KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KORDON KANI SAKLAMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. Kök Hücre Saklayıcı (Şirket)

Adres                    :           …..

Telefon                  :           …..

Mobil                    :           …..

Faks                      :           …..

Kordon kanı Hak Sahibi

(Anne / baba / vasi)

Anne                     :           …..

Baba                     :           …..

Vasi                      :           …..

Adres                    :           …..

Telefon                  :           …..

Taraflar, yukarıdaki adreslerin kanuni ikametgah adresi olduğunu, adreslerinde olabilecek değişiklikleri 14 (ondört) gün içerisinde birbirine bildireceklerini, aksi takdirde bilinen adreslerine yapılacak bildirilerin usulüne uygun sayılacağını kabul eder.

2- Sözleşme Şartları

 1. Bu Sözleşme’de imzası bulunan ebeveyn kendi ve doğmamış çocuğu adına, doktoruna ve Kordon Kanı Bankası’na onun uygun gördüğü kişilere, kuruluşlara, çocuğunun doğumunu müteakip göbek kordon kanının alınması, transferi, gerekli görülen tüm testlerin ve işlemlerin yapılması, dondurulması ve saklanması yetkisini vermektedir. Kordon Kanı Bankası tıbbi veya kanuni açıdan geçerli bir sebep olmadıkça 4. (dördüncü) maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.
 2. Kordon Kanı Bankası, kendisine ulaşmış olan Kordon Kanı’na testler yapmakla ve Kordon Kanı’nın saklamaya uygun olduğunun tespitinden sonra dondurarak, Sözleşme hükümleri gereğince Sözleşme süresi bitene kadar saklamakla yükümlüdür.
 3. Ebeveyn kordon kanının, çocuğun doğumunun hemen arkasından plasentanın gelmesini beklerken veya plasentanın gelmesinden hemen sonra toplanacağı ve bu işlemin yaklaşık 2-3 dakika süreceği, Kordon Kanı toplanmasının bebeğe ve anneye herhangi bir rahatsızlık veya acı vermeyeceği ve doğum sürecini etkilemeyeceği anlatılmış olup; ebeveyne Kordon Kanı toplanırken mantar, bakteri ya da kontaminasyon veya anne kanı ile karışma riski olduğu ve toplama işleminin başarılı olacağına dair herhangi bir garanti olmadığı da bildirilmiştir. Ebeveyn, Kordon Kam toplama işlemi – yöntemi konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirildiğini ve bu hususları kabul ettiğini beyan eder.
 4. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktorunun izin vermesi ve aile ve gebelik Öyküsünde Kordon Kanı’nı paklamaya engel bir durumun olmaması kaydıyla, doğumdan 2 (iki) ay önce yapılacak Bulaşıcı Sarılık, AİDS, Sifiliz ve diğer bazı bulaşıcı hastalık testlerinin (HbsAg, HCV, HIV, Sifiliz.CMV) uygun çıkması ve gebeliğin 35 haftayı tamamlamasından sonra Kordon Kanı saklatmaya uygun duruma gelmektedir. Bu husus Kordon Kanı Hak Sahibi’nce açıkça okunmuş ve anlaşılmıştır.
 5. Boşanma veya ebeveynlerin ölümü durumunda, Kordon Kanı Bankası mahkemenin ya da kanunların belirlediği kanuni vasiyi, kayyım olarak tanır.
 6. Bu Sözleşme hükümleri Kordon Kanı’nın Kordon Kanı Banka-sı’na ulaşmasından, kan ile ilgili işlemler yapılıp saklanabilirliğinin Kordon Kanı Bankası’nca uygun görülmesinden sonra yürürlüğe girecek ve diğer sözleşme sürelerden biri seçilmedi ise, l (bir) yıl (ilk saklama süresi) sürecektir.

Bu Sözleşme, her bir saklama süresinin sona ermesinden itibaren 10 (on) gün içinde ardışık saklama ücretinin ödenmesiyle otomatik olarak yenilenecektir.

Ebeveyn ya da Hak Sahibinin saklama ücretini, yazılı ve sözlü uyanlara rağmen son ödeme ‘tarihini takip eden 18 (onsekiz) ay içerisinde ödememesi halinde, toplanmış kan ve doku üzerinde sahibi olduğu tüm hakları kaybeder. Anılan doku ve kana ilişkin tüm haklar Kordon Kam Bankası’na geçmekle, sahibine ait kayıtlar gizlilik içerisinde korunması kaydıyla allojenik olarak saklanmaya devam edilir.

 1. Kordon kanı toplama ve dondurma işlemine katılım ihtiyaridir. Sözleşme’de belirlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde ebeveyn işlemleri herhangi bir zamanda durdurabilir.
 2. Bu Sözleşme aşağıdaki durumlardan biri ile sona erer:
 3. a) Kan testlerinin Kordon Kanı’nın saklanmaya uygun olmadığını göstermesi,
 4. b) Ebeveynin kayıt ücreti, dondurma ve işlem ücreti veya yıllık saklama ücretini ödememiş veya eksik ödemiş olması,
 5. c) Sözleşme süresi bitiminden en az 30 (otuz) gün öncesinde Taraflardan birinin Sözleşme’yi sona erdirdiğine dair yazılı bildirimde bulunması, herhangi bir sebep göstermesi gerekmeksizin 30 (otuz) gün önceden aile veya ailenin herhangi bir ferdi tarafından feshe ilişkin bildirimde bulunması veya Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği’nde (Resmi Gazete: 5 Temmuz 2005, Sayı: 25866) belirtilen durumlarda saklayan banka da Sözleşme bitimine 30 (otuz) gün kala yazılı olarak Sözleşme’yi sona erdirebilir. .:
 6. d) Kordon Kanı Bankası, herhangi bir kusuru olmaksızın zorlayıcı sebepler (savaş, .iç savaş, ‘toplumsal terör, ve benzerleri), ifa imkansızlıkları, usul ve kanunlarda yer alan sebepler), yasaklayıcı hüküm ve düzenlemelerden dolayı Kordon Kanı’nı saklama faaliyetini yerine getiremez ise, Sözleşme kendiliğinden sona erer.

Ebeveyn, çocuk veya kanuni vasiler bu durumda Kordon Kanı Bankası’ndan maddi-manevi tazminat, ücret iadesi ve her ne ad altında olursa olsun, bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda dondurulmuş olan Kordon Kanı ailenin anlaşma yapacağı yurt içinde başka bir Kordon Kanı Bankası’na, bedeli aile tarafından karşılanmak sureti ile nakledilecektir.

 1. Bu Sözleşme’nin sona ermesi halinde aile, Kordon Kanı’nın bir başka saklama kuruluşunda muhafazası veya imhası yahut kendisine teslimine ilişkin talepte bulunabilir. Bu taleplerin yerine getirilmesi için ödenmesi gereken akla uygun masraflar (hiçbir halde bu masrafların miktarı yıllık saklama ücretinden fazla olmayacaktır) aile tarafından karşılanır. Sözleşme’nin sona erme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde aile tarafından bu masraflar karşılanmazsa, Kordon Kanı Bankası anılan Kordon Kanı’na ilişkin olarak imhası da dahil her türlü tasarruf yetkisine sahip olur.
 2. Saklanan Kordon Kam üzerinde, yalnız anne, baba ve çocuk hak sahibidir. Haciz ya da başka bir Sözleşme ile bir dördüncü şahıs veya tüzel kişilik hak sahibi olamaz.
 3. Kordon Kanı’nın, ileride herhangi bir hastalığın tedavisi için kesinlikle uygun olduğu; yapılacak Kordon Kanı naklinin hastalığın tedavisinde başarılı olacağı ve Kordon Kam naklinin Kök Hücre kullanılarak yapılan diğer tedavilere oranla çok avantajlı olduğu konusunda herhangi bir garanti verilmemiştir. Oldukça yeni ve deneysel bir yöntemdir; konu tamamıyla tıbbi bilgi ve uygulamalarla zaman içinde olacak gelişmelere bağlıdır. Kordon Kanı Bankası veya herhangi bir görevlisi, konuyla ilgili genel belirlemelere sınırlama getirmeksizin, ebeveyne farklı bir tanıtımda veya teminatta bulunmamıştır.
 4. Saklanan Kordon Kanı’nın tıbbi amaçlar dışında geri alımı için, Kordon Kanı Bankası’nı, en az 60 (altmış) gün önceden yazılı şekilde haberdar etmek kaydı ile geri isteme hakkı, anne, baba, çocuktadır.
 5. Ebeveyn, Kordon Kanı Bankası’na kusur yüklenemeyecek zarar ve ziyanlardan dolayı, maddi ve manevi tazminat, ücret iadesi talep etmeyeceğini ve kendisinin müşterek zincirleme sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 6. Ebeveyn, Kordon Kanı Bankası’nın; doğumu yaptıran doktor, doğumevi, hastane personeli laboratuar personeli, Kordon Kanı’nı alanlar ve nakledenler dahil, başkalarının işlerinden sorumlu olmadığını kabul eder.
 7. Ücretler: Üç aşamalı alınır.
 8. a) Kayıt ücreti: Kordon Kanı toplama kiti ve laboratuar tetkik ücretlerini kapsar. Kan kültürü sonucu mikrop üremiş ise, kayıt ücreti geri iade edilmez. Kan kültürü sonucu temiz çıkan örneğe dondurma yapılır ve işlem ücreti alınır.
 9. b) Dondurma ve işlem ücreti: Kanın dondurulması için gerekli sarf malzemesi ve işlem ücretidir.
 10. c) Yıllık Saklama ücreti: Dondurulmuş kordon kanının Azot Tanklarında saklanma ücretidir. Saklama ücreti yıllık……….Euro’dur.
 11. Kordon Kanı Bankası, ebeveyn tarafından ödenen ücretleri, 16-a bendi hariç olmak üzere şu hallerde iade edilecektir:
 12. a) Testlerin, toplama ve saklamanın tavsiye edilebilir olmadığını göstermesi;
 13. b) Alınan kordon kanı 60 ml’den az olduğu zaman saklanamaz. Ebeveynin dondurulmuş Kordon Kanı’nı saklamaktan vazgeçmesi durumunda, Sözleşme’nin sona ermesi ile ilgili kurallar geçerlidir. Yapılmış olan ödemeler iade edilmez.
 14. Kordon Kanı’nın tedavi için gerekmesi halinde ebeveyn, Kordon Kanı’nın naklini Kordon Kanı Bankası’ndan yazılı bildirimle en az 7 (yedi) gün önceden talep edebilir. Bildirim, Kordon Kanı’nı kullanacak hastanenin ve doktorun adını, adresini ve onayını içermelidir. Kordon Kanı Bankası, standartlar uyarınca Kordon Kanı’nı nakil ve transfer için hazırlar. Ebeveynin, kordon kanının hazırlanması ve transferine ilişkin masrafları ödemesini takiben Kordon Kanı Bankası nakli gerçekleştirir.
 15. Taraflar arasında doğabilecek uyuşmazlıklarda ….. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersizliğinin kararlaştırılmasında diğer hükümler geçerliliklerini koruyacaktır.

 1. Bu Sözleşme … maddedir ve 2 (iki) örnek olarak düzenlenip, aile tarafından okunup, kabul ve taahhüt edilerek imzalanmıştır. .. / .. / ….

Kök Hücre Saklayıcı                                     Verici

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat