Kitap ve Dergi Satışlarında Uygulayacağı Katma Değer Vergisi

DANIŞTAY
9. Daire 2009/7003 E.N , 2009/4512 K.N.

Özet
ÖZEL DERSHANE İŞLETEN DAVACI ŞİRKETİN, KİTAP VE DERGİ SATIŞLARINDA UYGULAYACAĞI KATMA DEĞER VERGİSİ ORANININ NE OLDUĞU HAKKINDA.

İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan Taraflar : 1 -… Özel Eğitim Sanayi ve Ticaret Ltd.

Şti.

Vekili : Av. …

2 – Güzelhisar Vergi Dairesi Müdürlüğü

İstemin Özeti : Özel dershane işleten davacı şirketin kitap ve dergi satışlarında yanlış katma değer vergisi oranı uygulandığından bahisle 2004/Eylül dönemi için re’sen tarh edilen vergi zîyaı cezalı katma değer vergisinin kaldırılması istemiyle açılan davayı; katma değer vergisi oranlarıyla ilgili 95/6431 sayılı kararla değişik 95/3896 sayılı Kararname eki lî sayılı listenin (B) alt bendinin 8. sırasında, kitap ve benzeri yayınların (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların teslimleri hariç) %8 oranında, aynı Kararname eki I sayılı listenin 7. sırasında, gazete ve dergilerin (3266 sayılı Kanunla değişik 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların teslimleri hariç) %1 oranında katma değer vergisine tabi tutulduğunun ve 22.12.1992 tarih ve 92/3896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (B) alt bendinin 6. sırasında da, üniversite ve yüksek okullar ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu hükümlerine göre ilgili Bakanlıktan faaliyette bulunma izni alan özel okullar ve kreşlerde verilen eğitim ve öğretim hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranının %8 olacağının belirtildiği, bununla beraber 625 sayılı Kanun hükümlerine göre ilgili Bakanlıktan izin alarak faaliyette bulunsalar dahi ilk veya orta öğretim hizmeti dışında verilen tamamlama kursları, hazırlık kursları veya yabancı dil kurslarının bu kapsamda bulunmaması nedeniyle sözkonusu kurs hizmetleri için genel oranda, yani %18 katma değer vergisi oranının uygulanacağının açık olduğu, her ne kadar olayda özel dershane işleten davacı şirketin 2004 yılında kursiyerlere teslim ettiği kitap ve dergilerin kurs ücretlerinden ayrı olmadığı, bunların satışa konu edilmeyerek promosyon olarak dağıtıldığı, bu nedenle kitap ve dergilerin %8 ve %1 * oranlarında değil, kurs ücretleri için geçerli olan %18 oranında katma değer vergisine tabi tutulmasının gerektiğinden bahisle dava konusu cezalı tarhiyat yapılmış ise de, inceleme elemanınca sözkonusu kitap ve dergilerin ücretsiz ve promosyon olarak teslim edildiği hususunda herhangi bir somut tespitin ve kursiyerler nezdinde karşıt incelemenin yapılmadığı, aksine davacı şirket tarafından “kursiyerlere teslim edilen kitap ve dergi ücretlerinin kurs ücretlerine dahil olmayıp, ayrıca fatura edileceği hususunun” 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu Ücret Tespit ve Tahsil Yönetmeliği gereğince kurs ücretlerinin ilanında ücret kısmının altında not şeklinde belirtildiği ve bu suretle ilan edildiği, ayrıca satın alınan kitap ve dergilerin kursiyerlere ayrıca ücretleri gösterilerek fatura edildiği, sözkonusu kitap ve dergilerin sadece dershanede kurs gören öğrenciler için hazırlanmadığı, piyasada ayrıca satışa konu edildiği, üzerindeki etiket fiyatlarıyla belli ve bağımsız bir ekonomik değerlerinin olduğu hususları tespit edildiğinden, davacı şirketin kitap teslim bedelleri üzerinden %8, dergi teslim bedelleri üzerinden ise %1 oranında katma değer vergisi hesaplamasında isabetsizlik bulunmadığı gerekçesiyle kabul eden Aydın Vergi Mahkemesinin 21.5.2009 tarih ve E:2009/56, K:2009/890 sayılı kararının; davacı şirket vekili tarafından; Vergi Mahkemesince, nisbi vekalet ücretine hükmedilmesinin gerektiği, davalı idare tarafından ise; kurs ücretinden ayrılmayan ve kurs ücretinin bir promosyonu niteliğinde öğrencilere verilen kitap ve dergiler için kurs ücreti için uygulanan %18 katma değer vergisi oranının uygulanmasının gerektiği, yapılan cezalı tarhiyatın yasal olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir,

Savunmanın Özeti : Taraflarca karşı taraf temyiz istemlerinin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Savcısı Mehmet Sağlam’ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçelerinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemlerin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Tetkik Hakimi Güneş Kurtoğlu Karacık’ın Düşüncesi : İleri sürülen iddialar usule ve hukuka uygun Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığından, tarafların temyiz istemlerinin reddi gerekeceği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Dokuzuncu Dairesince işin gereği görüşüldü: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, tarafların temyiz istemlerine ilişkin dilekçelerde ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, tarafların temyiz istemlerinin reddine ve kararın onanmasına, 32.30 TL ilam harcının temyiz isteminde bulunan davacı şirketten alınmasına 9.12.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat