Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında işe dönmezse ne olur?

Kişisel verilerin korunması kanununa göre Şikâyet Müessesesi Ve Yapılması Gerekenler

Kişisel verilerin korunmasının önemli bir aşaması da bu konuda yaşanan bir ihlalin ortadan kaldırılması için oluşturulan şikâyet kurumudur.

Her ne kadar şikâyet ilgili kişiler tarafından Kişisel Verileri Koruma Kuruluna yapılsa da bu şikâyet öncesinde veri sorumlu­sunu ilgilendiren bir aşama bulunmaktadır.

İlgili kişi Kurula şikâyette bulunmadan önce, veri sorumlu­suna başvurmakla mükelleftir. İlgili kişi taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletir.

Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin nite­liğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti ge­rektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alına­bilir.

Veri sorumlusu talebi kabul eder veya gerekçesini açıklaya­rak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektro­nik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Veri sorumlusuna yapılan başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilir.

Kurul şikâyeti incelemeye başlarsa; devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç; veri sorumlusu, Kurulun, inceleme konu­suyla ilgili istemiş olduğu bilgi ve belgeleri 15 gün içinde gön­dermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak zorundadır.

Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ih­lalin varlığının anlaşılması halinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar ve­rerek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecik­meksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir.

Yukarıdaki şikâyet ve başvuru süreçlerinde, veri sorumlusu sorumluluklarını yerine getirmezse, bunun karşılığında idari para cezasıyla karşılaşabilecektir.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat