İşçi Alacakları Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İşçi Alacakları Dava Dilekçesi

………………………………. İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile …….’ nin davalıdan tahsili istemidir.

AÇIKLAMALARIMIZ :

1- Davalı …… A.Ş. de müvekkilim bu işyerinde; proje müdürü olarak ../../…. tarihinden başlamak üzere ../../…. tarihine kadar çalışmıştır.

2- Müvekkilimin çalışma biçimi şöyledir; Her gün, sabah …..’de işe başlamakta,ara dinlenmesi yapmaksızın,en erken akşam ….. da işi bırakmaktadır. Bu çalışma ,işin gereği çoğunlukla …. veya ….. da sona ermektedir. Bu çalışma biçimi, haftanın 7 günü ve resmi tatillerde de aynı şekilde sürmüş ve hiç yıllık izin kullanmamıştır. Bu çalışmaya rağmen müvekkilime, fazla mesai, yıllık ücretli izin gibi yasal hakları ödenmediği gibi, maaşı sık sık bir kaç ayda bir ve en son 2 aylık maaşı hiç ödenmemiş bulunmaktadır.

3- Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz gerçekte çok daha fazla ücret almakta olduğu halde resmi kayıtlarda kazancı asgari ücret olarak gösterilmiştir. Bu husus yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır.

4- Müvekkil davalıya ait işyerinde sabah saat 08.00dan akşam kış döneminde 18.00-18.30, yaz döneminde ise 20.30-21.00′ a kadar çalışmıştır. Yine müvekkil hafta tatillerini de çalışarak geçirmiş, genel tatillerde ise dini bayramların birinci günü hariç çalışmaya devam etmiştir. Müvekkil çalıştığı süre içerisinde yıllık ücretli izin hakkını da kullanmamıştır.

5- İş akdi haksız olarak feshedilen müvekkile, kıdem ve ihbar tazminatı hakları bugüne kadar ödenmediği gibi, fazla çalışma ücreti, hafta tatili, genel tatil ücretleri ile yıllık ücretli izin hakkına ilişkin alacağı da bugüne kadar davalı işveren tarafından ödenmemiş, bu sebeplerden ötürü işbu davanın açılması gereği doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Müvekkile ait SSK sicil dosyası, işyeri özlük dosyası, meslek odalarından ücret araştırması keşif, tanık, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda belirtilen nedenlerle ve fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile;

a-)2006 yılı ocak ve şubat ayı ücreti olarak ……….-TL

b-)Kıdem tazminatı olarak ……….-TL

c-)İhbar tazminatı olarak ……….-TL

d-)Kötü niyet tazminatı olarak ……….-TL

e-)Fazla çalışma karşılığı olarak ……….-TL

f-)Yıllık ücretli izin karşılığı olarak ……….-TL

g-)Resmi tatil çalışması karşılığı olarak ……….-TL

olmak üzere toplam ……….-TL’nin davalılardan tahsilini ve Davalı …… A.Ş’nin iyi niyetli olmaması nedeni ile …. Genel Müdürlüğünden alacağı hak edişe tedbir konulmasını talep ederiz. Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile ; ……. alacağın davalılardan müşterek ve müteselsil olarak tahsiline ile kıdem tazminatına en yüksek banka reeskont faizi uygulanmasına, diğer taleplerimize yasal faiz uygulanmasına ve masraf, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat