Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hangileridir?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hangileridir?

             Ülkemizdeki ekonomik kriz tüketicinin yanı sıra üreticiyi de önemli şekilde etkilemiştir. Büyük ve köklü şirketlerin konkordato ilan ettiklerini haberlerde duyuyoruz. Peki konkordato nedir?

 1-Konkordatonun Anlamı ve Konkordatoya Başvuru Nedenleri

 Borçlarını ödeyemeyecek duruma gelen diğer bir anlatımla batık durumdaki bir şirketin borçlarını ödeyebilmek için alacaklılarla yaptığı anlaşmadır. Buna iflas anlaşması da diyebiliriz. Tarihte ilk kez konkordatoyu papalık makamı başka hükümetlerle anlaşma yaparken kullanmıştır. Konkordato talebinin amacı, finansal durumu kötüye giden ve bu olumsuz durum nedeniyle borçlarını ödeyemeyen şirketleri korumaktır. Bu şirketlerin yöneticileri ve ortakları iyi niyetli olarak tabir edilir.

Firmanın tamamen iflasını vermek yerine mali durumu iyileşene kadar alacaklılarının ödeme kolaylığı sağlanmasını isterler. Bunu da şirketlerin borç ve alacaklarının yapılandırmasıyla gerçekleştirir. Bu anlaşma sonucunda alacaklı borçludan borcun en az yarısını ödemesini ve kalanını da ödeme planına bağlamasını ister. Halk deyimiyle iflastan önceki son çıkış yoludur. Genellikle bu anlaşma sonucunda alacaklı alacağının bir kısmından vazgeçer ve geri kalan borcu taksitlendirir. Konkordato Ticaret Mahkemesi’nin onayıyla geçerlilik kazanır. Son dönemde ülkemizde konkordato başvurularının nedeni kurlardır. Başvuran şirketlerin çoğunluğu yabancı para cinsinden borçlanmıştır ve bu nedenle ödeyemez hale gelmiştir.

 2-Konkordato Başvurusu Yapmak ve İlan Etmek için Gerekenler

Konkordatoya başvuruda öncelikle başvuru dilekçesi vermemiz gerekir. Bu dilekçeyi verirken de bazı evrakları eklememiz gerekiyor. Bu belgeler İcra ve İflas Kanunun 286.maddesinde düzenlenmiştir.

Öncelikle konkordato ön projenin verilmesi gerekiyor. Bu projede; borçlunun borçlarını ödeyeceği vade ve alacaklılarında da alacaklarından hangi oranda vazgeçeceği, ödeme yapılabilmesi için borçlunun mallarını satıp satmayacağı, eğer satmayacaksa bu ödemeyi hangi yollarla yapacağı belirtilir. Bu yollar kredi temini veya sermaye artırımıdır.

Daha sonra borçlunun mal varlığı bilgileri için gerekli belgeler, eğer borçlu Türk Ticaret Kanunu’na göre defter tutmak zorundaysa, gelir tablosu, son bilanço, nakit akım tablosu ve ara bilançolar gibi mali veriler gerekir. Ticari defterlerinde tasdiklerinin (açılış ve kapanış) tam olması gerekir. Maddi ve maddi olmayan varlıkların bilgilerini defter değerleriyle içeren belgeler, tüm alacak ve borçlarını gösteren belgeler gerekir. Alacaklıları ve alacak miktarını gösteren liste, Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi Kurumca yetki verilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarının konkordato ön projesinin geçerliliğini onaylayan raporları gerekmektedir. Mali tablolarının tarihi başvuru tarihinden kırk beş gün önce olması gerekir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat