İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KREDİ KARTI KEFALET SÖZLEŞMESİ

Türkiye ….. Bankası A.Ş. ….. Şubesi (“Banka”) ile, ….. (“Rehin Veren”) arasında aşağıdaki şartlarla bir Rehin Sözleşmesi aktedilmiştir.

1- Rehin Veren, Türkiye ….. Bankası A.Ş. Merkez ve bilumum şubelerine doğmuş ve doğacak her türiü borç ve taahhütlerinin ve her türlü kefalet ve garantilerinin, Banka ile aktettiği kredi sözleşmelerine (“Kredi Sözleşmeleri”) istinaden lehine / ….. (“Borçlu”) lehine açılmış ve açılacak her türlü kredilerin ve bunların faiz, komisyon, gider vergisi, sigorta ücreti ve döviz taahhütlerinin kapatılmamasından doğan Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu; vergi, resim harç ve cezaları ile takip ve dava masrafları ve vekalet ücreti gibi fer’i borçlarının da teminatını teşkil etmek üzere ….. Şubesi (“Şube”) nezdindeki ….. no.lu ….. [vadesiz/vadeli] hesabında/hesaplarında (….. IBAN’da) bulunan mevduatın ….. TL/USD/Euro’luk kısmını/tamamını, ilerde bu hesaplara, her ne suretle olursa olsun, alacak geçirilecek meblağları ve işlemiş/işleyecek faizlerini “Rehinli Tutar” Kredi Sözleşmesi/leri’nin hükümleri gereğince Banka’ya rehnetmiştir.

2- Rehin Veren, Rehinli Tutar’ın bulunduğu hesabın vadeli olması halinde, Türkiye ….. Bankası A.Ş.’nin Rehinli Tutar üzerindeki rehin hakkı Banka tarafından rehin kaldırılmadığı sürece devam ettiğinden,’vadenin sona ermesi halinde vade sonunda Banka’nın aynı tür mevduata verdiği faiz oranları ile ve aynı sürelerle veya daha kısa ya da daha uzun vadelerle aynı hesap numarası/IBAN altında devam etmesi ya da Banka’dan kaynaklanan teknik zorunluluklar nedeni ile Rehinli Tutar’ın açılacak yeni hesaba/hesaplara alınması veya vadesiz hesaba/hesaplara aktarılması halinde de rehnin işbu Sözleşme çerçevesinde devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3- Rehin Veren, rehin Banka’ca kaldırılmadığı sürece, Türkiye ….. Bankası A.Ş. lehine rehnedilen Rehinli Tutar üzerinde hiçbir tasarruf hak ve yetkisi bulunmadığını, Borçlu’nun borçlarını zamanında ve tam olarak ödememesi halinde, herhangi bir yasal işleme ve Rehin Veren’e ihbara gerek kalmaksızın, hesap vadesi hulul etmemiş olsa dahi (Rehinli Tutarı’nı bulunduğu hesabın vadeli hesap olması halinde), alacağı karşılamaya yetecek kadarının kafi alışını yaparak banka döviz alış kurundan Türk Lirasına çevirmek suretiyle (Rehinli Tutarı’ın bulunduğu hesabın döviz tevdiat hesabı olması halinde) Rehinli Tutar’ı 1.maddede belirtilen alacaklarına mahsuba ve alacağını işbu rehinden karşılamaya yetkili bulunduğunu, Rehinli Tutar’ı daha önce herhangi bir üçüncü şahsa temlik yahut rehin etmediğini ve bu tarihten sonra da rehin ve temlik etmeyeceğini, Borçlu’nun borçlarını zamanında kısmen veya tamamen ödemediği takdirde, bu rehnin mevcudiyetine rağmen Banka’nın her zaman Borçlu aleyhine haciz ve iflas yoluyla takibe geçebileceğini, Banka hangi takip yolunu seçerse seçsin yapacağı tahsilatı alacaklarından istediğine mahsup etme yetkisi bulunduğunu, borçlar tamamen ödenmedikçe Banka’nın rehni kaldırmak zorunda olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- Banka, tamamen kendi ihtiyarında olmak üzere, borçlar tamamen ödenmemiş olsa dahi Rehinli Tutar’ın belirli bir kısmını Rehin Verenin tasarrufuna sunmak üzere serbest bırakabilecektir. Rehin Veren, bu durumda rehnin, Rehinli Tutar’ın serbest bırakılmayan kısmı için aynen işbu Sözleşme’deki şartlarla devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5- İşbu Rehin Sözleşmesi nedeniyle halihazırda ya da ileride ödenmesi gereken/gerekecek her türlü vergi, resim, harç ve masraflar Rehin Veren tarafından ödenecektir.

6- İşbu rehin Sözleşmesi çerçevesinde Taraflar arasında yapılan her türlü yazışma ve bildirimler, raporlar ve Banka’nın ticari defter, kayıt, belge ve bilgisayar kayıtları 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 287.maddesi uyarınca Taraflar arasında münhasır ve kesin delil teşkil edecektir.

7- Rehin Veren bu Sözleşme ile ilgili tebligatlar için Sözleşme’nin sonunda yazılı adresini kanuni ikametgah ittihaz ettiğini, adres değişikliğini önceden yazılı olarak Banka’ya bildirmediği sürece bu adresine yapılacak bildirimlerin yasal olarak usulüne uygun yapılmış bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8- İşbu Sözleşme’den çıkabilecek ihtilafları çözümlemeye ….. Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olduğunu beyan ve kabul eder.

9- Rehin Veren, aynı zamanda Borçlu olduğu takdirde, işbu Rehin Sözleşmesi’nde hüküm bulunmayan hallerde ilgili kredi sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- İşbu Rehin Sözleşmesi .. / .. / …. tarihinde düzenlenmiştir.

Rehin Veren                                           ….. Bankası A.Ş.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat