İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KOOPERATİF KREDİLERİ SÖZLEŞMESİKOOPERATİF KREDİLERİ SÖZLEŞMESİ

…… Bankası A.Ş. …… Şubesi ile …… adresinde ikamet eden …… arasında aşağıdaki şartlarda bir sözleşme yapılmıştır. Bu sözleşmede bundan böyle, …… Bankası A.Ş. …… Şubesi “Banka” …… ise “Müşteri” olarak adlandırılacaktır. 1- Açılan kredinin miktarı …… TL’dır (Yalnız …… liradır). Kredinin tamamı …… taksitte ödenecektir. 2- Bu krediden dolayı yıllık ….. akdi faiz uygulanacaktır. Borcun tamamı 5. maddede yer alan tarih ve miktarlarda ödenecektir. Saptanan faiz oranı, Ödünç Para Verme İşleri Kanununun Bakanlar Kuruluna Tanıdığı Yetki Uyarınca, kanun veya kararname ile veya Bankanın tek taraflı olarak alacağı kararlar ile yükseltildiği takdirde, müşteri kendisine herhangi bir ihbar ve tebligat yapılmasına gerek olmaksızın, tespit edilen yeni akdi faiz oranlarının bu sözleşmeye uygulanmasını kabul eder. Borçların muacceliyeti veya müşterinin temerrüdü halinde, bu sözleşmenin temerrütle ilgili hükümleri uygulanacaktır. 3- İşbu sözleşme, kredi tamamen tasfiye edilinceye kadar geçerlidir. Banka dilediği anda sebep göstermeksizin iadeli taahhütlü bir mektupla ihbar etmek şartıyla bu sözleşmeyi feshetmek veya krediyi azaltmak veyahut tamamen kesmek ve ihbar tarihinden başlayarak 15 gün içerisinde hesabın borç bakiyesinin bir kısmının veya tamamının tasfiyesini istemek hakkını haiz olduğu gibi, Banka protesto keşidesine ihbarname gönderilmesine, sonuç olarak hiçbir kanuni takip ve hukuki yollara başvurmaksızın müşteri tüm borcunu, faiz, gider vergisi ve diğer masraflarla birlikte Bankaca saptanacak süre içerisinde ödemeyi kabul eder. Kredinin devamı süresince 5. maddede belirtilen taksitlerin vadelerinde ödenmesinde bir aksaklık olduğu takdirde, ayrıca bir bildiriyi gerektirmeksizin Banka kredi işlemini kesebilir. Bu halde müşteri, 2. maddede yazılı oran üzerinden hesap edilecek faiz, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi, komisyon ve masrafları, borç bakiyesi ile birlikte defaten Banka’ya ödemeyi kabul eder. Müşteri Banka’nın muvafakati olmadan bu sözleşmeden doğan haklarını başkalarına devir ve temlik edemez. 4- Banka, müşterinin ve/veya müşterek borçlu ve müşterek müteselsil kefillerin yurt içi ve yurt dışındaki şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü hak ve alacaklarını, mevduat hesapları bakiyelerini, adlarına gelen havaleleri, adlarına kayıtlı menkul kıymetleri, merhun malları, herhangi bir ihbara veya kanuni merasime gerek kalmaksızın, bu krediden doğan alacaklarına veya takdiri dâhilinde diğer alacaklarına mahsup etmeye yetkilidir. 5- 1’inci maddede belirtilen kredi, ödendiği tarihten itibaren müşterinin borcudur. 6- Banka, finanse ettiği mal ve hizmetlerin bedellerini, açılan krediden ibraz edilecek geçerli belgelere dayanarak müşteri ve/veya istihkak sahiplerine mal ve hizmet bedelinin tamamını veya muayyen bir kısmını ödemekte serbesttir. Satın alınan mal ve hizmetlerin karşılığının Bankaca satıcı firmalara ödenmesi halinde dahi, üçüncü şahıslara ödenen bu miktarlar tüm vecibeleri ile müşteriye aittir. 7- Bu sözleşmedeki kredi işlemleri ile ilgili olarak Banka ile müşteri arasında çıkacak hesap anlaşmazlıklarında, Bankanın kayıtları ve defterleri geçerlidir. Müşteri; Bankanın kendisine tebliğ edeceği hesap özetlerine bir ay içerisinde itiraz etmediği takdirde hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir. Müşteri; kredi hesabının işleyişinde ve faiz komisyon tahakkuk usullerinde Bankaca uygulanmakta olan esasları ve bu esaslarda yapılacak değişiklikleri peşinen kabul eder. Müşteri, kredi taksitlerini vadesinde ödediği takdirde, Bankanın hesaplarının doğruluğunu, Bankaca ekstre gönderilmesine gerek bulunmadığını kabul ve taahhüt etmiş demektir. Bu suretle, Bankayı ibra ettiğini de kabul ve beyan etmiş olur. 8- İşbu sözleşme gereğince müşteri, verilecek kredilerin, ne suretle nerelere sarfedileceğini, işletme kredisinin kullanılacağı alanı, alınan makine, alet ve edevatı, kurulacak veya geliştirecek tesislerini, işletmenin durumunu gösterir bir beyannameyi Banka’ya vermeyi kabul eder. Banka beyannamede gerekli değişikliği yapmakta, krediyi açıp açmamakta tamamen serbesttir. Bundan dolayı müşteri hiçbir hak alacak ve tazminat talebinde bulunamaz. 9- Müşteri, bu sözleşme ile açılacak krediyi Banka’nın tavsiyelerine uyarak Banka’ya verdiği talepname esasları içerisinde kullanacaktır. Müşteri gerek verdiği talepname ve gerekse Banka’nın tavsiyelerine aykırı hareket ettiği takdirde, Banka krediyi keserek o tarihteki borcun tamamını temerrüt hükümlerinde gösterilen oran üzerinden tahakkuk edecek temerrüt faizi, komisyon, masraf ve BSMV ile birlikte istemekte serbesttir. Bu takdirde hiçbir kanuni merasimi gerektirmeksizin müşteri, borcun tamamını tahakkuk eden faiz, komisyon, masraf ve Banka~Sigorta Muameleleri Vergisi ile birlikte ödemeyi kabul eder. Müşteri, bu sözleşmeye istinaden tahsis edilen krediyi Banka’nın tavsiyeleri içinde mutlaka faaliyet konusu ile ilgili olarak kullanacaktır. Gerek Banka ve gerekse diğer makamlar tarafından yapılacak kontrollerde müşteri krediyi amacı dışında kullandığı, kredi ile satın alacağı hammadde, makine, alet ve edevatı satın almadığı, veya elden çıkardığı, işyerini devir veya terkettiği, faaliyetini durdurduğu takdirde, ihtarname gönderilerek borcun tamamının ödenmesi talep edilir. Kredi tasfiye edilmediği takdirde alacağın tamamı muaccel hale getirilerek temerrüt hükümleri gereğince işlem yapılır. 10- Müşteri, Banka Genel Müdürlüğü İle Şubeleri ve ortağı olduğu …… Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yetkililerinin veya yetkili kılacakları kişilerin, İşyerinin durumu ile kredi ile satın alınan tesislerin ve hammaddelerin işyerinde bulunup bulunmadığını her zaman denetlemelerine muvafakat etmeyi bu konuda herhangi bir zorluk çıkarmamayı, Denetlemeler sonucunda, yapılacak uyan ve önerileri aynen yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 11- Müşteri açılan kredi ile satın alacağı makine, alet ve edevatı kuracağı veya genişleteceği tesisleri, alacağı malzemeyi ve Banka’ya ipotekli gayrimenkulleri, en az kredi miktarının %25 fazlası üzerinden ve borcun tamamı ödeninceye kadar, yangın ve her türlü rizikoya karşı Banka lehine sigorta ettirmeyi kabul eder. Banka gayrimenkul ve menkulleri prim ve masrafları müşteriye ait olmak üzere kendi lehine sigorta ettirmeye de yetkilidir. Sigorta, daha önce bir başka müessese lehine yapılmış ise, müşteri bir zeyilname ile poliçenin sağladığı hakları Banka lehine devredecektir. Gayrimenkullerin sigorta bedellerinin hasar vukuunda takdir tespit ve tazminatın tahsili konusunda yapılacak her türlü masraf da müşteriye aittir. 12- Kredinin teminatı, tesisin üzerinde bulunduğu gayrimenkulun ipotek edilmesi ise; müşteri gayrimenkul üzerine kurulmuş ve kurulacak olan bina, makine vesair gibi kıymetleri ipotek konusu olan gayrimenkulun mütemmim cüzü ve teferruatı olarak tapu kayıtlarına intikal ettirecektir. İpotek edilen gayrimenkullerin tamamı ve bir kısmı üzerinde Medeni Kanunun 782. maddesi uyarınca tazminat alınabilecek bir kıymet düşüşü meydana gelirse, müşteri bu tazminatı Banka’nın malumat ve muvafakati olmadan almamayı ve durumu Banka’ya bildirmeyi taahhüt eder. Banka isterse, bahis konusu tazminatı verecek taraftan müşteri nam ve hesabına almaya ve vadesi gelmese dahi borca mahsuba yetkili olduğu gibi, açılan kredinin miktarından da tenkis edilebilir veya faizsiz bloke bir hesapta teminat olarak muhafaza etmeye yetkilidir. Medeni Kanunun 804. maddesi ile belirtilen hallerde ipotekle takyit edilmiş gayrimenkullerden bir kısmı veya tamamı ahara temlik veya taksim edilirse, Banka müşteri lehine açtığı kredileri tasfiye etmeye ve bunlardan doğan borçları talep etme hakkını haiz olduğu gibi bu talep kayıtsız şartsız ve itirazsız olarak hiçbir ihtara gerek kalmaksızın ve hiçbir hukuki işlemi gerektirmeksizin müşteri tarafından yerine getirilecektir. İpotekli gayrimenkul istimlak edildiği takdirde, istimlak bedelinin aynen ipotekli gayrimenkul yerine dâhil olmasına ve ait olduğu daireden Banka’ca tahsiline bilcümle taahhüt ve borçlara mahsubuna veya bu borçlar için faizsiz bir hesapta teminat olarak muhafazasına Banka yetkilidir. Kamulaştırma bedellerinin tahsili için yapılacak her türlü masraflar ve bu krediden dolayı ipotekli gayrimenkullerin ve rehinli menkullerin durum tespitleriyle denetlenmesi ve kıymet takdiri, ekspertiz ve kontrolü için yapılacak her türlü masraflar müşteriye aittir. 13- Yürürlükte bulunan Kanun ve Kararnamelerle, kredi ile ilgili olarak tahakkuk ettirilecek komisyon, gider vergisi, her türlü resim ve harçları müşteri ödemeyi kabul eder. 14- Tahakkuk edip de müşteri tarafından vadesinde ödenmeyen faiz, komisyon, gider vergisi ve her türlü diğer masraflar Türk Ticaret Kanunu’nun 8. maddesi gereğince ana paraya eklenir ve bunlara ana paraya ilişkin hükümler uygulanır. 15- Müşteri, krediden istifade edebilmek için Banka’nın isteyeceği her türlü teminatı vermek zorundadır. Banka müşteriden herhangi bir anda hiçbir sebep göstermeksizin teminat değiştirilmesini veya ek teminat verilmesini istemek hakkını haizdir. Müşteri Banka’nın bu talebini 15 gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür. 16- Müşteri herhangi bir icrai takibata maruz kaldığı takdirde vekâlet ücreti her türlü icra ve mahkeme masraflarını ödemekle yükümlüdür. 17- Taksitli kredi şeklinde işleyecek bu kredinin faiz başlangıç tarihi kredinin tediye tarihidir. Tahsil edilecek meblağlar işlem gününü takip eden ilk işgünü valörü ile hesaba geçirilir. 18- Bir yıl ana para ödemesiz ve müteakip yıl beş (5) eşit taksitle ödenmek üzere açılan işyeri açma kredisine, ödemesiz dönem dâhil olmak üzere üç ayda bir yıllık %…… faiz tahakkuk ve tahsil edilecektir. 19- Banka dilediği zaman, ihbar etmek suretiyle sözleşmeyi feshetmek yetkisini haizdir. Müşterinin bu sözleşme hükümlerine göre ödemesi gereken taksitlerini ödememesi, sözleşmede yer alan ve müşteri tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilerek yerine getirilmesi istenilen yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, ya da sözleşmeye aykırı hareket edilmesi, müşteri tarafından verilen kredi talepnamesinde belirtilen hususlara aykırı hareket edilmesi, Kredinin amacına aykırı kullanılması, yapılacak denetim ve kontrollerde kredinin amacına aykırı kullanıldığının tespit, edilmesi, kredi ile satın alınması gerekli araç, makine ve teçhizat ve diğer menkullerin satın alınmamış olması veya elden çıkarıldığının tespit edilmesi veya işyerinin devir veya elden çıkarıldığının tespit edilmesi veya işyerini devir veya terkederek faaliyetin durdurulması, Hallerinde kredi muaccel kılınır. Müşterinin ölümü, hacir altına alınması, kendisine vasi veya kayyum tayin edilmesi, iflas veya konkordato talebinde bulunması borç ödemede acze düştüğünün tespit edilmesi, işletmesini devir, ferağ etmek veya temlik etmesi, bir ayni hak ile takyit etmesi, başka bir mahalle nakletmesi, başkaları ile değiştirmesi, üçüncü şahıslara rehin, kira veya ariyet olarak vermesi ya da Banka tarafından gerekli görülmesi hallerinde Banka vadesi gelmemiş olsa dahi, bu sözleşmeye muacceliyet vermek ve bu suretle muaccel kılınan alacaklar bakiyesini, faiz, komisyon, masraf ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi ile birlikte ödenmesini talep etmek hak ve yetkisini haizdir. 20- Bu kredinin muaccel olması halinde senevi %…… temerrüt faizi uygulanacaktır. Belirtilen temerrüt faizi oranının kanun veya kararnamelerle veya Banka tarafından alınacak kararlarla yükseltilmesi halinde, yeni tespit olunacak temerrüt faizi oranının bu sözleşme için de geçerli olduğunu, müşteri kendisine herhangi bir ihbar ve tebligat yapılmasına gerek olmaksızın tespit edilen yeni temerrüt faizi oranlarının bu sözleşmeye uygulanmasını kabul ve taahhüt eder. 21- Alınan kredinin bakiye kısmının vadelerinden önce ödenmesi Bankanın muvafakatine bağlıdır. Erken ödemeye muvafakat halinde, ödeme tarihine kadar Bankaca, kredi miktarına bu kredi sözleşmesinde belirtilen faiz oranlarının uygulanacağını ve müşterinin erken yatırması nedeniyle borcundan bir indirim yapılmayacağını ve borcunu doğmuş bulunan faiz, komisyon, masraf ve Banka Sigorta Muameleleri Vergisi ile birlikte ödemeyi müşteri kabul ve taahhüt eder. 22- Eşit taksitli kredi kullandırılması durumunda sözleşmenin 15 ve 19. maddeleri geçersizdir. 23- Bu sözleşmenin tüm olarak uygulanması hususunda müşteri aşağıda yazılı adresini kanuni ikametgah olarak seçtiğini beyan ve bu adrese vaki olacak her nevi ihbar ve tebligatın tarafına tebliğ edilmiş sayılacağını adres değişikliği halinde üç gün içerisinde iadeli taahhütlü mektupla Bankaya bildireceğini Banka ile arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümlenmesinde …… Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ve taahhüt eder. 24- Bu sözleşme müşteri ve Bankanın yetkili temsilcileri tarafından imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer.  Borçlu, Adı Ve Soyadı : ………… Adresi : ………… İmza : …………  ………….. Bankası A.Ş. ………….. Şubesi (Yetkili İmzalar)

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat