Kısmi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Kısmi İtirazın İptali Dava Dilekçesi

İcra Dosya Esas No: 20…./…..E

……………..İCRA HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No.
Adres

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres

DAVANIN KONUSU : Takibe kısmi itirazın kaldırılması

TALEBİN KONUSU : Haklı davanın kabulü ile borçlunun borca kısmi itirazının iptaline takibin devamına ve itiraz ettiği 300. TL üzerinden %20 icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesine verilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Davalı, bana ait ………. Mah. 111 Sok. No: 5 ………ili,. adresindeki taşınmazımda 01.04.20…… – 01.06.20….. tarihleri arasında aylık 400 Türk Lirası kira bedeli ile kiracı olarak oturmuştur. Nisan ayı kirasının tamamını ve Haziran ayı kira parasının da ödememiştir. Yine iş bu taşınmazıma ait kullandığı su ve elektrik paralarını dahi ödemediği gibi sağlam teslim ettiğim su sayacını bozmuştur.

2- Bu yüzden kendisini icraya verdim. Yaptığım icra takibine ve yasal sürenin geçmesine rağmen kiracı, takibe haksız ve kötü niyetli olarak kısmen itiraz etmiştir. Borçlunun haksız ve kötü niyetli itirazı nedeni ile takip durduğu için borcuda ödemediği iş bu davayı açarak kısmi itirazın iptalini isteme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : ……….. 1. İcra Müdürlüğünün 20…../……..E, numaralı icra dosyası, kira akdi, vs. tüm deliller.

HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 68 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda arz ettiğim nedenlerle haklı davanın kabulü ile borçlunun itirazının iptaline ve takibin devamına, borçlunun takibe haksız ve kötü niyetli kısmi itirazı nedeni ile itiraz ettiği kısım olan 300 Türk Lirası üzerinde %20 icra inkâr tazminatına mahkûm edilmesine, icra dosyasının celbine, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim. …/…/20….

Davacı
Adı ve Soyadı
İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat