İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

İşyeri İhtiyacı Nedeniyle Kiralananın Tahliyesi İstemi

T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 424

Karar: 2000 / 673

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Dava akdin sona erdiği tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde açılmayıp 11.3.1999 tarihinde açılmıştır. Davacı dernekle birlikte diğer davalılar O H, Ö N adına iktisap iradesini bildiren ihtar 22.12.1998 tarihinde keşide edilmiş, keşide edilen bu ihtar adı geçen davalılar O H ve Ö N’na 24.12.1998 tarihinde tebliğ edilmiş ise de adı geçen davalılar dernek başkanı ve yetkili kişiler olmadıklarından davalı kiracı derneğe süre koruyucu ihtarın usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, kabul edilemeyeceğinden açılan dava süresinde değildir. Süre yönünden davanın reddine karar vermek gerekir.(6570 S. K. m. 7, 11)

Tahliye Davası

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalılar tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava, işyeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme davayı kabul etmiş, hükmü davalılar vekili temyiz etmiştir.

Tahliye Davasının Kira Akdinin Hitamını Takip Eden Bir Ay İçinde Açılması Gereği

6570 sayılı yasanın 7/b-c-ç maddelerine dayanan tahliye davasının anılan yasa maddeleriyle İc.İf.K. 272. maddesinin kıyasen uygulanması ve yerleşmiş içtihatlar uyarınca kira akdinin hitamını takip eden bir ay içinde açılması gerekir. Daha önce veya bir aylık dava açma süresi içinde tahliye iradesi kiracıya bildirilmişse bu irade açıklaması süreyi koruyacağından bu bildirimi takip eden dönemin sonuna kadar dava açma hakkı saklı tutulmuş sayılır. Bu gibi durumlarda aktin başlangıcı olan ayın kirasının ihtirazı kayıtlı alınıp alınmaması önemli değildir. Bu cihet kamu düzenine ilişkin olduğu için davalı tarafça ileri sürülme şartı aranmaksızın mahkemece kendiliğinden nazara alınması gerekir.

Olayımızda: Davacı işyeri ihtiyacı nedeniyle kiralananı iktisap ettiğinden bahisle eski malikin yapmış olduğu sözleşmeye dayanarak iş bu davayı açmıştır.

Bir Aylık Süre İçerisinde Dava Açılması Gereği

1.12.1988 başlangıç tarihli 1 yıl serili kira sözleşmesi eski malik davalı T. Kültür ve Yardımlaşma Derneği arasında yapılmıştır. Bu durumda kira sözleşmesi 1.12.1989 tarihinden itibaren 6570 sayılı yasanın 11. maddesi gereğince seneden seneye yenilenerek dava açıldığı yıla nazaran 30.12.1998 tarihinde sona ermiştir. Dava akdin sona erdiği tarihten itibaren 1 aylık süre içerisinde açılmayıp 11.3.1999 tarihinde açılmıştır. Davacı dernekle birlikte diğer davalılar O H, Ö N adına iktisap iradesini bildiren ihtar 22.12.1998 tarihinde keşide edilmiş, keşide edilen bu ihtar adı geçen davalılar O H ve Ö N’na 24.12.1998 tarihinde tebliğ edilmiş ise de adı geçen davalılar dernek başkanı ve yetkili kişiler olmadıklarından davalı kiracı derneğe süre koruyucu ihtarın usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, kabul edilemeyeceğinden açılan dava süresinde değildir. Süre yönünden davanın reddine karar vermek gerekirken, süresinde açılmış bir dava varmış gibi işin esası incelenerek yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

Sonuç:  Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edenlere iadesine 1.2.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat