KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Bu sözleşme iş sahibi olarak ………. (bu sözleşmede “………. A.Ş.” olarak anılacaktır) ile ………. Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanmıştır. Tarafların adres, telefon ve faks numaraları aşağıda verilmiştir.

Sözleşmede, ………. Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti. “Yüklenici” olarak anılmaktadır.

Telefon               :

Vergi Dairesi       :

Vergi Numarası   :

Yüklenici

………. Özel Güvenlik Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Adresi                 :

Telefon               :

Faks                   :

E-mail                 :

Vergi Dairesi       :

Vergi Numarası   :

Yukarıda belirtilen adresler her türlü yazışma ve tebligatta kanuni adres olarak kabul edilmiş olup, taraflardan birisinin diğerine yazılı biçimde adres değişikliğini bildirmediği takdirde bu adreslere yapılacak tüm tebligatlar geçerli olacağı gibi yeni adresin bildirilmemesi halinde taraflar Tebligat Yasası’nın 35. maddesinde öngörülen koşullar aranmaksızın ilk tebligatın bila tebliğ dönmesi halinde anılan maddeye göre tebliğ yapıldığını kabul ederler.

2- İşin Konusu ve Kapsamı

………. A.Ş. tarafından ……….’da tesis edilip işletilmekte olan iş merkezi tesisindeki tüm varlıkların silahsız koruma, güvenlik, kollama, gözetim ve kontrol hizmetlerinin Yüklenici tarafından, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve uygulamasına ilişkin yönetmelikleri ile sözleşme hükümlerine göre yürütülmesi işin konusunu oluşturur. Yüklenici kötü niyetlerin huzura, cana ve mala olabilecek tecavüzlerini sözleşme hükümleri dâhilinde caydırmak ve ön güvenlik tedbirlerini almakla sorumludur.

Güvenlik hizmeti haftanın 7 günü sürekli olarak mevcut 5 personel tarafından, resmi ve dini bayram tatilleri dâhil kesintisiz olarak verilecektir.

Sözleşmede yer alan “tüm varlıklar” ifadesi ise tesis sahası içindeki tüm yapıları ve bu yapıların içinde veya civarında yer alan her türlü araç, makine, teçhizat ve demirbaş ve bu tesislerde görev yapan personel ile ziyaretçilerin tamamını kapsamaktadır.

Yüklenici tüm varlıkların huzur, mal ve can güvenliğini tehdit edecek ve bu varlıklara zarar verebilecek olayların ve kötü niyetli kişilerin tecavüzlerinin önlenmesi ve bu amaç için gerekli ön tedbirleri almakla yükümlüdür. Yüklenici olayların meydana gelmesi durumunda haberleşmeyi sağlamak ve gerekli müdahalelerin yerinde ve zamanında yapılmasından da sorumludur.

Yüklenici kamu kolluk kuvvetlerinin görev alanlarına giren konularda derhal en yakın kolluk kuvvetine başvuracaktır.

Yüklenici tesis giriş çıkış güvenliğinin sağlanması, devriye hizmetinin verilmesi ve kamusal güvenlik birimleri ile koordinasyon sağlanmasından da sorumludur.

Yüklenici tesis içerisinde kendisine tahsis edilecek mekanda sürekli olarak en az bir güvenlik personeli ve gerekli materyali hazır bulunduracak. Ayrıca, tesisin tamamında hizmetin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli devriye hizmeti verilecektir.

Yüklenici, ilgili yasaya uygun vasıflarda ve güvenlik eğitiminde geçmiş, tüm elektronik ve fiziki araç-gereçleri kullanabilen, inisiyatif sahibi, fiziki yeterliliği üst düzeyde, sürekli eğitime tabi tutulup eksiklikleri giderilen güvenlik görevlileri istihdam edecektir.

Güvenlik görevlileri, ………. A.Ş. içinde ve dışında yer alan yangın sistemi düzenini ve yangın tüplerinin yerlerini bilecek ve çıkabilecek bir yangında gerekli yerlere haber verecek ve santral yetkililerinin nezaretinde yangın tüpleri ve yangın hortumu ile yangına müdahale edecektir.

3- İş Merkezi ve Yüklenicinin Yükümlülükleri

1- İş merkezinin yükümlülükleri

Güvenlik personelinin ………. ile ………. A.Ş. arasındaki ulaşımı, ………. A.Ş. servisleri tarafından sağlanacaktır.

Güvenlik personeli yemeği ………. A.Ş.’nin personel yemekhanesinden sağlanacaktır. Güvenlik personeli yıllık izin hak ettiğinde mevcut personel sayısıyla sıralı bir şekilde izinleri kullandırılacaktır.

Personelin görev sırasında kullanacağı teçhizat yüklenici tarafından temin edilecektir.

Güvenlik personelinin görev yapacağı bina ve bu binaya konulacak, sandalye, telefon, telefon santraline bağlı ancak harici konuşma imkânı olan telefon hattı, ısınma ve aydınlatma amaçlı elektrik ve soyunma dolabı gibi demirbaşlar ………. A.Ş. tarafından temin edilecektir.

2- Yüklenicinin yükümlülükleri

Güvenlik personelinin giyeceği yazlık ve kışlık kıyafetler yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu kıyafetlerin temininde iklim koşulları ve çevre şartları da dikkate alınacak ve soğuk iklim parkası, rüzgar pantolonu, kar botu, kar beresi, eldiven, yağmurluk, kazak gibi gerekli kıyafetler güvenlik personeline verilecektir. Güvenlik görevlileri, görevleri sırasında üniforma giyeceklerdir. Gece görev yapacak personel için arkasında ışığı yansıtan “Özel Güvenlik” ibaresi yazılı bir yelek temin edilecektir. Personelin giyeceği kıyafetin temizliğine özen gösterilecektir.

Personelin izne ayrılması durumunda yerine ikame edilecek personel için ödenecek ek ücret Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu bedel ve fazla mesai yapılmasının gerekli olması durumunda yapılacak ödeme sözleşme bedeline dâhildir.

Resmi ve dini bayram günlerinde yapılacak çalışmalar için ödenecek mesai ücretleri Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu bedel sözleşme bedeline dâhildir.

………. A.Ş. tarafından güvenlik personelinin görev yapması için temin edilecek olan kısmın temizliğinden ve bakımından Yüklenici sorumlu olacaktır.

Personelin kıdem ihbar gibi ek ödeneklerinden ………. ile ………. A.Ş. Müteselsilen sorumludur.

Yüklenici 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve uygulamasına ilişkin yönetmelikte belirtilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlilerini Sözleşme kapsamında hizmetlerde görevlendiremez. Özel Güvenlik mali sorumluluk sigortası Yüklenici tarafından yaptırılacaktır. Yaptırılan sigorta poliçelerinin birer sureti personel işe başlamadan önce ………. A.Ş.ne verilecektir.

Yüklenici güvenlik personeline Sözleşmede belirtilen tehditlere karşı koyma ve müdahale etme konusunda eğitim programları hazırlayacak, planlı ve/veya plansız tatbikatlar yapacak ve/veya yaptıracaktır.

Yüklenici ……….’daki bürosunda bir personelini Sözleşme kapsamındaki işlerin koordinasyon ve kontrolü için görevlendirecektir. Bu kişi sık, sık saha denetimleri yapacaktır.

Görevlendirecek güvenlik personeli 5188 sayılı kanuna göre özel güvenlik temel eğitimlerini ve güvenlik personeli sertifikasını almış olacaktır. Güvenlik personeli ilgili kanun ve yönetmelikle belirtilen şaftları sağlayacak ve özel güvenlik görevlisi çalışma izni almış olacaktır.

Yüklenici istihdam edeceği personelin iş güvenliğini kanunlar ve yönetmelikler doğrultusunda kendisi sağlayacaktır. Buna ayları davranmaktan dolayı tahakkuk edecek maddi ve manevi tazminat ile cezai ve idari sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir.

Güvenlik personelinin seçimi yörede görevli resmi kolluk kuvvetleri, ve Yüklenicinin işbirliği ile yapılacaktır.

Yüklenici 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve uygulamasına ilişkin yönetmelikte belirtilen koruma ve güvenlik planlarının hazırlanması ve bir örneğinin 30 gün içinde valiliğe verilmesi gibi bütün yasal işlemleri yapacak ve izinleri alacaktır. Bu tür işlem, izin ve diğer prosedürlerin yerine getirilmemesi veya eksik ve yanlış yapılmasından doğacak her türlü yasal ve cezai sorumluluk Yükleniciye ait olacak ve hiçbir şekilde ………. A.Ş.ne yansıtılmayacaktır.

Yüklenici sözleşme kapsamındaki görev ve yetkilerini kısmen de olsa başka şahıs ve kuruluşlara devredemez.

5188 sayılı kanunun 19, 20. maddelerinde belirtilen adli idari suçların Yüklenici tarafından işlenmesi durumunda doğacak her türlü ceza Yüklenici tarafından üstlenilecektir. Bu maddelerde belirtilen cezaların doğmaması için ………. A.Ş. tarafından yapılması gereken iş ve işlemler için Yükleniciyi yazılı olarak uyaracak ve ceza gerektirecek bir durumun doğmamasını sağlayacaktır.

4- İşin Süresi

İşin süresi, Yüklenici ve ………. A.Ş.nin her türlü yasal işlemleri tamamlayarak karşılıklı teyit almalarından ve güvenlik personeli kadrosu tamamlanarak personelin göreve başlamasından itibaren 1 (bir) yıl olup süre bitiminden 1 ay öncesine kadar taraflardan herhangi biri bildirimde bulunmaz ise iş aynı şartlarda yıllara sair olarak devam edecektir.

5- İşin Bedeli ve Ödeme Şekli

Sözleşme bedeli güvenlik personeli-birim maliyeti olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Güvenlik personeli aylık bedel ………. TL

Yukarıdaki bedele KDV dâhil değildir.

Bu bedele, SSK ve muhtasar gibi her türlü yasal giderler ile personelin eğitimi ve sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından temin edileceği belirtilmiş olan her türlü hizmet, malzeme ve benzeri işlerin bedeli dâhildir.

Yüklenici, güvenlik personeline ayda net asgari ücret ödeyecektir. Bu ücretten sağlık gibi yasal nedenlerle ortaya çıkabilecek kesintiler dışında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Yükleniciye yapılacak ödeme, personel sayısı ile personel birim maliyetinin çarpılması ile bulunacak ve aylık olarak ödenecektir. Ödemeler aylık hak edişler halinde, fatura karşılığı ve hizmetin tamamlandığı ay takip eden ayıtı ilk 10 (on) günü içinde yapılacaktır. Fatura ekinde ay içinde çalışan personelle ilgili puantaj ………. A.Ş.ne sunulacaktır.

Personel tam ay çalışmaması durumunda yapılacak ödeme, personelin çalıştığı gün sayısı ile ay içindeki gün sayısı orantılanarak bulunacaktır. Yüklenici İl Güvenlik kurulu kararıyla belirtilen ve ………. A.Ş. tarafından kendisine bildirilen sayıdan eksik personel çalıştıramaz ve personelin yasal hakları dışında görevde bulunmaması halinde personele ödemesi gereken ücret kesinlikle ödenmez.

İş şartlarının gerektirmesi durumunda fazla mesai ve hafta sonu tatil dönemlerinde yapacak çalışmalar için yüklenici kendi elemanlarına karşı yasal sorumluluğunu yerine getirecek ancak ek bir ödeme talep etmeyecektir.

6- Eskalasyon Uygulaması

Personel birim maliyetine gelebilecek yasal artışları (asgari ücret artışları gibi) ek olarak fiyat farkı olarak Yükleniciye ödenecektir. İşin başlama tarihinden itibaren yıl bitimini takip eden yeni dönem göz önüne alınarak hesaplanacak (TEFE+TÜFE)/2 katsayısı ile çarpılarak bulunacak miktar yeni dönem fiyatı olarak yükleniciye ödenecektir.

7- Vergi, Resim ve Harçlar

Sözleşme’nin imzalanması nedeni ile doğacak vergi, resim ve harçlar Yüklenici tarafından ödenecektir.

8- Yüklenici’nin Güvenlik Personeline Karşı Kanuni vecibeleri

Yüklenici, her ay muntazam olarak imzalı ücret bordroları, aylık sigorta prim bildirgeleri, aylık sigorta güvenlik destekleme primi bordroları, muhtasar beyannameler ve tüm bunlara ait ödeme makbuzlarından birer kopya yazı ekinde dosyalanmış olarak ………. A.Ş.’ne vermek zorundadır. Bu belgeler teslim edilmediği takdirde ödeme yapılmayacaktır ve yasal işçi ücretlerinin ödenmediğinin tespit edilmesi durumunda işçi alacakları Yüklenicinin hak edişinden kesilerek çalışanlara ödenecektir.

Yüklenici, sigortasız ve 5188 sayılı kanun ve uygulamasına ilişkin belirtilen şartları sağlamayan personel çalıştırılmayacaktır.

9- Kazalar ve Yüklenici’nin Sorumluluğu

Yüklenici, taahhüdünü ilgilendiren konularda her türlü emniyet tedbirleri almaya mecburdur.

Yüklenici, tarafından istihdam edilen herhangi bir personelin veya diğer bir şahsın uğrayabileceği kaza, yaralanma, mesleki hastalık, maluliyet vesairden veya bunun neticesi doğabilecek masraflardan sadece ve münhasıran Yüklenici sorumlu olacaktır. Güvenlik personel değişimleri yüklenici firma tarafından karşılıklı görüşülerek mutabık kalınan kişileri görevlendireceklerdir.

Yüklenici kendisinin ve personelin sair zamanlarda veya Sözleşme konusu işin yapımı esnasında 3. şahıslara verecekleri her türlü ziyandan sorumlu olacaktır. Yüklenici iş esnasında kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zarar ve tazminatlardan bizzat sorumludur. Yüklenicinin bu husustaki sorumluluğu kesindir. Yüklenici gerekli iş emniyeti tedbirlerini almaması veya iş intizamı kurallarına uymaması halinde obuası muhtemel her türlü iş kazası ve arızasından sorumludur.

10- Risk ve Sigorta

Yüklenici Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası ve 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortalarını yaptırarak ilk ödemeden önce ………. A.Ş.ne ibraz edecektir. Sigorta poliçesi getirmediği takdirde ödeme yapılmayacaktır.

Husule gelecek hasar, zarar Ve ziyanı sigorta tazminatının karşılayamaması halinde geri kalan kısmın her türlü mesuliyet yükleniciye aittir.

Yüklenici yaptığı işlerden ve/veya personelinin faaliyetlerinden doğacak bir şahıs veya eşyanın kazaya uğraması, yaralanması, hasar ve ziyanından doğrudan doğruya sorumludur.

11- Sözleşmenin Feshi

Yüklenici, sözleşmenin mizasından sonra taahhüdünden vazgeçerse veya eğitimlerin tamamlanması ve sertifikaların alınması Yükleniciden kaynaklanan sebeplerden gecikir ise veya Yüklenici Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine riayet etmez ise ………. A.Ş. Sözleşmeyi feshetmeye ve işi Yüklenicinin nam ve hesabına yaptırmaya yetkilidir. Ayrıca İşveren ve Yüklenici vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmediği taktirde yerine getirilmeyen konu belgelendirilmek suretiyle iki tarafta fesih yetkisine sahip olacaklardır.

12- İş Emniyeti – İş Nizamları

İş Güvenliği ile ilgili her türlü malzeme Yüklenici tarafından temin edilecektir.

Yüklenicinin çalıştırdığı personelden herhangi birinin ehil veya yeterli olmadığı veya işin gerektirdiği niteliklere sahip olmadığı veya iş disiplini veya kurallara uymadığı ………. A.Ş. tarafından saptanırsa Yüklenici, bu personeli 24 saat zarfında iş yerinden uzaklaştırmak zorundadır. Yüklenici bu durumda işten ayrılan personelin yerine gerekli şartları sağlayan bir personeli 10 gün içinde temin etmek mecburiyetindedir. Yeni personel temin edilinceye kadar geçen sürede mevcut personel ile gerekli düzenleme yapılarak hizmetin aksamama Yüklenici tarafından sağlanacaktır.

13- Uyuşmazlıkların Çözümü

Sözleşmenin uygulanması sırasında taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklar tarafların iyi niyetli yaklaşımı ile çözümlenecektir.

Bu şekilde çözümlenmeyen uyuşmazlıklarda ise ………. Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

14- Hizmetlerin Devri

Yüklenici bu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin bir kısmını veya tamamını ………. A.Ş.’nin onayı olmadan bir başka firmaya devredemez veya taşeron kullanamaz.

15- Sözleşmenin İmzalanması ve Yürürlüğe Girmesi

… maddeden oluşan bu sözleşme …/…/…. tarihinde bir asıl olarak tanzim ve imza edilmiş olup imzalandığı tarihten itibaren üç gün içinde yürürlüğe girer.

Yüklenici                                                       İşveren

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat