Konut İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Konut İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 483

Karar: 2000 / 648

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Yasaya göre ihtiyaç iddiasının kabul edilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Davacı tanıkları davacının oğlu L’in nişanlandığını, evlilik hazırlıkları yaptığını beyan etmişlerse de, evlilik hazırlıklarının yapıldığı yolunda herhangi bir delil ibraz olunmamıştır. Nişanlılık her zaman evlilikle sonuçlanmayabileceğinden soyut olarak nişanlanma ihtiyacın varlığının kanıtı olamaz. Bu husus gözönünde tutularak davanın reddine karar vermek gerekir.(6570 S. K. m.7)

Tahliye Davası

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava konut ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece istem gibi karar verilmiş ve hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili davacının oğlu L’in yakın bir tarihte nişanlandığını, yakında evleneceğini ve kiralanan yerde oturacağını iddia ile bu davayı açmıştır.

Nişanlanmanın İhtiyacın Varlığının Kanıtı Olmaması

Davalı duruşmaya gelmemiş, mahkemece kiralananın tahliyesine karar verilmiştir.

6570 sayılı kanunun hükümlerine göre ihtiyaç iddiasının kabul edilebilmesi için ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir. Davacı tanıkları davacının oğlu L’in nişanlandığını, evlilik hazırlıkları yaptığını beyan etmişlerse de, evlilik hazırlıklarının yapıldığı yolunda herhangi bir delil ibraz olunmamıştır. Nişanlılık her zaman evlilikle sonuçlanmayabileceğinden soyut olarak nişanlanma ihtiyacın varlığının kanıtı olamaz. Bu husus gözönünde tutularak davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde tahliye kararı verilmesi hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

İhtiyacın Gerçek Samimi Ve Zorunlu Olması Gereği

Sonuç:  Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK.nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 1.2.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat