Boşanma Davasında Kaçırılan Eşyaların İadesi Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Boşanma Davasında Kaçırılan Eşyaların İadesi Dilekçesi

……. …………………….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :Adı ve Soyadı……………………………………..

DAVALI :Adı ve Soyadı……………………………………..

DAVA DEĞERİ :10.000Tl

KONU : Eşyaların İadesİ,mümkün olmadığı taktirde bedel iadesi.

AÇIKLAMALAR :
1-Davalı ile 6 yıllık evliliğimizi, ………….. Aile Mahkemesi’nin ……. tarihinde verdiği ……. Esas sayılı karar ile bitirilmişitir. İlam her iki tarafa da tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

2-Davalı , müştereken oturduğumuz evi boşanma davası devam ederken boşaltmış ve ……………. adresindeki babasına ait boş daireye taşımıştır. Burada yıllarca yaptığım çalışmalar karşılığı eve alınmış eşyaların yanında, şahsi eşyalarım da bulunmaktadır.
3- Adıma ……. tarihinde ……. Aile mahkemesinin ……. D.İş Esas sayılı dosyası ile yaptırdığım tespitte bu durum tespit edilmiş ve yapılan tespite davalının da bir itirazı olmamıştır. Bu eşyaların (eki listede) tümü Bana ait bulunmaktadır. Davalının sadece şahsi eşyaları bulunmaktadır.
4- Davalıdan eşyalarımı geri istedim ise de davalı buna yanaşmamıştır. Bu nedenle eşyaları ya da ……. tutarındaki bedelini istemekteyim.

YASAL NEDENLER : MK., HMK. ve İlgili Mevzuat

KANITLAR : ……. AHM ……. D.İş Sayılı Tespit Dosyası, Faturalar, Tanıklar, Her Türlü Kanıt.

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle mülkiyeti Bana ait olan eşyaların aynen iadesine, aynen iade mümkün değil ise boşanma tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkım saklı kalmak kaydı ile ……….TL tutarındaki bedelinin davalıdan alınarak tarafıma ödenmesine, eşyanın davalı tarafından üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi bakımından tedbiren muhafaza altına alınmasına, yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygıyle talep ederim. ../../2012

DAVACI

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat