Kiracı Borçlunun İtirazının Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Kiracı Borçlunun İtirazının Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 269/b- Borçlu itirazında kira akdi varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciden itirazın kaldırılmasını ve iitiraz müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini isteyebilir.

Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve deflerini aynı kuvvet ve mahiyette belgelerle tevsik etmesi lâzımdır.

Akdi reddeden borçlu bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazın varit olmadığı tahakkuk ettikten sonra Ödeme, takas veya sair bir def ide bulunamaz.

Takip yukarıda yazılı belgelere istinat etmemesi sebebiyle alacaklı umumi hükümler dairesinde dâva açmaya mecbur kalırsa ihtarlı ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288’nci maddelerinde yazılı ihtar yerine geçer.

Kira sözleşmesindeki imzanın inkârından dolayı alacaklı umumi mahkemede dâva açmaya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar para cezasına mahkûm edilir.

Kiracı Borçlunun İtirazının Kaldırılması Açıklama

Borçlu itirazında kira akdini ve kira sözleşmesindeki kendisine ait olduğu bildirilen imzayı reddettiği takdirde alacaklı; Noterlikten tasdikli veya noterlikçe doğrudan düzenlenmiş bir kira sözleşmesine dayanmıyorsa, icra tetkik merciinden borçlunun itirazının kaldırılmasını ve ihtar süresi içinde kira parasımn ödenmemesi nedeniyle kiralanan tahliyesini isteyebilecektir.

Borçlu kira sözleşmesine ve koşullarına ait karşılık iddia ve savunmalarını aynı değerde ve nitelikte belgelerle kanıtlaması gerekecektir. Sözleşmeyi reddeden borçlu , bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazın gerçek ve haklı olmadığı anlaşıldıktan sonra ödeme, takas veya sair savunmada bulunamayacaktır.

Ancak; takip noterde düzenlenmiş veya tasdik edilmiş belge ve sözleşmej’e dayanmaması nedeniyle alacaklı genel kurallar uyarınca dâva açmağa zorunluluk duyarsa ihtarlı ödeme emri BY’nın 260 ve 288’nci maddelerinde yazılı ihtar yerine geçecektir.

Kira sözleşmesindeki imzanın inkârından dolayı alacaklı, genel mahkemede dâva açmağa mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca 100 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezasına da mahkûm edilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat