Şirketler Adli Yardımdan Yararlanabilir mi?

Kiracılık Sıfatının Tespiti Davası

MUARAZANIN GİDERİLMESİ İSTEMİ – KİRA SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTE OLUP DAVACININ KİRACILIK SIFATININ TESPİTİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – DAVANIN REDDİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

T.C YARGITAY
6.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 8835
Karar: 2016 / 3188
Karar Tarihi: 20.04.2016

ÖZET: Dava, kiracılık sıfatının tespiti, muarazanın giderilmesi istemine ilişkindir. Davacı dava konusu taşınmazı 20.12.1999 başlangıç tarihli bir yıl süreli 2886 sayılı yasa gereğince yapılan ihale sonucunda imzalanan sözleşme ile kiralamış olup davalı kiralayan tarafından A… 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin dosyasında açılan akde aykırılık nedeniyle tahliye davasında davacı kiracının fuzuli şagil olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verilmiş, bu karar onama kararı ile kesinleşmiştir. Sonrasında Davacı ile Okul Aile Birliği arasında dava konusu Profesör Doktor Mehmet Sağlam ortaokulunun kantininin kiralanması için 03.04.2015 tarihinde 01.01.2015 başlangıç tarihli bir yıl süreli ihalesiz yeni bir kira sözleşmesi yapıldığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. 03.04.2015 tarihinde imzalanan 01.01.2015 başlangıç tarihli sözleşme ihale sonrası 20.12.1999 da yapılan sözleşmenin devamı sayılamaz. 01.01.2015 başlangıç tarihli bir yıl süreli kira sözleşmesi yürürlükte olup davacının kiracılık sıfatının tespitine karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

(1086 S. K. m. 428)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kiracılık sıfatının tespiti davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Karar: Dava, kiracılık sıfatının tespiti, muarazanın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının dava konusu okul kantininde kiracı olduğunu, her yıl okul aile birliğince yenilenen kira sözleşmesinin son olarak 03/04/2015 tarihinde yenilendiğini, davacıya okul aile birliği imzalı 08.05.2015 gün ve 15 sayılı yazının aynı gün tebliğ edildiğini, yazıda Ankara 1.SHM’nin 2014/527 E 2014/686 K. sayılı kararı ile tahliye kararı verildiğini, bu nedenle 15 gün içinde kiralananı tahliye etmesinin istendiğini, davalı ile davacı arasında 03.04.2015 tarihinde yeni bir kira sözleşmesi imzalandığını, 03.04.2015 tarihli sözleşmenin dönem sonuna kadar devam etmemesi için hukuksal ve mantıksal neden olmadığını belirterek kiracılık sıfatının tespitine, davalının tek taraflı fesih bildirimi ile yarattığı yasal dayanaktan yoksun haksız sataşmanın önlenmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili verdiği cevap dilekçesinde; Ankara 1.SHM’nin 2014/527E dosyasında davacı aleyhine tahliye kararı verildiğini, bu kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini, davanın takibinin Ankara Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğü tarafından yapıldığını ve dava sonucunun 10/04/2015 tarih ve 27495 sayılı yazı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildiğini, davacı ile yapılan son sözleşmenin 03/04/2015 tarihinde imzalandığını, sözleşme imzalandığı tarihte Okul Aile Birliğinin henüz karardan haberdar olmadığını, davacının kantini tahliyesine yönelik kesinleşmiş yargı kararı mevcut iken aksi yönde karar verilmesinin mümkün olmadığını, olayda TBK hükümlerinin uygulanamayacağını, 2886 sayılı yasa hükümlerinin göz önünde bulundurularak kira sözleşmesinin irdelenmesini ve davalı idarenin haklı sebeple sözleşmeye devam etmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece, davalı ile Okul Aile Birliği’nin sözleşmenin imzalandığı tarihte henüz okul müdürlüğü’nün mahkeme kararından haberdar olmadığı, davacının kantini tahliye etmesine ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı mevcut iken aksi yönde Okul Aile Birliği tarafından sözleşme imzalanmasının yasal olmayacağı gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.
Davacı dava konusu taşınmazı 20.12.1999 başlangıç tarihli 1 yıl süreli 2886 sayılı yasa gereğince yapılan ihale sonucunda imzalanan sözleşme ile kiralamış olup davalı kiralayan tarafından Ankara 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/527 E sayılı dosyasında açılan akde aykırılık nedeniyle tahliye davasında davacı kiracının fuzuli şagil olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verilmiş, bu karar Dairemizin 30.09.2014 tarihli onama kararı ile kesinleşmiştir. Sonrasında Davacı ile Okul Aile Birliği arasında dava konusu Profesör Doktor Mehmet Sağlam ortaokulunun kantininin kiralanması için 03.04.2015 tarihinde 01.01.2015 başlangıç tarihli 1 yıl süreli ihalesiz yeni bir kira sözleşmesi yapıldığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. 03.04.2015 tarihinde imzalanan 01.01.2015 başlangıç tarihli sözleşme ihale sonrası 20.12.1999 da yapılan sözleşmenin devamı sayılamaz. 01.01.2015 başlangıç tarihli 1 yıl süreli kira sözleşmesi yürürlükte olup davacının kiracılık sıfatının tespitine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 20.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat