü komisyonu uygulayacağını ve bunların gider vergileri ile birlikte cari hesabımıza borç yazacağını, bu sözleşme ile açılan kredi ve hesaplara bileşik faizler yürütüleceğini, merkez bankasının ye diğer yetkili mercilerin bu kredilerin faizleri ve tahakkuk devreleri için alacakları yeni kararlarında yürürlük tarihinden itibaren uygulanacağını, hesabımıza borç yazılan faiz ve gider vergilerini, komisyonları hiçbir zaman bizlere iade edilmeyeceğini, cari hesaptan çekilen paralara çekildikleri gün, yatırılanlara ise takip eden işgünü valör olarak kabul edilir. Firmanız dilediği zaman bizim muvafakatimizi almadan herhangi bir ihbarda bulunmadan faiz ve komisyon oranını mevzuatın cevaz verdiği en yüksek orana çıkarmaya yetkili olduğunu, bu sözleşme gereğince vereceğimiz komisyon ve faizlerin gider vergileri ile diğer vergi ve resimleri firmanızın vergi dairesine yatırmadan önce bizden talep ve tahsile hakkı olduğunu, tahsil edilecek senetlerimiz ve çekler için aracı bankaya ödenecek komisyon, masraf ve gider vergilerinin ve tarafımıza açılan krediler dolayısıyla verilecek teminatların komisyon ve masrafları ile gider vergilerinin tarafımızdan ödeneceğini kabul ve taahhüt ederiz.

5- Kredinin Teminat Karşılığı Kullandırılması

Firmanız bu sözleşme ile açmış olduğu krediyi kısmen veya tamamen uygun göreceği her türlü teminat, ticari senet emtia, hisse senetleri, tahvil, altın ve mevduat rehni, alacak ve diğer haklar rehni ve temliki, kefalet, taşınır mallar ve bankalar mevzuatının cevaz verdiği hallerde taşınmaz mal ipoteği karşılığında kullandırılabilir. İstenen teminatları firmanızca saptanacak koşul ve şekillerde kredinin limitine, firmanızca saptanacak marj oranına göre ve tayin edilecek süre içerisinde vermekle yükümlü olduğumuzu, dilediğiniz zaman teminat marjının oranlarını değiştirmeye belirlenecek şekil ve koşullarla yeniden teminat istemeye yetkili olduğunuzu, her ne suretle olursa olsun firmanızın alacağı bulunduğu sürece teminatlarımızın bir kısmının geri verilmesi yolundaki isteklerimizi kabul edip etmemekte serbest olduğunu, işbu sözleşme icabı alacağınız teminatlar için firmanızın mevzuatla meri hadler üzerinden ve cari usullere göre komisyon ve ücret tahakkuk ettirmek hakkı mevcut olup, komisyon ve ücretleri, bunlara ait gider vergilerini diğer masraflarla birlikte firmanıza ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

6- Teminatların Firmanızın Her Türlü Alacakları İçin Karşılık Teşkil Ettiği

Bu sözleşmeye göre tarafımızdan verilen veya verilecek olan her türlü teminatların bu teminatlarla ilgili olarak elde edilen her türlü hak ve alacakların, her ne yönden olursa olsun mevcut ve ileride doğabilecek vadesiz, vadesi gelmiş veya gelecek tüm alacaklarına da teminat teşkil ettiğini ve bunların bu sebeple de rehinli bulunduklarını, firmanızca teminatlarla ilgili olarak veya bunların yerine geçmek üzere elde edilecek paraların ve bu arada merhun ortaklık paylarının ve tahvillerin yerini alan yeni paylar ve tahvillerin de asıl teminatlar gibi ve aynı koşullarla firmanın teminatını ve alacaklarının karşılığını teşkil edeceğini ve bunlar üzerinde de firmanın rehin hakkının bulunduğunu ve devam edeceğini kabul ve beyan ederiz.

7- Firmanızın Rehin/Hapis Hakkı ve Temlik Yasağı

Firmanızın elinde bulunan ve ileri de bulunabilecek olan vadesi hulul etmiş veya etmemiş bilcümle alacak mevduat hesapları, bloke hesaplar, nakit ve tahvillerle senet, tahsile verilen çekler vesair tüm kıymetli evrak üzerinde veya kredi hesaplarımızda firmanızın herhangi bir ihbarına gerek kalmaksızın virman, takas ve hapis hakkı olduğunu ve bunların firmanızca işbu taahhütnameden doğmuş bütün borçlarımızı karşılayacak miktarının rehinli bulunduğunu, lehimize gelmiş veya gelecek havaleler üzerinde firmanızın hapis ve firmanıza olan borçlarımıza yukardaki fıkralar hükümleri dâhilinde mahsup etmeye yetkili olduğunuzu, firmanızın vadesi hulul etmiş veya etmemiş bilcümle alacaklarımız ile mevduat hesaplarımızı, bloke hesaplarımızı, hak ve alacaklarımızı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere temlik edemeyeceğimizi, temlik beyanımızın firmanıza karşı geçersiz olacağını kabul beyan ve taahhüt ederiz.

8- Temerrüt Faizi ve Oranı

İşbu sözleşmeden doğan borçlarımızı gününde ödemediğimiz taktirde temerrüdümüzün doğduğu tarihten itibaren bunları firmanıza ödeyeceğimiz tarihlere kadar geçecek günler için firmanızca saptanmış en yüksek kredi faizi oranına veya ileride arttırıldığı taktirde artan en yüksek kredi faiz oranına (20) yirmi puan ilave edilmek suretiyle bulunacak faiz oranı üzerinden temerrüt faizi ve onun gider vergisini ödemeyi kabul ve taahhüt ederiz.

9- Cari Hesap Usulünün Takip Edileceği

İşbu sözleşmenin tatbikatında firmanız tarafından yapılan ödemeler, tahakkuk ettirilen komisyon, faiz, her türlü vergi ve resimler ve firmanızca yapılan her nevi hizmetler karşılığı alınacak ücretlerle tarafımızdan hesaba yatırılacak paraların hesap ve tespitinde bakiyelerin tanınmasında hesabı cari usulünün tatbikini şimdiden kabul ve taahhüt ederiz.

10- Firmanızın Cari Hesapları Kesme Yetkisi

Firmanız dilediği anda noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla veya telgrafla res’en tayin edeceği bir süre içinde bu sözleşme ile açtığı kredilerin bir kısmını veya tamamını kesebilir. Hesapların kesilmesi konusunda yapılacak ihbar hangi krediler için yapılmış ise o hesapları muaccel kılacağını borç bakiyelerini, faiz, komisyon, vergi, resim vesair masraflar dâhil derhal ve nakden ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Kesilen kredilerden borç bakiyelerimizi tamamen ödemediğimiz halde de bu sözleşmenin ve yükümlülüklerimizin aynen devam edeceğini kabul ederiz. Borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar faiz, komisyon, gider vergisi masraf vesair hususların kredinin katı anında geçerli olan şartlar dairesinde işleyeceğini ve firmanızın bu sözleşmeden bütün yetkilerinin aynen devam edeceğini beyan ve taahhüt ederiz.

11- Haciz ve İflas Yolu ile Takip Muhtariyeti

Teminat olarak verilmiş olan senetlerin vadeleri henüz gelmemiş olsa bile firmanızın alacağının kısmen muacceliyet kazanması halinde her zaman aleyhimize haciz veya iflas yolu ile takibe geçilebileceğini ayrıca muaccel olsun veya olmasın her türlü alacağı için ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı alabileceğini kabul ve taahhüt ederiz.

12- Dava ve İcra Masrafları, Avukatlık Ücreti ve Cezaevleri Harcı

Firmanızın mahkeme ve icra dairelerinde kanuni takip yapılması halinde, yapacağı tüm masrafları ve ayrıca bunların mahkeme ve icra veznelerine yatırıldığı tarihlerden tahsiline kadar geçecek süre için en yüksek kredi faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizlerini ve gider vergilerini ödemeyi, kanuni takibata başlanıldığı tarihte ana para, faiz, komisyon, her türlü masraflarla birlikte borcumuzun tutarı üzerinden tarifenin üç katı avukatlık ücretini ve bunun gider vergisini ödemeyi, aleyhimizde icra takibi bulunulması halinde ceza evleri harcını ödemeyi, ödenen miktarı ayrı bir işlemde tazminat olarak bizden isteme hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt ederiz.

13- Kanuni İkametgahlarımız

Bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve firmanızca gerekli tebligatın yapılabilmesi için aşağıda isim ve imzalarımızın yanında yazılı yeri kanuni ikametgah ittihaz ettiğimizi, belirtilen yerde adres yazılmaması halinde ticaret sicil dosyamızdaki son adresimizin kanuni ikametgahımız olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatların şahsımıza yapılmış sayılacağını, başka bir kanuni ikamet ittihaz edecek olursak bu yeni adresi noter aracılığı ile yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde kabul ettiğimizi kanuni ikametgahı her türlü takip için lüzumlu ikametgah olduğunu kabul ve-taahhüt ederiz.

14- Taahhütname Hükümlerinin Bütün Kredilere Uygulanabileceği

İşbu sözleşmenin muhtelif bölümler halinde düzenlenmiş olmasına rağmen bir bütün teşkil ettiğini ve herhangi bir hükmün sadece bir bölümle ilgili konularda değil, diğer bölümlerle ilgili herhangi bir durum ve işlemlere de uygulanabileceğini ve muayyen bir kredi ile ilgili maddelerin niteliğine aykırı olmadıkça diğer krediler için de aynen geçerli olduğunu kabul ve beyan ederiz.

15- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda, TTK’larının ve ………. Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkisini kabul ederiz. Ancak yukarıda anılan yerdeki mahkeme ve icra dairelerinin yetkili kılınması firmanız tarafından ikametgahınız veya mal değerlerinin bulunduğu yerdeki mahkeme ve icra dairelerine başvurulması ve adli kovuşturma yapılmasına engel olmadığını, Türkiye sınırları dışında mal varlıklarımızın bulunduğu ve bulunabileceği her yerde kanuni yollara başvurularak aleyhimize takip yapılabileceğini kabul ederiz.

16- Kredinin Vekil Aracılığı ile Kullandırılması, İmza Sirküleri ile Şirket Ana Sözleşmesinin Verilmesi

Firmanız vekilimiz aracılığı ile kredinin kullandırılmasını kabul ettiği taktirde, vekâletnameyi ibraz etmeyi, vekâletin sona erdiğinin tarafımızdan ve ölümümüz halinde mirasçılarımızla yazılı olarak firmanıza bildirilmediği sürece vekâletnamenin ve vekil tarafından yapılan işlemlerin bağlayıcı olduğunu, tüzel kişi olmamız halinde temsile yetkili kimselerin adlarını ve imza örneklerini belirten usulünce düzenlenmiş, tescil ve ilan edilmiş yetkili imza sirkülerini, buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesini firmanıza vermekle ve bunlardaki değişiklikleri de noter ve iadeli taahhütlü mektupla bildirmekle zorunlu olduğumuzu, tüzel kişi olmamız halinde şirketimiz ana sözleşmesini hakiki şahıs isek kuruluşumuzu içeren Ticaret Sicil Gazetesini vermekle ve değişiklikleri zamanında bildirmekle yükümlü olduğumuzu, bu maddedeki hususlar ve değişikliklerin zamanında bildirilmemesinden veya geç bildirilmesinden oluşacak her türlü zarar ve ziyandan sorumluluğun bizlere ait olduğunu, vekâletnamenin tahrif edilmiş olmasından veya sahteliğinden dolayı uğradığımız zararlardan firmanızın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan ederiz.

17- Kredinin Ticari Senet ve Çek Karşılığı Kullandırılması

Firmanızın isteyeceği miktar ve nitelikte senetleri ve çekleri teminat olarak rehin vermeyi taahhüt ederiz. Teminat olarak verilecek senet ve çeklerdeki usulsüzlük sahtekarlık tahrifat ve benzeri hallerden dolayı her türlü sorumluluk bize ait olacak ve size karşı hiç bir hak iddiasında bulunulmayacaktır. Bu gibi senet ve çeklerin ve vadesinde ödenmeyen diğer senet ve çeklerin bedellerini ilk talebinizde nakden firmanıza ödemeyi ve bunların yerine yeni senet ve çekler vermeyi kabul ve taahhüt ederiz. Teminat olarak verilen senet ve çeklerin vadesinde ödenmemesi halinde borçluları protesto etmek ve çeklerin arkasını yazdırmak gibi konularda firmanız tam bir serbestliğe sahip olup, bu yetkilerinizi kullanmadığınız taktirde bu yüzden senede ve çeklere bağlı hakların zaman aşımına uğraması nedeniyle firmanıza karşı her türlü mutalebe haklarımızdan feragat eylediğimizi kabul ve beyan ederiz. Firmanıza teminat olarak verilen senet ve çeklerde imzası bulunan herhangi bir şahsın iflası veya ödemelerini tatil etmesi gibi durumlarda talebiniz halinde derhal ödeyeceğimizi ve bunların yerine yeni senet ve çekler vereceğimizi kabul ederiz. Bu gibi durumlarda tüm borcumuzu istemeye hakkınız olacağını, borcumuzu ödemediğimiz taktirde kanuni takibe geçme yetkiniz olacağını beyan ve kabul ederiz. Firmanıza teminata verdiğimiz senet ve çeklerin vadelerinde ödenmemeleri nedeniyle, bunların borçluları aleyhine kanuni takibe başladığınız taktirde tüm masrafları ve avukatlık ücretlerini ve tediye tarihinden tahsiline kadar geçen süre için en yüksek kredi faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiz ve gider vergisiyle birlikte firmanıza ödeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz. Ticari senet ve çekler üzerine ödeme yasağı konması veya bunların kaybolması hallerinde firmanızın hiç bir sorumluluğu olmayacağını, bu gibi hallerde dilersek yasağın kaldırılması ve kaybolan senet ve çeklerin iptali için usulünce dava açabileceğimizi, ödeme yasağı konulan veya kaybolan senet ve çek bedellerini., firmanıza ödemekle yükümlü olduğumuzu ve bu husustaki itiraz hakkımızdan feragat ettiğimizi, şahsen iflas etmemiz halinde dahi işbu senet ve çek bedellerinin tahsilinde firmanızın yetkili olduğunu, istendiği taktirde iflas dairesi kanalıyla da tahsilinin temin edileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

18- Kredinin Kefalet Karşılığı Kullandırılması ve Kefillerin Sorumluluğu

İşbu sözleşmenin sonunda imzası bulunan kefil veya kefiller, kredi müşterisinin bu sözleşmeden veya her ne sebeple olursa olsun gerek yalnız olarak, gerekse diğer kişilerle birlikte aslen veya kefil sıfatıyla borçlandığı veya borçlanacağı (kefalet dâhil) bütün meblağları firmanıza karşı 1. maddede yazılı kredi miktarına kadar müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak üstlenir veya üstlenirler. Kefiller kefalet miktarının, ana paradan başka ayrıca bunun sözleşmede öngörülen şekil ve oranda hesaplanacak akdi faizlerini komisyonlarını, gider vergilerini ve her türlü masraflarını, vekâlet ücretlerini, sözleşmede belirtilen şekilde hesaplanacak temerrüt faizlerini de ve bunlara borçlu ile ve mevcut olabilecek diğer kefillerle birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatı ile kefil ve zaim olduklarını bu sıfatla firmanız ile borçlular arasındaki kredi sözleşmelerinin kefaletin niteliğine aykırı olmayan maddelerin tamamının kendileri hakkında da aynen uygulanmasını kabul ile bu maddelerde yer alan hususları aynen taahhüt ettiklerini Borçlar Kanununun 490. maddesinde kefile tanınan haklardan feragat ettiklerini, firmanız alacağı için işlemiş ve işleyecek faizlerin tamamından, bir senelikten fazla olsa dahi sorumlu olduklarını Borçlar Kanunun 493 ve 494. maddelerindeki kefaletten kurtulma haklarından feragat ile bu maddelere firmanıza karşı hiç bir istekte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederiz. Müşterek borçlu ve müteselsil kefiller, borçlunun ödemelerini tatil etmesi, iflasa maruz kalması veya kredilerin kafi veya herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu muaccel olan borcun kendileri için; de muaccel olacağını bu gibi durumlarda firmadan borçlu aleyhine takibata geçilmesini ve kefaletten kurtulmalarını talep etmeyeceklerini ve haklarından feragat ettiklerini kabul ve beyan ederler. Müşterek borçlu ve müteselsil kefiller Borçlar Kanununun 502. maddesi ile tanınan haklardan şimdiden feragat ettiklerini, kredi borçlarının iflası veya ölümü sonucunda mirasının iflas hükümlerine göre konkordato komiserliğine, tasfiye memurları seçilmesi halinde bu memurlara müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olmaları nedeniyle doğmuş ve doğacak haklarının kaydını yaptırmayı taahhüt ederler. Firmanızın bu konularda yetkisi olmakla beraber bu yüzden hiç bir sorumluluğu olmadığını, icra ve iflas Kanunun 295. maddesindeki haklarından feragat ettiklerini, asıl borçlunun veya herhangi bir kefilin konkordato mehli alması halinde firmanızın konkordatoya, kefillere alacaklılar toplantısını bildirmeksizin ödeme mukabilinde temlik teklif etmeksizin, muvafakat edebileceğini ve buna rağmen kefillere tam olarak rücu edebilme haklarına sahip olmakta devam edeceğini, borçlu tarafından borcunun teminatı olarak rehin tesis edilmiş olsa dahi firmanızın bu sözleşmeye dayanarak kefillere doğrudan doğruya müracaat edebileceğini, rehinlerin devrini istemekten feragat ettiklerini, alacağın veya kefaletin sağlanması için hangi tarihte olursa olsun verilmiş teminatlar bulunsa bile bunların satışını iştirakten feragat ettiklerini, muaccel olur olmaz borcu derhal ödeyeceklerini, firmanızın rehinleri dilediği şekilde satmaya hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Firmanızın rehinlerin satışı cihetine gitmesi halinde tahsil edeceği miktarı, borçlunun borçlarından istediğine mahsup etmeye yetkisi olduğunu, firmanın kredi borçlusu hakkında tam bir hareket serbestliğine sahip olduğunu, bu yüzden durumlarının ağırlaştığını ileri sürerek firmanıza karşı hiç bir iddia ve istek hakları bulunmadığını, firmanın borçlusunun taahhütlerinin sürelerini uzatması ve borcu taksitlendirmesi veya borç için verilmiş teminatları tamamen veya kısmen geri vermesi, çek etmesi, ibra etmesi veya veya işbu borç hakkından vazgeçmesi, diğer kefilleri ve mirasçıları ibra etmesi halinde dahi Borçlar Kanununun 500. maddesi gereğince kendilerine karşı firmanızın mesul olmayacağını ve müteselsil kefalet ve müşterek müteselsil borçlularının, bu sözleşme hükümlerine göre aynen devam edeceğini, işbu sözleşmeye müşteriden firmaca açılan kredilerden dolayı firma riskini karşılamak0 üzere kredi borçlusu tarafından verilecek ipotekler ve diğer ayni ve şahsi teminatların gerektirdiği vergi, resim ve harçlar ile dava ve takip giderleri ve avukatlık ücretinin vesair masraflarında kefaletleri kapsamında olduğunu ve bu sözleşmenin genel hükümlerinin kendileri içinde geçerli olduğunu ve bunları aynen kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.

19- Kredinin Geri Ödeme Takvimi, Tutar, Faiz Oranı, Alınan Teminatlar ve İpoteklerle İlgili Genel Konular

Verilen kredi aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde ve maddelerde belirtilen konulara uygun olarak açılmış ve geri ödeme takvimine uygun olarak ödemeyi yapmayı kabul ettiğimizi ve son ödeme tarihinden önce cari hesabımızı feshedemeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

  1. a) Ödünç verilen miktar :
  2. b) Vade :
  3. c) Bir aylık faiz oranı :
  4. d) Geri ödeme tarihi :
  5. e) Bir aylık gecikme faizi :
  6. f) Toplu veya erken ödemede iskonto oranı :
  7. g) Geri ödemeye ilişkin senet veya çeklerin

Adedi                                                     :

Vadesi ve Numarası                                :

  1. h) Alınan teminat ve ipotekler :

Borçlular

Adı ve soyadı/ünvanı                               :

Adresi                                                    :

T.C. Kimlik No                                      :

Vergi Sicil No                                         :

İmzası                                                     :

Adı ve soyadı/ünvanı                               :

Adresi                                                    :

T.C. Kimlik No                                      :

Vergi Sicil No                                         :

İmzası                                                     :

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil

Adı ve soyadı/ünvanı                               :

Adresi                                                    :

T.C. Kimlik No                                      :

Vergi Sicil No                                         :

İmzası                                                     :

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat