Taşınmazların Tahliyesi Kararına İtiraz Ve Sonuçları

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Taşınmazların Tahliyesi Kararına İtiraz Ve Sonuçları

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 269- Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödeme emri,  Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanuni müddet geçtikten sonra Tetkik Merciinde borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 inci madde hükümleri dahilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.

İtiraz takibi durdurur, itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemeyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoluyla takip yapamaz.

Borçlar Kanununun 260 mcı maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür.

MADDE 269.a- Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse alacaklının talebi üzerine Tetkik Merciince tahliyeye karar verilir.

MADDE 269.b~ Borçlu itirazında kira akdini ve varsa mukavelenamede kendisine izafe olunan imzayı reddettiği takdirde alacaklı; noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş bir mukavelenameye istinat ediyorsa merciden itirazın kaldırılmasını ve ihtar müddeti içinde paranın ödenmemesi sebebiyle kiralananın tahliyesini isteyebilir.

Borçlunun akde ve şartlarına dair mukabil iddia ve def ilerini aynı kuvvet ve mâhiyette belgelerle tevsik etmesi lâzımdır.

Akdi reddeden borçlu bu itirazın sebebiyle bağlıdır. İtirazın varid olmadığı tahakkuk ettikten sonra ödeme, takas veya sair bir def ide bulunamaz.

Takip yukarıda yazılı belgelere istinat etmemesi sebebiyle alacaklı umumi hükümler dairesinde dava açmaya mecbur kalırsa ihtarh ödeme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtar yerine geçer.

Kira mukavelenamesindeki imzanın inkârından dolayı alacaklı umumi mahkemede dava açmaya mecbur kalır ve lehine karar alırsa, borçlu ayrıca 100 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezasına mahkum edilir.

MADDE 269.c- Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemeyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeye mecburdur.

Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkârı halinde 68 inci madde hükmü kıyasen uygulanır.

Merciin tahliyeye mütedair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren on gün geçmesi lâzımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36 ncı madde hükmünden faydalanabilir.

MADDE 269.6- 62, 63, 65, 66, 68, 70 ve 72*nci maddeler hükümleri kıyas yolu ile burada da uygulanır.

MADDE 260- Kiracı kira müddetinin hitamından evvel muacceliyet kesbeden kiraları tediye etmemiş bulunursa kiralayan, altı ay veya daha fazla müddetli kiralarda otuz günlük ve daha az müddetli kiralarda altı günlük bir mehil tâyin ederek birikmiş olan kira bu müddet zarfında verilmediği takdirde mehlin hitamında akdi feshedeceğini kiracıya ihtar edebilir.

Bu mehil, ihtarın kiracıya tebliğ edildiği günden itibaren başlar.

Bu mehlin tenkisine yahut tediyeden teehhür halinde akdin hemen feshedilebileceğine dair yapılan mukaveleler batıldır.

Taşınmazların Tahliyesi, İtiraz Ve Sonuçları Açıklama

İcra ve İflâs Yasamız 269 uncu maddesiyle taşınmazların (tahliyesi) boşaltılması hakkında kurallar öngörmüştür.

Kiralayan kiracıdan kira alacağını alamazsa, icra müdürlüğüne bu madde uyarınca başvurabilir.

İcra müdürlüğü, borçlu kiracıya (Örnek 51) adi kiraya hasılat kiralarına ait takip taleplerine ilişkin ödeme emri çıkarır. Ödeme emrinde BY.’mn 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı uyamıayı (ihtarı) ve yasal süreler geçtikten sonra İcra Tetkik Merciinden, kiracının kiralanandan çıkarılmasının istenebileceği yazılır.

Ödeme emrinin borçlu kiracıya (tebliği) bildiriminden itibaren,, borçlu; 7 gün içinde itirazı varsa, itirazını sebepleriyle Yasanın 62 inci maddesine göre icra müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Borçlu kiracı, itirazında kira sözleşmesini ve buna ait kontrattaki imzasını açıkça ve kesin olarak reddetmediği takdirde, sözleşmeyi kabul etmiş sayılacaktır. Onun için sözleşmeyi ve kira kontratosundaki imzasını kabul etmiyorsa, bunları itirazında açık ve seçik olarak belirtmelidir. İtirazında bunları göstermemişse, kira sözleşmesi geçerli olur.

Borçlunun icra müdürlüğüne süresinde yaptığı itiraz takibi durduracaktır. İtirazın alacaklı kiralayana bildirim gününden itibaren 6 ay içinde alacaklı kiralayan Tetkik Merciinden borçlunun itirazının kaldırılmasını istemesi gereklidir . Bu süre içinde Tetkik Merciine başvurmazsa, artık aynı alacaktan borçlu kiracı hakkı da ilamsız takip yapamıyacaktır.

Kiracı borçlu itiraz etmez, ayrıca uyarma (ihtar) süresi içinde de kira borcunu ödemezse, alacaklı İcra Tetkik Merciinden borçlunun kiralananı boşaltmasına karar verilmesini isteyebilir. İcra Tetkik Mercii basit yargılama usulü ile inceleme yaparak borçlunun itiraz etmediğini ve borcunu da ödemediğini saptarsa, kiralananı boşaltmasına karar verecektir.

Kiracı borçlu süresinde itirazda bulunarak kira sözleşmesini ve kira kontratosundaki imzasmı reddettiği takdirde, alacaklı kiralayan bu itirazın kaldırılmasını, kira bedelinin süresinde ödenmediğinden tahsile kiralananın boşaltılmasını İcra Tetkik Merciinden isteyebilir. (Ancak, alacaklının noterlikçe yapılmış veya imzası onanmış bir sözleşmeye dayanması gerekir.)

Kira (sözleşmesini) kontratosunu reddeden borçlu bu itiraz sebebiyle bağlıdır. İtirazla takip duracaktır. Ancak, yeniden yürümesi için İcra Tetkik Merciince bu itirazın kaldırılması gerekir.

Taşınmazların Tahliyesi, İtiraz Ve Sonuçları Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii.

Taşınmazların Tahliyesi, İtiraz Ve Sonuçları Yetkili Mahkeme

Takibin yapıldığı İcra Tetkik Mercii.

Taşınmazların Tahliyesi, İtiraz Ve Sonuçları Davacı

Kiralayan alacaklı.

Taşınmazların Tahliyesi, İtiraz Ve Sonuçları Davalı

Borçlu kiracı.

Taşınmazların Tahliyesi, İtiraz Ve Sonuçları Dâva Açma Koşulları

  1. Borçlu kiracı, kira bedelini ödememeli ve bu yüzden alacaklının yaptığı icra takibine de itiraz etmemiş olmalı,
  2. Borçlu kiracı, kira sözleşmesini ve varsa kontratodaki imzayı reddetmiş bulunmalı,
  3. Alacaklı kiralayanın yaptığı icra takibinde verilen uyarma (ihtar) süresi içinde kira bedelini ödememiş olmalı,
  4. Borçlu kiracı, sözleşmeyi reddetmeyip kira bedelinin ödendiği gibi bir sebeple bedelin istenemiyeceğini bildirmiş bulunmalı.

Taşınmazların Tahliyesi, İtiraz Ve Sonuçları Gözönünde Tutulacak Hususlar

İcra takip dosyası getirtilir.

Basit yargılama usulü uygulanır.

Taraflara açıklamalı (Usulün 509, 510 uncu maddeleri uyarınca) çağrı kâğıdı çıkarılır. Taraflardan birisi gelmese de duruşma yapılıp, itirazın kaldırılması ve boşaltma isteği karara bağlamr.

Borçlu kiracıya usulüne uygun uyarmalı (ıhtarlı) ödeme emrinin çıkarılıp çıkarılmadığı ödeme emrinde ödeme gününün belirtilip belirtilmediği yasaya uygun düzenlenip düzenlenmediği araştırılır.

Borçlunun (ihtarlı) uyarmalı ödeme emrindeki süre içinde kira borcunu ödemediği saptanır.

Borçlu kiracının ödeme emrine itiraz edip etmediği de incelenir. İtiraz etmemişse ve uyarma süresinde de kira borcunu ödememişse borçlunun kiralananı boşaltmasına karar verilecektir.

Borçlu kiracı ödeme emrine itiraz etmişse bu itiraz takibi durduracağından alacaklı kiralayan, borçlu kiracının itirazının kaldırılmasına ve kiralananı boşaltmasına karar verilmesini isteyebilir. Tetkik Mercii itirazın kaldırılması isteği ile boşaltma isteğini birlikte inceler.

Borçlu kiracı, itirazında kira sözleşmesini ve kira kontratosundak imzasını reddetmizse, alacaklıdan noterlikçe düzenlenmiş veya imzası onanmış kontrato getirmesi istenecektir.

İtirazın incelenmesinde, imza uygulaması ve karşılaştırılması yapılacaktır. Bunun için borçluya ait imzalı belgelerin de imza karşılaştırılmasında gözönünde tutulması gerekir. Bilirkişi raporu alınır.

İmza borçluya ait bulunursa, borçlunun itirazı kaldırılmakla beraber kiralananı boşaltmasına da karar verilir.

Kira kontratosu noterlikçe yapılmış olmadığı takdirde, alacaklı borçlunun itirazının kaldırılması ve kiralananı boşaltması hususunda Tetkik Merciine başvuramaz. Bu hususta icra Tetkik Mercii görevli değildir.

Mercice itiraz ve boşaltma isteği haklı görülmezse reddolunur. Bu karar üzerine alacaklı kiralayan genel mahkemeye dava açacaktır.

Alacaklının böylece genel mahkemeye alacak ve boşaltma davası açmasında uyarmalı ödeme emri, BY. nın 260 ve 288 inci maddelerindeki uyarma yerine geçecek, ayrıca mahkemede uyarma kararı aranmıyacaktır.

Kira kontratosundaki imzayı borçlu reddetmiş ve alacaklı da yukarıda açıklandığı üzere, genel mahkemede dava açıp, davayı kazanırsa, borçlu 100 bin liradan 500 bin liraya kadar para cezasına çarptırılır. Bu ceza tazmini niteliktedir. Ceza hukuku ile ilgisi yoktur.

Tetkik Merciince, boşaltma kararı verilirse, bunun yerine getirilmesi için kesinleşmesi beklenmez. Ancak, boşaltma için, kararın borçluya yüzüne karşı okunması, duruşmada değilse (tebliğ) bildirilmesi gününden itibaren 10 gün sürenin geçmesi gerekir.

Bu 10 günlük süre Yargıtaya başvurma süresidir. Borçlu, Yargıtaydan icranın geri bırakılması (tehiri icra) karan getirirse kararın yerine getirilmesi Yargıtaydaki inceleme sonuna kadar geriye bırakılabilir.

Takip konusu kira kontratosu (sözleşmesi) noterden onaylı değilse veya noterlikçe yapılmamışsa, borçlu tarafindan imzası da reddolunmuşsa bu itiraz Tetkik Merciince 68 inci madde uyarınca inceleme konusu yapılamaz. Uyuşmazlık gene! mahkemelerde çözümlenecektir.

Bu tür itirazın kaldırılması ve boşaltma isteklerinde Mercice Yasarım 62. 63, 65, 66, 68, 70 ve 72’nci maddelerinin de uygulanması gözönünde tutulacaktır.

Kiralar hakkında özel hükümler ve Kiralanan taşınmazların Tahliyesi

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 269- (Değişik: 18.02.1965 – 538/109 md.) Takip âdi kiralara veya hasılat kiralarına mütedair olur ve alacaklı da talep ederse ödenme emri, Borçlar Kanununun 260 ve 288 inci maddelerinde yazılı ihtarı ve kanunî müddet geçtikten sonra tetkik merciinden borçlunun kiralanan şeyden çıkarılması istenebileceği tebliğini ihtiva eder.

Bu tebliğ üzerine borçlu, yedi gün içinde, itiraz sebeplerini 62 inci madde hükümleri dâhilinde icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu itirazında, kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmezse, akdi kabul etmiş sayılır.

itiraz takibi durdurur, itirazın tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını istemeyen alacaklı, bir daha aynı alacaktan dolayı ilamsız icra yoliyle takip yapamaz.

Borçlar Kanununun 260 inci maddesinin kiralayana altı günlük mühletin hitamında akdi feshe müsaade ettiği hallerde itiraz müddeti üç gündür.

İtiraz etmemenin sonuçlan:

MADDE 269.a- (Ek: 18.02.1965 – 538/110 md.) Borçlu itiraz etmez, ihtar müddeti içinde kira borcunu da ödemezse alacaklının talebi üzerine tetkik merciince tahliyeye karar verilir.

Açıklama

Kira bedelini ödemeyen kiracıya İcra Müdürlüğüne başvurularak icra takibi yapılabilir. Takip adi kiralara veya hasılat kiralarına dair olacaktır. Ödeme emri BY 260 ve 288’nci maddelerdeki yazılı ihtarı içerecek ve yasal 30 günlük süre geçtikten sonra tetkik merciinden borçlu kiracının kiralanandan çıkarılmasına karar verilmesi istenecektir.

İhtarlı ödeme emrinin tebliğinden itibaren kiracı borçlu, 7 gün içinde itirazlarım İcra Dairesine bildirmediği ve 30 gün içinde de kira borcunu ödemediği takdirde İcra Tetkik Merciinden kiracının temerrüdü nedeniyle akdin feshi ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi alacaklı tarafından istenebilecektir. Tetkik merci bu iste üzerine duruşma açacak, icra takip dosyasını getirtecek, borçlu kiracı ile alacak^: kiralayan’a açıklamalı davetiye çıkararak duruşmaya çağıracak borçlu kiracı gelmese de gerekli inceleme yapıp borçlunun tahliyesine karar verecektir.

İhtarfı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlu kiracı 7 gün içinde İcra Müdürlüğüne itiraz sebeplerini bildirerek takibe itiraz ettiği takdirde, bu itirazında kira akdini ve kira sözleşmesindeki imzasını açık ve kesin olarak reddetmemişse, kira sözleşmesize kabul etmiş sayılacaktır.

İtiraz icra takibini durduracaktır. İtiraz alacaklıya tebliğ edilecektir. İtirazın tebliğinden itibaren 6 ay içinde itirazın kaldırılması akdin feshi ve tahliye istemiyle icra tetkik merciine alacaklının başvurmaması halinde bir daha aynı alacaktın dolayı ilamsız icra takibi yoluyla icra takibi yapamıyacaktır.

BY 260’ncı maddesinin kiralayana 6 günlük sürenin bitiminde kira akdini feshe izin verdiği durumlarda itiraz süresi (3) gündür.

Borçlu itiraz etmez, ihtar süresi içinde (yani 30 günlük süre içinde) kira borcuna da ödemezse. alacaklının istemi (başvurusu) üzerine icra tetkik merciince tahliyeye karar verilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat