İstihkak İddiası Dilekçe Örneği

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

İstihkak İddiası Dilekçe Örneği

…………………………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NO: …………………………………….

İSTİHKAK İDDİASINDA
BULUNAN : ………………………………… (TC NO: ……………………………..)

VEKİLİ : Av. ……………………………… (TC NO: ……………………………..)

KONU : …/…/2015 tarihli hacze karşı istihkak iddiamıza ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

1- ../../2015 tarihinde bir icra takibinden dolayı, müvekkilimin adresinde haciz yapılmıştır. Yapılan bu hacze istihkak iddiasında bulunuyoruz. Şöyle ki ;

2- Müvekkil …………………………………………………………….. adresinde İkamet etmektedir. Bu nedenle dosya borçlusu kişinin yanlış adres beyanı ile müvekkilimin adresine gidilerek haciz işlemi yapılmıştır.

3- Müvekkilimin dosyanın tarafları ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. Evinde bulunan ve haczedilen mallar da dahil olmak üzere tüm menkul mallar müvekkilime ait mallardır. Haczedilen bu mallar ile ilgili fatura ve diğer resmi kayıtlar muntazaman kayıt altına alınmıştır.

4- İşbu ikame olunan sebepler mucibince; istihkak iddiamızın kabulü ile buna göre işlem yapılmasını vekaleten saygıyla talep ederiz.

İstihkak Talebinde Bulunanın

Vekili

Av. ………………………………..

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat