Kıymet Takdirine İtiraz Ve Şikayet İstemi

T.C YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
Esas: 2017/ 12-2878
Karar: 2017 / 1292
Karar Tarihi: 01.11.2017

ÖZET: Talep kıymet takdirine itiraz ve haksız haciz uygulaması iddiasıyla şikayete ilişkindir. Dosya kapsamından, karar düzeltme isteminde bulunan şikayetçinin bu dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanamamıştır. Öncelikle davacının Hukuk Genel Kurulu kararına karşı başvurduğu karar düzeltme dilekçesinin davalı tarafa yöntemine uygun olarak tebliği ile katılma yoluyla karar düzeltme süresinin geçmesinin beklenmesi; Hukuk Genel Kurulu kararına karşı davalı tarafça katılma yoluyla karar düzeltme yoluna başvurulmaması halinde bu şekliyle, katılma yoluyla karar düzeltme yoluna başvurulması halinde ise devamı işlemler de tamamlanarak ondan sonra dosyanın eksiksiz olmak üzere karar düzeltme incelemesi yapılmak üzere Hukuk Genel Kuruluna gönderilmesidir. Açıklanan nedenlerle eksiklik giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

(1086 S. K. m. 442)

Taraflar arasındaki “kıymet takdirine itiraz ve şikayet” istemine ilişkin davada İstanbul 9. İcra Hukuk Mahkemesince verilen 06.11.2013 gün, 2013/29 E., 2013/957 K. sayılı kararının Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 23.01.2014 gün, 2013/35295 E., 2014/1595 K. sayılı karar ile bozulmasına dair karara yerel mahkemece direnilmesine ilişkin 29.05.2014 gün, 2014/406 E., 2014/520 K. sayılı kararın şikayet olunan …. vekili tarafından temyizi üzerine Hukuk Genel Kurulunun 19.04.2017 gün, 2017/12-705 E., 2017/832 K. sayılı kararı ile bozulmasına ilişkin karara şikayetçi Güney Kromları Madencilik San. Tic. A.Ş. vekilince karar düzeltme yoluna başvurulmuş olmakla;

Karar Düzeltme Dilekçesinin Davalı Tarafa Yöntemine Uygun Olarak Tebliği İle Katılma Yoluyla Karar Düzeltme Süresinin Geçmesinin Beklenmesi Gerektiği

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda gereği görüşüldü:

Talep kıymet takdirine itiraz ve haksız haciz uygulaması iddiasıyla şikayete ilişkindir.

Dosya kapsamından, karar düzeltme isteminde bulunan şikayetçinin bu dilekçesinin karşı tarafa tebliğ edildiğine ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye rastlanamamıştır.

6217 sayılı Kanunun 30. maddesi ile 6100 sayılı HMK’ya eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı HMUK’un 442/II. maddesi uyarınca taraflardan biri süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunursa, diğer taraf (karar düzeltme süresini geçirmiş olsa bile) karar düzeltme dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde vereceği ayrı bir dilekçe veya cevap layihasıyla karar düzeltme talebinde bulunabilir. Buna katılma yoluyla karar düzeltme denir.

O halde, mahkemece yapılacak iş; öncelikle davacının Hukuk Genel Kurulu kararına karşı başvurduğu karar düzeltme dilekçesinin davalı tarafa yöntemine uygun olarak tebliği ile katılma yoluyla karar düzeltme süresinin geçmesinin beklenmesi; Hukuk Genel Kurulu kararına karşı davalı tarafça katılma yoluyla karar düzeltme yoluna başvurulmaması halinde bu şekliyle, katılma yoluyla karar düzeltme yoluna başvurulması halinde ise devamı işlemler de tamamlanarak ondan sonra dosyanın eksiksiz olmak üzere karar düzeltme incelemesi yapılmak üzere Hukuk Genel Kuruluna gönderilmesidir.

Açıklanan nedenlerle eksiklik giderildikten sonra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 01.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat