Kira Yükseltme Davası Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Kira Yükseltme Davası Dilekçesi

…………………………….. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : kira bedelinin yeni dönem için çıkarılarak tespiti talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Davalı ………………, mülkiyeti müvekkilim ……………… ait ve , …………… ili, ……………… ilçesi ………. sokak No: …/… adresinde bulunan dairede …/…./…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık TL.- kira ödemektedir.
2. Müvekkilim ………. tarafından davalıya kanuni süresi içinde …… Noterliği aracılığıyla …/…./…. düzenleme tarihli bir ihtarname çekilmiş ve “kira bedelinin yeni dönem için arttırılarak …………………… TL.-‘den ……………….. TL.-‘ye çıkarılmış olduğu” ihtaren bildirilmiştir. Davalı söz konusu ihtarnameyi tebellüğ etmesine rağmen kira bedelinde herhangi bir artışa gitmemiştir.
3. Günümüz ekonomik şartlarında ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle kira bedelinin arttırılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmıştır. Zira bu artış emsal rayiç kira bedelleri ile karşılaştırıldığında gayet normal bir miktar ve artış olduğu da görülecektir.
4. Bu itibarla davalının ödemekte olduğu kira bedelinin yeniden tespit edilerek arttırılması için iş bu kira tespit davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 6570 Sayılı Kanun, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : …./…/…… tarihli kira sözleşmesi, ………….. Noterliğince çekilen …./……………… tarihli ihtarname, bilirkişi raporları, emsal rayiç kira bedelleri, tanık beyanı, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle davamızın kabulü ile ……………………. TL olan kira bedelinin yeni dönem için ………………………………) TL.-‘ye çıkarılarak tespitine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.……/……/……

Davacı Vekili

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) …/…./…. tarihli kira sözleşmesi
3.) …/…./…. tarihli ihtarname

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat