Kiralama Konusu Makinanın Aynen Veya Bedelinin Tahsili İstemi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Kiralama Konusu Makinanın Aynen Veya Bedelinin Tahsili İstemi

T.C YARGITAY

19.Hukuk Dairesi

Esas: 2010 / 5100

Karar: 2011 / 123

Karar Tarihi: 17.01.2011

ÖZET:  Dava, kiralama konusu makinanın aynen veya bedelinin tahsiline ilişkindir. Davalı R. Ç. davaya verdiği cevabında kiralama konusu makinanın iade edildiğini bildirmiştir. Mahkemece bu savunma üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.(1086 S. K. m. 427)

Alacak Davası

Dava: Davacı vekili, davalılardan R. Ç.’a 09.12.2005 tarihli Finansal Kiralama Sözleşmesi’ne istinaden teslim edilen John Derere marka biçerdöverin kiralama borçlarının ödenmemesi üzerine 07.05.2008 tarihinde ihtarname keşide edildiğini, ihtara uyulmadığını, diğer davalıların da müşterek borçlu ve müteselsil kefil olarak sorumlu olduklarını iddia ederek kiralama konusu makinanın aynen veya bedelinin tahsilini talep ve dava etmiştir.

Kiralama Konusu Makinanın İade Edildiği İddiası

Davalı R. Ç. savunmasında, kiralama konusu makinanın davacının talebi üzerine dava açılmadan önce dava dışı Y. G.’ye teslim edildiğini ve makinanın iadesinin gerçekleştiğini beyan ederek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece davalının ihtara rağmen borcunu ödediğini kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı R. Ç. tarafından temyiz edilmiştir.

Savunma Üzerinde Durulmadan Eksik İnceleme İle Karar Verildiği

Karar: 1-) Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-) Davalı R. Ç. davaya verdiği cevabında kiralama konusu makinanın iade edildiğini bildirmiştir. Mahkemece bu savunma üzerinde durulmadan eksik inceleme ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Hükmün Bozulması

Sonuç: Yukarıda (1) no.lu bentte açıklanan nedenlerle davalı R. Ç.’nin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) no.lu bentte açıklanan nedenle hükmün davalı R. Ç. yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 17.01.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat