KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ

HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI – DAVALIYA SAVUNMA YAPMA VE DELİLLERİNİ SUNMA FIRSATI VERİLMEYEREK DELİLLERİNİN HİÇBİRİ TOPLANMADIĞI – İLK DERECE MAHKEMESİ KARARIN KALDIRILARAK DAVANIN YENİDEN GÖRÜLMESİ İÇİN DOSYANIN MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ

İstanbul BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
36. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 340
Karar: 2017 / 420
Karar Tarihi: 24.03.2017

ÖZET: İncelenen dosyada da, duruşma davalıya tebliğ edilen davetiyede belirtilen saatten önce davalının katılamadığı ilk ve tek duruşmada, davalının yokluğunda karar verilerek davalının hukuki dinlenilme ve savunma haklarının ihlal edildiği, davalıya savunma yapma ve delillerini sunma fırsatı verilmeyerek, delillerinin hiçbiri toplanmadığı anlaşıldığından kararın kaldırılarak davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

(2709 S. K. m. 2, 3, 10, 36) (6100 S. K. m. 27, 353)

İstinaf incelemesi için dairemize gönderilen dosyadaki tüm belgeler ve Hakim Seher Yılmaz tarafından hazırlanan raporlar incelendi. Davanın dairemizin görev alanına girdiği, ilk derece mahkemesi kararının kesin olmadığı, istinaf başvurusunun süresi içinde yapıldığı, başvuru şartlarının yerine getirildiği, dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılmakla;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesiyle; davalı kiracı aleyhine Bursa 12. İcra Müdürlüğünün 2016/3003 E. sayılı takip dosyası ile kira alacağı takibi başlattığını, davalıya gönderilen örnek 13 ödeme emrinin 25/04/2016 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen ödeme emrinde belirtilen süre içinde kira bedellerini ödemediği ve temerrüde düştüğünü belirterek, davalının mecurdan tahliyesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının yargılamada cevap lahiyası vermediği anlaşılmıştır.

İlk derece mahkemesince davanın kabulü ile temerrüt nedeniyle davalının mecurdan tahliyesine karar verilmiştir.

Davalı istinaf dilekçesinde, 2015 Aralık ayı kirasını 1.000,00 TL olarak elden ödediğini, 2016 Ocak ayı kirasının babasına ait firma tarafından 400,00 TL olarak ödendiğini, 25/11/2016’da elden 1.000.00 TL avans verildiğini ve kalan borcunun 600 00 TL olduğunu, duruşmaya 5 dakika geç geldi diye alınmadığını, silahların eşitliği prensibine aykırı olup aynı zamanda Anayasa’nın 2, 3 ve 10. maddelerine aykırılık teşkil ettiğini belirterek kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

Dava temerrüt nedeniyle tahliye talebine ilişkindir.

Dairemizce konuya ilişkin Bursa 12. İcra Müdürlüğünün 2016/3003 E. sayılı dosyası incelendiğinde, davacının davalı hakkında kira alacağının tahsili ve tahliye talepli icra takibi yaptığı, örnek 13 numaralı ödeme emrinin davalı borçluya usulüne uygun olarak tebliğ edildiği, davalı borçlunun 7 günlük itiraz süresi geçtikten sonra borca itiraz ettiği, bu yüzden takibin kesinleştiği, davalı borçlunun 30 günlük ödeme süresi içinde takip dosyasına ödeme yapmadığı görülmüştür.

Mahkemenin 04/10/2016 tarihli tensip tutanağında ön inceleme duruşmasının 15/11/2016 günü saat 09:51’de yapılmasına karar verildiği, davalıya tebliğ edilen meşruhatlı davetiyede duruşma gün ve saatinin 15/11/2016 günü saat 09:51 olarak bildirildiği, ancak 15/11/2016 tarihli duruşma tutanağında, duruşmanın bitiş saati olarak 09:50 yazdığı görülmüştür.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 2013/10403 E. 2013/12442 K. Sayılı kararında; “6100 Sayılı HMK.nın hukuki dinlenilme başlıklı 27. maddesinde, “davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Bu hak yargılama ile ilgili olarak bilgi sahibi olunmasını, açıklama ve ispat hakkını, mahkemenin, açıklamaları dikkate alarak değerlendirmesini ve kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesini içerir.” hükmü düzenlenmiştir. Anılan maddenin gerekçesinde; “hukuki dinlenilme hakkı Anayasanın 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6.maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkının en önemli unsurudur. Zira insan onurunun yargılamadaki zorunlu sonucu olarak, yargılama süjelerinin, yargılamada şeklen yer almaları dışında, tam olarak bilgi sahibi olmaları, kendilerini ilgilendiren yargılama konusunda açıklama ve ispat haklarını tam ve eşit olarak kullanmaları ve yargı organlarının da bu açıklamaları dikkate alarak gereği gibi değerlendirme yapıp karar vermesi gereklidir. Bu çerçevede, öncelikle tarafların gerek yargı organlarınca gerekse karşı tarafça yapılan işlemler konusunda bilgilendirilmeleri zorunludur. Kişinin kendisinden habersiz yargılama yapılarak karar verilmesi, kural olarak mümkün değildir” denilmek suretiyle konuya açıklık getirilmiştir.

Tarafların, yargılamayla ilgili açıklamada bu çerçevede iddia ve savunmada bulunma ve ispat etme hakkına sahip oldukları halde duruşmanın belirtilen saatten önce davalının yokluğunda yapılarak davalının savunma hakkının kısıtlanması doğru değildir.” denilmek suretiyle, davetiyede belirtilen saatten önce yapılan duruşmada verilen yerel mahkeme kararı bozulmuştur.

İncelenen dosyada da, duruşma davalıya tebliğ edilen davetiyede belirtilen saatten önce davalının katılamadığı ilk ve tek duruşmada, davalının yokluğunda karar verilerek davalının hukuki dinlenilme ve savunma haklarının ihlal edildiği, davalıya savunma yapma ve delillerini sunma fırsatı verilmeyerek, delillerinin hiçbiri toplanmadığı anlaşıldığından HMK’nun 353/1-a-6 maddesi gereğince kararın kaldırılarak davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemesine gönderilmesine karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davalının istinaf başvurusunun kabulüne,

2- Bursa 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 15/11/2016 tarih, 2016/914 E. 2016/990 K. sayılı kararının HMK’nun 353/1-a-6 maddesi gereğince kaldırılmasına,

3- Davanın yeniden görülmesi için dosyanın Bursa 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine,

4- Alınmış olan maktu istinaf karar harcının talep halinde davalıya iadesine,

5- Davalının istinaf başvurusu için yaptığı yargılama giderlerinin esas hakkında verilecek kararda değerlendirilmesine, harcanmayan istinaf gider avansının davalıya iadesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonunda oybirliği ile kesin olarak karar verildi. 24.03.2017

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat