KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KOOPERATİF ÜYELİĞİNDEN ÇIKARMA KARARININ İPTALİ VE ÜYELİĞİN TESPİTİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim …….. … Konut Yapı Kooperatifinin …/…/…… gün ve …. karar sıra numaralı kararıyla kooperatife üye olarak alınmıştır. Müvekkil üyeliğinin gerçekleşmesinden itibaren 5 aylık aidat toplamı olan ………… Türk Lirasını kooperatife ödemiş ve bunun üzerine de kendisine …./…./….. tarihine kadarki tüm aidat borçlarını ödediği bu nedenle kooperatife aidat borcunun bulunmadığına dair bir belge kooperatif tarafından verilmiştir.
  2. …./…./…… tarihinde kooperatif müvekkile çekmiş olduğu ihtarname ile müvekkilin kooperatife hisse devri yolu ile dâhil edilirken müvekkilin hissesini devraldığı 3. kişi ile arasındaki hukuki ihtilafların çözülmediğinden bahisle mesnetsiz ve ayrıca usul ve yasaya aykırı olarak müvekkilin üyeliğine ilişkin önceki kararını …. karar sıra numaralı kararı ile feshetmiştir. Kararda belirtilen fesih nedenleri ise son derece tutarsız ve inandırıcılıktan uzaktır. Kaldı ki; kooperatifin bir üyeyi üyelikten çıkarmasının ne şekilde olacağı yasada belirtilmiştir. Çıkarma usul ve yasaya uygun olarak ancak genel kurul kararı ile mümkün olabilir. Yönetim kururu kararı ile müvekkilin üyelikten çıkarılması usul ve yasaya uygun değildir.
  3. Müvekkil kooperatif üyeliğine girerken üyelikten beklemekte olduğu haklı menfaatlerine ulaşamamış kooperatifin bu haksız ve usul ve yasaya aykırı kararı ile mağdur edilmiştir. Bu nedenle işbu karara karşı kararın iptali ve üyeliğin tespitini mahkemenizden isteme zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Ödeme makbuzları ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  T.T.K., T.B.K., H.M.K. vs. ilgili mevzuat

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz nedenlerle davamızın kabulü ile  … Konut Yapı Kooperatifinin müvekkile ilişkin usul ve yasaya aykırı üyelikten çıkarma kararının iptaline ve müvekkilin kooperatife üyeliğinin tespitine, bu taleplerimizin kabul edilmemesi halinde müvekkilin kooperatife ödemiş olduğu ……………..TL aidatın ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften tahsiline ve yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak Sayın Mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili
Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat