İhtiyati Hacizde İflas Yoluyla Takip Nasıl Yapılır?

Sınırdışı Edilme Nedir? Nasıl Uygulanır?

 İhtiyati Hacizde İflas Yoluyla Takip Nasıl Yapılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS DAVASI MADDE 267- Alacaklı, iflâsa tâbi borçlusu aleyhine 264 üncü maddenin, birinci fıkrası gereğince iflâs yolu ile takipte bulunmuş veya iflâs yolu ile takipte bulunduktan sonra borçlunun mallarını ihtiyaten haccettirmiş ise, aşağıdaki hükümler tatbik olunur.

Borçlu ödeme emrine itiraz ederse bu itiraz hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasiyle beraber borçlunun iflâsına karar verilmesini istemeye mecburdur.

Borçlu ödeme emrine itiraz etmezse, bu durum hemen alacaklıya tebliğ olunur. Alacaklı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ticaret mahkemesine başvurarak borçlunun iflâsına karar verilmesini istemeye mecburdur.

264 üncü maddenin 4 üncü fıkrası hükmü kıyasen uygulanır.

İcrai hacizlere iştirak:

MADDE 268- 261’nci maddeye göre ihtiyaten haczedilen mallar haciz yolu ile takip hükümlerine göre icrai hacze inkilâp etmezden evvel bir diğer alacaklı tarafından haczedilirse, ihtiyati haciz sahibi bu hacze kendiliğinden ve muvakkaten iştirak eder.

İhtiyati haciz masrafları satış tutarından alınır.

İhtiyati haciz diğer rüçhan hakkını vermez.

İhtiyati Hacizde İflâs Yoluyla Takip Açıklama

Alacaklı, iflâsa bağlı borçlusu hakkında iflâs yoluyla icra takibinde bulunmuşsa, yahut iflâs yoluyla takipte bulunduktan sonra borçlunun mallarını ihtiyaten haczettirmişse;

 1. Borçlu ödeme emrine itiraz ederse, bu itiraz ivedilikle icra müdürlüğünce alacaklıya bildirilecektir. Alacaklı, bildirim gününden itibaren 7 gün içinde Ticaret Mahkemesine yazılı başvuracak, borçlunun itirazının kaldırılmasını ve iflâsına karar verilmesini isteyecektir. Bu alacaklı için zorunlu olan bir durumdur.
 2. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmezse, yine bu durum ivedilikle alacaklıya Alacaklı, bildirim gününden itibaren 7 gün içinde Ticaret Mahkemesinden borçlunun iflâsını istemek zorundadır.
 3. Ancak ; 264 üncü maddenin 4 üncü fıkrasında sözedilen, alacaklının 7 günlük süreyi geçirmesi veya davasından, takip isteğinden vazgeçmesi, yahut da takip isteği Yasal sürelerin dolmasıyla düşerse, dava dosyası işlemden kaldırılıp bir ay içinde yenilenmezse, alacaklı davasında haksız çıkarsa ihtiyatî haciz hükümsüz kalacağından burada da aynen uygulanacaktır.

 İhtiyati Hacizde İflâs Yoluyla Takip Görevli Mahkeme

 1. Ticaret Mahkemesi,
 2. Ticaret Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi.

 İhtiyati Hacizde İflâs Yoluyla Takip Yetkili Mahkeme

 1. Borçlunun işlem merkezinin bulunduğu yer mahkemesi,
 2. Alacağa konu kambiyo senedinde tarafların yetkili olarak anlaşıp gösterilen yer mahkemesi.

 İhtiyati Hacizde İflâs Yoluyla Takip Davacı

İcra takibi yapan alacaklı.

 İhtiyati Hacizde İflâs Yoluyla Takip Dâvâlı

İflasa bağlı borçlu veya borçlular.

 İhtiyati Hacizde İflâs Yoluyla Takip Dâva Açma Koşulları

 1. Alacaklı, borçlu hakkında iflâs yolu ile takipte bulunmalı,
 2. İflâs yolu ile takipte bulunduktan sonra borçlunun mallarını ihtiyaten haczettirmiş olmalı,
 3. Yukarıdaki iki durumda da, alacaklıya borçlunun itirazı veya itiraz etmediğinin bildirilmesi gününden itibaren 7 gün içinde alacaklı dâva açmalı,
 4. Borçlu, itiraz etmişse ; alacaklı, borçlunun hem itirazımn kaldırılmasını hem de iflâsına karar verilmesini istemeli,
 5. Alacaklı, yazılı istekte bulunmalı.

 İhtiyati Hacizde İflâs Yoluyla Takip Dâva Açma Süresi

7 gündür. Bu sürenin başlangıcı, borçlunun takibe itirazının veya itiraz etmediğinin alacaklıya bildirildiği günden başlıyacaktır.

 İhtiyati Hacizde İflâs Yoluyla Takip Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Ticaret Mahkemesi veya olmayan yerlerde, Asliye Hukuk Mahkemesince iflâs ve borçlunun itirazının kaldırılması davası basit yargılama usulüne göre çözümlenecektir.
 2. İcra takip dosyası getirtilecektir.
 3. Alacaklının, borçlu hakkında iflâs yoluyla 264 üncü maddeye göre takipte bulunup bulunmadığı araştırılacaktır. Veya;

(Not: Borçlu, icra takibine itirazda bulunmuşsa, o takdirde itirazının kaidınlmasıyla birlikte iflâsı mahkemeden istenecektir. Dilekçede bu hususun belirtilmesi yeterlidir.)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat